Финансови показатели

 
1. Рентабилност
 1.1.  Рентабилност на приходите от дейността
 1.2.  Рентабилност на собствения капитал
 1.3.  Рентабилност на пасивите
2. Ликвидност
 2.1.  Обща ликвидност
 2.2.  Бърза ликвидност
 2.3.  Абсолютна ликвидност
3. Автономност
 3.1.  Финансова автономност
 3.2.  Коефициент на задлъжнялост
4. Обращаемост на материалните краткотрайни активи
 4.1.  Времетраене на един оборот в дни
 4.2.  Брой обороти годишно
 4.3.  Обращаемост на вземанията - в дни
5. Ефективност
 5.1.  Ефективност на разходите
 5.2.  Ефективност на приходите
6. Финансова стабилност
 6.1.  Собствен оборотен капитал (WCO)
 6.2.  Дългосрочен оборотен капитал (PWC)
 6.3.  Текущ оборотен капитал (PSFS)
 6.4.  Финансова стабилност
7. Други
 7.1.  Финансов резултат на една акция