Кратък фирмен профил

БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София


Контакти

София, 1000
ул. Г. С. Раковски, 96А, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 177241399
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Предмет на дейност: Борсово търгуван фонд (колективна инвестиционна схема) по чл. 5 от ЗДКИСДПКИ
 

10.04.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
07.02.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
07.02.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати