Новини
Новини за 2012
 
През 2011 г. 17-те общински дружествата са инвестирали над 3 500 000 лв. собствени средства в техника, апаратура и подобрение на сградния фонд, сочи годишният финансов отчет. Отделно от това, за 2011г. с решение на Общински съвет-Бургас, общинските лечебните заведения за извънболнична помощ бяха освободени от заплащане на дивидент, като сумата от 15 257 лв. е инвестирана в закупуване на медицинска апаратура. Голяма част от дружествата са приключили и процедурите за сертификация по стандарите на ISO. С внедряването на тази система се гарантира по-високо качество и конкурентоспособност при извършване на дейността им, както и се осигурява възможност за участие в обществени поръчки. Част от общинските фирми пък учредиха консорциуми под формата на граждански дружества, за да може да кандидатстват по програми за финансиране от Европейския съюз. Именно по този начин "Бургасбус"ЕООД и "Хляб и хлебни изделия" ЕООД спечелиха и изпълняват проекти към Агенцията по заетостта. Усилията през миналата година бяха насочени и към запазване на работните места. Запазени са 2 000 работни места. Припомняме, че съгласно решение на Общинския съвет, общинските търговски дружества дължат за 2011г. дивидент в размер на 50% от печалбата. Данните сочат увеличение на общата стойност на дивидента от 422 хил.лв. през 2010г. на 436 хил. лв. през 2011г. Освен дивидент, съгласно Закона за държавния бюджет, част от едноличните търговски дружества с общинско участие, внасят и 50 на сто от получения наем от отдадените от тях недвижими имоти в общинския бюджет. Така за 2011 г. начислените задължения за наеми към общинския бюджет са 376 000 лв. Това от своя страна води до намаляване на приходите от дейността им и представлява утежняващо обстоятелство по отношение на финансовите им резултати. Въпреки това, през 2011 г. е налице увеличение на собствения капитал с 5,21 %.
Източник: Бургас-днес и утре (22.05.2012)
 
В новоизградена столова ще се хранят в почивките служителите на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас. Това ще се случи благодарение на спечеления европейски проект от предприятието по ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема за „Социални иновации в предприятията”. Той е на обща стойност от 134 663.67 лв., а цялата сума е безвъзмездна финансова помощ. Проектът е с продължителност 21 месеца. Спечеленият проект е насочен в няколко направления. Единият е осигуряване на устойчива заетост на персонала на предприятието и постигане на по-висока производителност на труда, чрез повишаване на капацитета на работещите с помощта на иновативни методи на обучение и на организация на труда. Опитът на майсторите ще бъде предаден на младите служители. Това от своя страна ще гарантира запазване на високото качество на продукцията, тъй като и младите служители ще усвоят предадения им занаят. Така ще се развият обучителни умения при дългогодишните работници и практически умения при младите. Чрез проекта ще се стимулира персоналът да поеме допълнителни ангажименти чрез ротация и споделяне на работното място, почасова заетост взаимнозаменяемост на дейностите. В проекта ще бъдат включени 103 души от персонала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас, посочи управителят на предприятието Димитър Георгиев. Друг от акцентите по проекта е изграждането на място за почивка на персонала. Благодарение на него работниците ще имат възможност да се хранят в нова столова. Тя ще се помещава в бившата дърводелна на предприятието. Идеята възниква след проектирането и строителството на кухнята за храна в к-с „Меден рудник” през май тази година. Именно от там ще се зарежда храната за служителите. Кухнята в „Меден рудник” е основата на изградената верига магазини за храна за домовете „Аламинут”. Там се предлага богат асортимент от готови храни. Повишаващият се интерес към „Аламинут” се дължи на атрактивните цени, на които се предлагат ястията. Освен това се правят и до 50 % намаление от цената в последните часове на деня. С това се цели да се гарантира винаги прясна продукция и качество на клиента. Не се очаква съществена промяна в цената на хляба, прогнозира пред медиите Георгиев. Причината по димите му е, че цените на брашното към този момент се задържат. Освен това пазарът е изключително конкурентен.
Източник: Бургас-днес и утре (16.10.2012)