Новини
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение N 255 от 16.ХI.1993 г. по ф.д. N 830/92 вписа промяна за "Випом" ЕАД (обявление N 6164, ДВ, бр. 54/92): увеличава капитала от 34 904 000 лв. на 352 586 000 лв.
Източник: Държавен вестник (06.09.1994)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение N 117 от 18.V.1994 г. по ф.д. N 830/92 вписа промяна за ”Випом” ЕАД (обявление N 6164, ДВ, бр. 54/92): намалява числеността на съвета на директорите от 5 на 4 членове; заличава като член на съвета на директорите Петър Рафаилов Петров.
Източник: Държавен вестник (23.01.1996)
 
РЕШЕНИЕ N 209 П от 11 януари 1996 г. На основание чл. 22 и 23б ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции и дялове собственост на държавата във връзка с Решение N 286 от 12.IX 1995 г. Агенцията за приватизация обявява за начална дата за продажба на акции до 15 % от капитала на ”ВИПОМ” ЕАД, Видин, при облекчени условия датата на обнародване на решението в ”Държавен вестник”. Заявленията за участие в придобиването на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата. Изпълнителен директор: В. Благоев
Източник: Държавен вестник (30.01.1996)
 
С решение на Агенцията за приватизация е обявена начална дата за преференциална продажба на 15% от акциите на "Випом" ЕАД - Видин. 25% от акциите на дружеството са включени в списъка за масова приватизация.
Източник: Държавен вестник (31.01.1996)
 
Агенцията за приватизация реши продажбата на акции в размер до 51 % от капитала на "Випом" – ЕАД, Видин, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.
Източник: Държавен вестник (03.05.1996)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 273 от 28.XI.1994 г. по ф.д. № 830/92 вписва промени за "Випом" - ЕАД (обявление № 6164, ДВ, бр. 54/92): намалява членовете на съвета на директорите от 4 на 3 души; заличава като член и председател на съвета на директорите Иван Върбанов Иванов; вписва за член и председател на съвета на директорите Кръсто Митов Петков.
Източник: Държавен вестник (20.09.1996)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 30 от 30.I.1995 г. по ф.д. 830/92 вписа промени за "Випом" – ЕАД (обявление № 6164, ДВ, бр. 54/92): заличава Кръсто Митов Петков като председател и член на съвета на директорите; вписва новия член и председател на съвета на директорите Илия Петков Христов.
Източник: Държавен вестник (06.12.1996)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени за "Випом" - ЕАД, Видин (обявление № 20599, ДВ, бр. 72/94): намалява капитала от 352 856 000 на 295 582 000 лв.; разделя капитала в 295 582 поименни неделими акции по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (05.02.1997)
 
Видинският завод за производство на помпи "Випом" ЕАД ще изнася продукцията си за Куба и Алжир. Пазарът в Алжир беше възстановен през 1995 г. с износ на продукция за 532 хил. щ. долара. Договореният износ за Куба възлиза на 100 хил. щ. долара.
Източник: 24 часа (24.02.1997)
 
Видинската фирма "Випом" АД ще подпише договор с руският концерн "Газпром" за доставка на помпи на стойност 1 млн. щ. долара. Предвижда се договора да влезе бартера стоки срещу газ.
Източник: Континент (21.04.1997)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 136 от 10.V.1995 г. по ф.д. № 830/92 вписа промени за "Випом" - ЕАД (обявление № 6164, ДВ, бр. 54/92): заличава Слави Славчев Янакиев като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор; вписва новия член на съвета на директорите и изпълнителен директор Аспарух Живков Първанов, който ще представлява дружеството.
Източник: Държавен вестник (02.05.1997)
 
Съветът на директорите на "Випом" - ЕАД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.VIII.1997 г. в 13 ч. в спортната зала във Видин при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 3. промени в устава на дружеството; 4. избор на органи за управление и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 1997 г. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в заседателната зала в административната сграда на дружеството, ул. Цар Иван Асен II № 9, ет. 4. Регистрирането на участниците ще започне в 9 ч. Акционерите се легитимират с личен паспорт, а пълномощниците - с личен паспорт и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (01.07.1997)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 206 от 1.VIII.1995 г. по ф.д. № 830/92 вписа промени за "Випом" - ЕАД: заличава Илия Петров Христов като член и председател на съвета на директорите и вписва новия член и председател на съвета на директорите Георги Динев Георгиев.
Източник: Държавен вестник (05.08.1997)
 
Единственият български производител на водни помпи - "Випом" АД - Видин отчете за първото полугодие на годината приходи от 2,377 млрд. лева, съобщи изпълнителния директор на дружеството Аспарух Живков. Брутната печалба за периода възлиза на 72 млн. лева, а чистата - 42 млн. лева. Акционери във "Випом" АД са държавата с 39,8 на сто от капитала, ПФ "Труд и капитал" с 34 на сто, СПФ "Дунав" с 16,2 на сто, ПФ "Континентал" с 0,77 на сто и ПФ "Булгарлизинг" с 0.01%. Индивидуалните акционери притежават 2,53 на сто от обявения капитал в размер на 299 млн. лева.
Източник: Демокрация (07.08.1997)
 
Съветът на директорите на "Випом" - ЕАД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.X.1997 г. в 13 ч. в спортната зала на Видин, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; 2. промени в съвета на директорите и определяне възнаграждението на неговите членове; 3. промяна на избрания експерт-счетоводител за 1997 г. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в заседателната зала на IV етаж на административната сграда на дружеството във Видин, ул. Цар Иван Асен II 9. Регистрирането на участниците започва в 9 ч. на 17.X.1997 г. Акционерите се легитимират с личен паспорт, а пълномощниците с личен паспорт и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (05.09.1997)
 
ПФ "Труд и капитал" АД провали със скандал общото събрание на акционерите на месокомбинат "Видин" АД. Причината е несъгласие с предложенията на държавата. През месец август същият ПФ провали и общото събрание на акционерите на "Випом" АД с обвинението, че държавата се опитва да наложи двама свои представители като членове на съвет на директорите на предприятието.
Източник: 24 часа (08.09.1997)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 183 от 5.VI.1996 г. по ф.д. № 830/92 вписа промяна за "Випом" - ЕАД: увеличава капитала от 295 582 000 лв. на 299 120 000 лв., разпределен в 299 120 поименни акции по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (22.10.1997)
 
"Випом" АД - Видин най-големият производител на на помпи и помпено оборудване в България навърши 50 години от създаването си. Фирмата произвежда широка гама от центробежни, вихрови и диагонално тръбни помпи. Освен това извършва инженерингова и дейност по проектиране и изграждане на машинната и електрическата част на водоснабдителни помпени станции.
Източник: Пари (15.12.1997)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.V.1998 г. в 13 ч. в стола на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 3. разпределение на печалбата на дружеството за 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 1997 г.; 5. промени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за 1998 г. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите всеки присъствен ден от 8 до 16 ч. в заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
Източник: Държавен вестник (20.03.1998)
 
"Випом" АД - Видин отчете 57,8 млн. лева за 1997г, не съобщено след Общото събрание на дружеството. Годишният дивидента изплатен за една акция е около 70 лева. 51% от капитала на дружеството са собственост на ПФ "Труд и капитал", 39,7% се контролират от държавата.
Източник: Пари (12.05.1998)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 339 от 8.XII.1997 г. вписа в търговския регистър преобразуването на "Випом" - ЕАД, в акционерно дружество "Випом" - АД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, и с предмет на дейност: производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 299 120 000 лв., разпределен в 299 120 поименни акции по 1000 лв., с нов устав на дружеството, приет от общото събрание на акционерите на 17.X.1997 г.; заличава съвета на директорите в състав: Георги Динев Георгиев, Цветан Петров Цеков и Аспарух Живков Първанов; вписва петчленен съвет на директорите в състав: председател - юридическото лице МРПФ "Труд и капитал" - АД, представлявано от Иван Кирилов Обрешков, зам.-председател - Вени Николов Вълчев, и членове Аспарух Живков Първанов, Георги Динев Георгиев и Иван Петров Ревалски, и се представлява от изпълнителния директор Аспарух Живков Първанов.
Източник: Държавен вестник (17.06.1998)
 
РЕШЕНИЕ № 608-П от 18 юни 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 2 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 286 от 1995 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация реши: 1. Отменя Решение № 241-П от 19.IV.1996 г. (ДВ, бр. 38 от 1996 г.). 2. Продажбата на пакет от 78 369 акции, представляващи 26,2 % от акциите на "Випом" - АД, Видин, да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване. 3. Начална тръжна цена - 920 000 щ. д. Цената се оферира в щатски долари и се заплаща в щатски долари или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. 4. Начин на плащане на цената: - 50 % се заплащат чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация; - останалите 50 % купувачът заплаща чрез държавни дългосрочни облигации или други платежни средства, разрешени от закона. Плащането се извършва при предвидените в проектодоговора срокове и условия. 5. Депозит за участие - 92 000 щ. д. или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ към деня на внасяне. 6. Ако спечелилият търга участник е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да ползва реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3, при заплащане на цената се прилагат условията на този текст, като при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, купувачът отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3 ЗППДОбП. Собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска. Като обезпечение за неизплатената част от цената купувачът е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечение за плащане на неизплатената част от цената. 7. Търгът да се проведе на четиринадесетия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник", считано от деня, следващ обнародването в 15 ч., в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29. 8. Цената на тръжната документация и информационния меморандум да бъде левовата равностойност на 200 щ. д. по фиксинга на БНБ към деня на закупуване. Цената се заплаща в брой в касата на АП. Тръжната документация може да се закупи в Агенцията за приватизация - София, ул. Аксаков 29, стая 406. 9. В случай че на търга не се яви кандидат, същият да се проведе повторно 3 дни след датата на първоначално обявения търг. 10. Утвърждава тръжна документация и проектодоговор за продажба на 26,2 % от акциите на "Випом" - АД, Видин, като част от нея. 11. Участникът, спечелил търга, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и останалите след удовлетворяване на претенциите по чл. 18 ЗППДОбП. Цената на една акция в този случай не може да бъде по-ниска от достигнатата на търга. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (03.07.1998)
 
РЕШЕНИЕ № 658-П от 10 август 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 3, чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП и чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 286 от 12.IX.1995 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация реши: 1. Насрочва нов публичен търг с тайно наддаване за продажбата на пакет от 78 369 поименни безналични акции, представляващи 26,2 % от капитала на "Випом" - АД, Видин. 2. Начална тръжна цена - 552 000 щ.д. Цената се оферира в щатски долари и се заплаща в щатски долари или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. 3. Начин на плащане на цената: - 50 % се заплащат чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация; - останалите 50 % купувачът заплаща чрез държавни дългосрочни облигации или други платежни средства, разрешени от закона. Плащането се извършва при предвидените в проектодоговора срокове и условия. 4. Депозит за участие - 55 200 щ. д. или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ към деня на внасяне. 5. Ако спечелилият търга участник е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да ползва реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3, при заплащане на цената се прилагат условията на този текст, като при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, купувачът отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3 ЗППДОбП. Собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска. Като обезпечение за неизплатената част от цената купувачът е длъжен съгласно разпоредблата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечение за плащане на неизплатената част от цената. 6. Търгът да се проведе на двадесетия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник" (считано от деня, следващ обнародването) в 14 ч. и 30 мин. в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29. 7. Цената на тръжната документация и информационният меморандум да бъде левовата равностойност на 200 щ. д. по фиксинга на БНБ към деня на закупуване. Цената се заплаща в брой в касата на АП. Тръжната документация може да се закупи в Агенцията за приватизация - София, ул. Аксаков 29, стая 406. 8. В случай че на търга не се яви кандидат, същият да се проведе повторно 3 дни след датата на първоначално обявения търг в 14 ч. и 30 мин. в сградата на АП - София, ул. Аксаков 29, при условията на първоначално обявения търг. 9. Утвърждава тръжна документация и проектодоговор за продажба на 26,2 % от акциите на "Випом" - АД, Видин, като част от нея. 10. Участникът, спечелил търга, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и останалите акции след удовлетворяване на претенциите по чл. 18 ЗППДОбП. Цената на една акция в този случай не може да бъде по-ниска от достигнатата на търга. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (01.09.1998)
 
26,2% от капитала на "Випом" АД станаха собственост на работниците на дружеството. Цената на сделката е 552 хил. щ. долара.
Източник: Стандарт (24.09.1998)
 
Единственият български производител на водни помпи "Випом" АД - Видин вече изцяло е в частни ръце. През миналата седмица АП е подписала сделката за продажба на 26,2% от капитала на видинското дружество на работническо-мениджърското дружество "Випом инвест" АД. "Випом инвест" е заплатило за дела си 552,100 щ. долара. Според клаузите на договора, купувачът ще ползва правото на 10-годишно разсрочено плащане, като първата вноска е платена в брой.
Източник: Пари (16.10.1998)
 
РЕШЕНИЕ № 712-П от 12 октомври 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2 и чл. 22 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции, собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата във връзка с Решение № 286 от 12.IX.1995 г. Агенцията за приватизация реши: 1. Обявява за начална дата за продажба на акции в размер до 6,6 % от капитала на "Випом" - АД, Видин, при облекчени условия датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник". 2. Заявления за участие в придобиването на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (21.10.1998)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 4.XII.1998 г. в 13 ч. в стола на дружеството - Видин, ул. Цар Иван Асен 9, при дневен ред: 1. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; предложение за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 2. освобождаване от длъжност членовете на съвета на директорите; предложение за решение - общото събрание освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите; 3. промяна на броя на членовете на съвета на директорите и избор на нов съвет на директорите; предложение за решение - общото събрание взема решение за промяна броя на членовете на съвета на директорите и избор на нов съвет на директорите; 4. разни. Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД. Пълномощниците на акционери се допускат до участие с право на глас в работата на общото събрание след представяне на документ за самоличност и пълномощно, което съдържа задължителните реквизити, посочени в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (23.10.1998)
 
Агенцията за приватизация на основание § 11 ЗППДОбП съобщава за сключените сделки през периода август - ноември 1998 г.: I. Основни продажби: "Целхарт" - АД, гр. Стамболийски - 23 % от капитала, продадени на "Ъшъклар Холдинг" - А.Ш., за 2 100 000 щ.д., платими: 50 % от цената в срок 5 работни дни от деня на подписване на договора и 50 % в срок до 45 календарни дни от подписване на договора в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България; "Китка" - АД, гр. Нови пазар - 25 % от капитала, продадени на "Китка 1" - АД, за 802 590 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора; като обезпечение за сумата в размер левовата равностойност на 802 590 щ.д. и лихви по забава върху акциите, предмет на приватизационната продажба, се учредява залог по реда на Закона за особените залози в полза на продавача; "Юта" - ЕАД, Русе - 24 % от капитала, продадени на "Юта - 97" - АД, за 350 000 щ.д., платими: 10 % от цената в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, и/или други законови платежни средства, включително инвестиционни бонове; стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора; като обезпечение за сумата в размер левовата равностойност на 350 000 щ.д. и лихви по забава акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача; "Завод за инструментална екипировка" - АД, с. Горна Малина - 76 % от капитала, продадени на Клейс Герит Ден Хаан, собственик на холдингова групировка "Ден Хаан Груп", Белгия, за 833 000 щ.д., платими: 20 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 80 % от цената в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България в срок до 45 дни от датата на подписване на договора; за 3 години - да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 1 065 000 щ.д., до 2001 г. да увеличи средносписъчния брой на заетите лица в дружеството от 34 на 65; "Пивоварна Ариана" - АД - 4,27 % от капитала, продадени на "Брюмастерс холдинг лимитид" за 170 000 щ.д., платими: 50 % от цената в деня на подписването на договора и 50 % в срок 30 дни от подписването на договора в държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК на Република България; "Изида" - АД, гара Елин Пелин - 24,4 % от капитала, продадени на "Изида" - Ин" - АД, за 193 116 щ.д., платими: 10 % от цената в деня на подписване на договора и 90 % в размер левовата равностойност на 173 804 щ.д. за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите 50 % - в държавни дългосрочни облигации; след едногодишен гратисен период стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора; като обезпечение за сумата в размер левовата равностойност на 173 804 щ.д. и лихви по забава върху акциите, придобити от новия собственик, се учредява особен залог в полза на продавача; "Добрич" - ЕАД, Добрич - 70 % от капитала, продадени на "Добрич 98" за 2 666 400 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок шест години на шест годишни вноски; 50 % от неплатената част се заплаща в брой, а останалите 50 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер 950 000 щ.д. и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството; "Формопласт" - АД, Кърджали - 24,4 % от капитала, продадени на "Формопласт - 98" - АД, за 197 291 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Мелор" - ЕАД, Пазарджик - 55 % от капитала, продадени на "Мелор - 98" - АД, за 3 310 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума се заплаща в брой, останалите 50 % - в държавни дългосрочни облигации, както и други законови платежни средства; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 1 910 000 щ.д. и да запази и увеличи средносписъчния брой на заетите лица в дружеството на 208 души; "Универсал комерс" - ЕАД, София - 67 % от капитала, продадени на "Терснаб - 98" - АД, за 1 650 002 щ.д., платими: 10 % от цената към момента на подписване на договора, като 50 % от сумата ще бъде платена в брой, а останалите 50 % - в държавни дългосрочни облигации и/или други законови платежни средства (в т.ч. и инвестиционни бонове) в срок 45 дни от датата на подписване на договора и 90 % от цената за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период, като 30 % се заплащат в брой, а останалите 70 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или други законови платежни средства; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството; "Випом" - АД, Видин - 26,2 % от капитала, продадени на "Випом - инвест" - АД, за 552 100 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Акумикар" - ЕАД, Монтана - 72 % от капитала, продадени на "Приста Ойл" - АД, София, и "Акумикар - 98" - АД, Монтана, за 3 375 000 щ.д.; "Приста Ойл" - АД, София, придобива 26 % от предлаганите акции, като схемата на заплащане е следната: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора, 20 % от цената за срок до 15 дни и 50 % - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове до 30 дни от деня на подписване на договора; "Акумикар 98" - АД, Монтана, придобива 46 % от предлаганите акции, като цената за тях ще бъде заплатена по следния начин: 10 % от сумата в брой в деня на подписване на договора и 90 % за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще се заплати в брой, останалите 50 % - в държавни дългосрочни облигации; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер 1 566 000 щ.д. и да поддържа 315 работни места; "Руно - Г" - ЕООД, Габрово - 65 % от капитала, продадени на "Руно" - АД, за 1 600 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; за 5 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 589 444 щ.д.; "Елма" - АД, Троян - 21 % от капитала, продадени на "Елма - Електромотори" - АД, за 900 200 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "ЛВК - Винпром" - АД, Търговище - 25 % от капитала, продадени на "Винпром - Търговище 96" - АД, за 2 000 000 щ.д., платими 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Севко" - АД, Севлиево - 23,4 % от капитала, продадени на "Ледекс Груп" - ООД, за 618 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Прогрес" - АД, Стара Загора - 23 % от капитала, продадени на "Прогрес - 98" - АД, за 232 200 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "ЗМК - Никопол" - АД, Никопол - 31 % от капитала, продадени на "Enerholding Limited" за 1 215 000 щ.д., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора, 20 % - до 30 календарни дни от подписването на договора в брой, и 50 % - до 45 календарни дни в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България; "Коприна" - АД, Свиленград - 21 % от капитала, продадени на "Коприна - 98" - АД, за 249 457 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Интерхотел Грандхотел София" - АД, София - 55 % от капитала, продадени на "Уърлд Трейд Къмпъни" - ООД, за 7 100 000 щ.д., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 70 % от цената в брой до 45 дни от подписването на договора; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството и инвестиции в размер 4 000 000 щ.д.; "Булконс" - ЕАД, Първомай - 70 % от капитала, продадени на "Булконс - Актив" - АД, за 1 357 800 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок 7 години на шест равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % се заплаща в брой, а останалите 50 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 210 000 щ.д. и да увеличи с 10 души списъчния брой на заетите лица в дружеството; "Струматекс" - ЕАД, Благоевград - 65 % от капитала, продадени на "Струматексинвест" - АД, за 1 775 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % се заплаща в брой, а останалите 50 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, както и/или други законни платежни средства; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 150 000 щ.д. и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството; "Модул" - АД, гр. Бяла - 21,9 % от капитала, продадени на "Модул - 97" - АД, за 248 010 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалата - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "М+С Хидравлик" - АД, Казанлък - 24 % от капитала, продадени на "М+С - 97" - АД, за 728 255 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Светлина" - АД, Сливен - 55 % от капитала, продадени на "Светлина Инвест" - АД, за 3 000 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % се заплащат в брой, а останалите 50 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 1 801 600 щ.д. и да запази и увеличи средносписъчния рой на заетите лица в дружеството; "Винпром - Разград" - ЕАД, Разград - 80 % от капитала, продадени на "Винарна - Русе" - АД, за 770 000 щ.д., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора, 20 % от цената в брой до 30 дни от подписването на договора и 50 % от цената в брой до 45 дни от подписването на договора; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството; за 5 години инвестиции в размер 4 015 000 щ.д.; "Интерхотел Тримонциум" - АД, Пловдив - 58 % от капитала, продадени на "Новотел Европа" - АД, за 3 150 000 щ.д., платими: 50 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 50 % от цената в брой за срок до 20 календарни дни от подписването на договора; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 3 504 000 щ.д. и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството. II. Сделки по чл. 35 ЗППДОбП дискотека "Велико Търново", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продадена на ЕТ "Моника - Петър Петров" - Варна, за 64 097 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, а останалите за 5 г. на пет годишни вноски; снекбар "Метропол", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "Ерос Лефтеров", Варна, за 60 225 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; ресторант "Вятърна мелница", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продаден на ЕТ "Надя - Дженко Атанасов" за 92 046 щ.д., платими: първоначална вноска 27 646 щ.д., останалите за 5 г.; "Автодрум", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "ЕВД - Костадинов - Георги Костадинов", Варна, за 27 584 щ.д., платими: първоначална вноска 10 %, останалите за 5 г. с едногодишен гратисен период, от тях 50 % в брой и 50 % в държавни дългосрочни облигации; "Кафе-аперитив - Малина", о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продадено на ЕТ "Дуков - Георги Дуков", Варна, за 28 429 щ.д., платими: първоначална вноска 10 000 щ.д., срок за плащане на цялата сума - до 16.XII.2000 г.; бар "Ориент" и пицария към него, о.ч. от "Слънчев бряг", продадени на ЕТ "КИК - Катя Цекова", Несебър, за 49 080 щ.д., платими: 50 % в брой, 50 % в държавни дългосрочни облигации за 5 г.; сладкарница "Спортна среща", о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продадена на ЕТ "Геси - 91 - Борис Иванов", Варна, за 55 198 щ.д., платими: 30 % първоначална вноска, останалите на 5 годишни вноски; сладкарница "Лотос", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продадена на ЕТ "Лотос - 111 - Мария Панайотова", Несебър, за 103 000 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % в държавни дългосрочни облигации и/или други законови платежни средства; фотоателие, о.ч. от "Българска фотография" - ЕАД, продадено на Ромео Везев Парапунов за 14 441 500 лв., отстъпка 2 888 300 лв., първоначална вноска - 10 %, останалите - за 6 г. на 5 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; магазин № 27, о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продаден на ЕТ "Йорданка Добрева - Мишо" за 27 735 568 лв., платими: първоначална вноска 30 %, останалите на 5 годишни вноски; магазин № 248, о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продаден на ЕТ "РЙД - Румяна Христова", Варна, за 8407 щ. д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите на пет годишни вноски; кафе-аперитив "Емона", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продадено на ЕТ "СМ. Майкъл - Марин Маринов", Несебър, за 112 500 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; ресторант "Делфин", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продаден на ЕТ "Делфин - 991 - Ковачев и сие", Несебър, за 124 200 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; кафе-аперитив "157", о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продадено на ЕТ "Яна - 50 - Янка Павлова", Варна, за 37 925 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; фотоателие, о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продадено на ЕТ "Обектив - фото и видео - Стойко Стойков", Варна, за 13 081 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; магазин № 64, о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продаден на Лиляна Георгиева Димитрова, Нина Миланова Генова, Мария Кирова Вълчева, Маринка Лечева Станева, Снежана Кирилова Севданова, Донка Костова Сивкова за 95 050 щ.д. (отстъпката е 24 605 240 лв.), платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; хотел "Мак", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на "Мак" - ООД, Варна, за 329 887 щ.д. (отстъпка 37 044 200 лв.), платими: първоначална вноска 40 000 щ.д., останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; магазин и складово помещение, о.ч. от "Тракия - РМ" - ЕООД, продадени на Енчо Костадинов Енчев, Пловдив, за 16 000 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; аптека, о.ч. от "Топливо" - АД, продадена на ЕТ "Пеония - Емилия Иванова" за 4198 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; ресторант "Воденицата", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на Продан Димитров Тодоров, Варна, за 163 660 щ.д. (отстъпка 7 408 840 лв.), платими: първоначална вноска: 49 100 щ.д., останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; снекбар "Ролба", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "Обзор - Любомир Георгиева", Варна, за 373 500 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 30 % в брой, 70 % в държавни дългосрочни облигации; ресторант "Добруджа", о.ч. от "България" - АД, продаден на "Колектив ресторант Добруджа" - ООД, Добрич, за 389 036 щ.д. (отстъпка 83 005 588 лв.), платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % в държавни дългосрочни облигации; търговски обект - помещение о.ч. от "Топливо" - АД, продаден на ЕТ "КМГ - 111 Кунчо Игнатов", Ловеч, за 12 622 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; снекбар "Сирена - 2", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "Нели - 87 - Георги Апостолов" за 28 950 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; ресторант "Крим", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "Малек - Керанка Стоянова" за 204 677 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; магазин за хранителни стоки, о.ч. от "Горубсо" - ЕАД, продаден на ЕТ "Югоустрем - Кирил Маринов", Златоград, за 10 900 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; ресторант "Червено и бяло", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продаден на СД "Червено и бяло - Димитров, Христов, Матев и сие" за 65 057 щ.д., платими: първоначална вноска 35 000 000 лв.; останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; кафе-аперитив, о.ч. от "Осъм - инженеринг" - ЕАД, продадена на ЕТ "Авел - 7 Гинка Аврамова" за 10 770 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; винарна "Гданск", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продадена на ЕТ "Боянов - Йордан Боянов" за 84 317 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; ресторант и сладкарница "Камчия", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на "Лукс - 2000" - ООД, Варна, за 246 413 щ.д. (отстъпка 22 633 327 лв.), платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, останалите 50 % по ЗУНК; склад № 1, о.ч. от "Агромашинаимпекс" - ЕАД, София, продаден на ЕТ "Жеко Недев", Хасково, за 6889 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. III. Сделки за продажба на преференциални дялове: "Българска роза Севтополис" - АД, Казанлък - 17,85 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 209 206 лв.; "Захарен комбинат Кристал" - АД, Пловдив - 14,31 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 94 105, 98 хил. лв.; "Оргтехника" - ЕООД, Силистра - 6,6 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 237 486,950 лв.; "Родопска тъкан" - ЕАД, Смолян - 2,29 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 23 316,160 лв.; "Фрукто" - АД, Сливен - 2,45 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 25 382 392 лв. IV. Сделки за продажба на остатъчни дялове: "Етавия" - ЕООД, Кюстендил - 0,29 % продадени на "Спорт Фешън" - АД, Кюстендил, за 2 358 000 лв.
Източник: Държавен вестник (12.01.1999)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 11 от 12.I.1999 г. по ф.д. № 228/97 вписа промени за "Випом" - АД: заличава съвета на директорите: Вени Николов Вълчев, Аспарух Живков Първанов, Георги Динев Георгиев, Иван Петров Ревалски и Иван Кирилов Обрешков; вписва нов съвет на директорите в състав: Иван Петров Ревалски - председател, "Труд и капитал холдинг" - АД, София, като юридическо лице, представлявано от Любен Асенов Марков - зам.-председател, и Аспарух Живков Първанов - член; дружеството се представлява от изпълнителния директор Аспарух Живков Първанов.
Източник: Държавен вестник (09.03.1999)
 
В неплатен отпуск излязоха 370 работници от "Випом" АД - Видин, съобщиха от предприятието. Фирмата единствена в страната произвежда водни помпи. Причина за престоя са недостатъчното натоварване на производствените мощности и свитият външен и вътрешен пазар. Основен потребител на продукцията на дружеството е руският пазар, но в последните месеци няма никакви поръчки за него.
Източник: Стандарт (10.03.1999)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.V.1999 г. в 13 ч. в стола на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1998 г.; 4. предложение на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 1998 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 1998 г.; 6. предложение на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на участниците ще започне в 10 ч. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството.
Източник: Държавен вестник (20.04.1999)
 
Най-голямото предприятие за производство на помпи в страната Випом ЕАД - Видин спря работа на 17 януари поради свиване на пазара. Персоналът е пуснат за 32 дни в неплатен отпуск. Дружеството е длъжник на Елма АД - Троян и фирми от Харманли. По време на престоя ръководството на дружеството ще оптимизира числеността на персонала, който в момента е 434 души. Очаква се да бъдат съкратени около 100 работника.
Източник: Пари (18.01.2000)
 
РЕШЕНИЕ № 1373-П от 29 декември 1999 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 286 от 12.IX.1995 г. за откриване на процедура за приватизация Агенцията за приватизация реши: 1. Продажбата на пакет от 38 398 поименни безналични акции, представляващи 12,8 % от капитала на "Випом" - АД, Видин, да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване. 2. Начална тръжна цена 180 470 лв. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора. 3. Начин и срокове за плащане на цената - съгласно условията, предвидени в тръжната документация и проектодоговора. 4. Депозит за участие 18 047 лв. 5. В случай че спечелилият търга участник е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да ползва реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3 и сл. от ЗППДОбП, при заплащане на цената се прилагат условията на този текст, като при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, купувачът отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП; собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска; в този случай задължително се обезпечава плащането на неизплатената част от цената. При класиране на предложение, подадено от дружество по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилага разпоредбата на § 5ж ЗППДОбП. 6. Търгът ще се проведе на седмия ден от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник" в 14 ч. в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29. 7. Цената на тръжната документация и информационния проспект е 250 лв. Цената се заплаща в брой в касата на АП. Тръжната документация може да се закупи в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 405. 8. В случай че на търга не се яви кандидат, той ще се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 14 ч. в сградата на АП при условията на първоначалния търг. 9. Утвърждава тръжната документация за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на пакет от 38 398 акции, представляващи 12,8 % от капитала на "Випом" - АД, Видин, и проектодоговор като част от нея. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (21.01.2000)
 
РЕШЕНИЕ № 1414-П от 22 февруари 2000 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции и решения № 416 от 29.I.1997 г., № 611 от 26.IX.1997 г., № 244 от 17.III.1995 г., № 943 от 23.IV.1999 г., № 286 от 12.IX.1995 г., № 553 от 21.VII.1997 г., № 82 от 21.III.1994 г., № 466 от 7.III.1997 г., № 64 от 27.I.1994 г., № 602-П от 10.VI.1998 г., № 582 от 20.VIII.1997 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация определя продажбата на държавното участие във: "Българска роза Пловдив" - АД, Пловдив; "Тунджа" - АД, Ямбол; "Пластхим - Т" - АД, гр. Тервел; "Динас" - АД, Сливен; "Випом" - АД, Видин; "Родопска тъкан" - АД, Смолян; "Република консерв" - АД, Свищов; "Адут Хаджи Димитър" - АД, Своге; "Парк-хотел Москва" - АД, София; "Мак турс" - АД, Благоевград; "Балкан прес" - АД, София, да се извърши чрез централизирани публични търгове в съответствие с Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (10.03.2000)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 13 ч. в салона на дружеството - Видин, ул. Цар Иван-Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността, доклад на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД за 1999 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 3. приемане на промени в устава на дружеството; предложение за решение - ОС приема промени в устава на дружеството; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (21.03.2000)
 
45 фирми с българско и чуждестранно участие, работодатели на повече от 50 хиляди души и с годишен оборот над 2 милиарда долара основаха Съюз на работодателите в България /СРБ/. На учредителното събрание официално встъпителна вноска от 2 хиляди лева внесоха 45 фирми, сред които Агенция за инвестиционна информация, Владимекс, Арома АД, Корпорация Кремиковци АД, Прайзуотърхаус купърс, Овергаз холдинг АД, ЗПАД Булстрад, Лукойл Нефтохим АД, Авиокомпания Балкан, Домейн Бояр, Кремиковци, Балканфарма АД и Братя Василеви. За членове на Управителния съвет бяха избрани бизнесмените Иво Прокопиев, Лукан Луканов, Георг Цветански, Петър Кънев и Иван Андонов, Джим Гастън и Владимир Ненчев. В надзорния съвет пък влязоха шефът на Булстрад АД Румен Янчев, на пенсионен фонд Доверие АД - Диана Петкова и на ЗК Сила Димитър Кадиев.
Източник: Стандарт (25.04.2000)
 
В четвъртата си година след приватизацията си Випом АД постепенно успя да се стабилизира. Единственият помпостроителен завод в страната беше приватизиран през 1997 г. при първата вълна на масовата приватизация. Основният пакет от акциите - 51%, е притежание на Труд и Капитал холдинг АД, а 26% са на РМД Випом инвест. Изделията на дружеството са със запазена марка Вида. Натоварването на производствените мощности в момента е около 70%. Възстановени са пазарите в Русия, Алжир, Египет и Украйна. До края на юни ще бъдат изнесени 12 контейнера с 1500 монофазни помпи Вида 4 за Алжир. Все още обаче е свит вътрешният пазар и поръчките на фирмите от сферата на напоителните системи и отраслите с помпени стопанства са малки. Месечно за страната се изработват от 100 до 500 помпи с различен асортимент.
Източник: Пари (22.06.2000)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени за "Випом" - АД: вписва промяна в устава на дружеството, приета от общото събрание на акционерите на 28.IV.2000 г.; деноминира капитала на дружеството от 299 120 000 лв. на 299 120 лв., в т.ч. и размера на дяловете.
Източник: Държавен вестник (18.07.2000)
 
Съветът на директорите на "ВИПОМ" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.VI.2001 г. в 12 ч. в салона на дружеството във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на дружеството, доклад на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; предложение за решение - общото събрание приема доклада за дейността на дружеството, доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД за 2000 г.; предложение за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за 2000 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; предложение за решение - общото събрание избира експерт-счетоводител за 2001 г. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (20.04.2001)
 
"ВИПОМ" - АД, Видин, на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ е представило в търговския регистър на Видинския окръжен съд заверения и приет от общото събрание годишен счетоводен отчет за 2000 г.
Източник: Държавен вестник (12.06.2001)
 
За последните 3 месеца видинското предприятие за помпи увеличи натоварването на мощностите от 70 на 93%. Периодичното влагане на инвестиции в ремонт на машини и сграден фонд, в подобряване на комуникационните връзки между цеховете и закупуване на няколко нови машини доведе до увеличаване на производството, съобщи директорът на Випом АД Аспарух Живков. Целогодишните инвестиции възлизат на около 100 000 лв. Предприятието все още е в процес на стабилизиране на дейността на дружеството и ръководството му не може да осигури по-голям обем инвестиции. Желанието ни е да достигнем 100% и повече натоварване на мощностите, но при този свит вътрешен пазар и намаляване на работещите предприятия това е много трудно, каза още Аспарух Живков. Вече няколко години поред ръководството изпълнява своя бизнес план, разчитайки на износа на продукция. За 2001 г. мениджърите очакват износът да заеме 40% от общия обем на реализацията. Заложените приходи от продажби за т. г. са 4.5 млн. лв., докато през 2000 г. са били 4.3 млн. лв. Продажбите на вътрешния пазар също ще бъдат завишени през настоящия отчетен период, въпреки че пазарните ниши са все още свити и ограничени.
Източник: Пари (16.08.2001)
 
Собственик : ВИПОМ - АД Дружество : Випом Инвест АД Количество - 78300 , преди промяната - 26.1 999%, в момента - .023 %, на дата - 23.11 .2001
Източник: Централен депозитар (23.11.2001)
 
Собственик : ПРИВИ АД Дружество : "Випом" АД Количество - 78300 , преди промяната - 0%, в момента - 26.1 768%, на дата - 23.11 .2001
Източник: Централен депозитар (23.11.2001)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.II.2002 г. в 12 ч. в салона на дружеството, Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при дневен ред - промяна в състава на съвета на директорите; предложение за решение - ОС приема предложената промяна в състава на съвета на директорите на "Випом" - АД, Видин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (15.01.2002)
 
Дмитрий Кристашефски беше избран за прокурист на фирма "Випом" във Видин. Той ще представлява интересите на новия собственик на завода за помпи - руската компания "Росхидромаш". Руската компания придобива 77% от капитала на дружеството, като сумата засега не е оповестена. Досегашният изпълнителен директор на видинското дружество Аспарух Живков ще продължи да участва в ръководството.
Източник: Дневник (06.03.2002)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 8.V.2002 г. в 14 ч. в салона на дружеството във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на дружеството за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане доклад на експерт-счетоводителя и заверения годишен отчет на дружеството за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет; 3. приемане на финансовите резултати и разпределението на печалбата; предложение за решение - ОС приема получените финансови резултати и разпределението на печалбата; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2001 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2001 г.; 5. промени в устава на дружеството; предложение за решение - ОС приема промените в устава на дружеството; 6. промяна в числеността и състава на съвета на директорите в дружеството; предложение за решение - ОС приема промените в числеността и състава на съвета на директорите; 7. избор на експерт-счетоводител; предложение за решение - ОС избира експерт-счетоводител. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден от 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (05.04.2002)
 
"Випом" - АД, Видин, на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ е представил в търговския регистър на Видинският окръжен съд проверения и приет годишен финансов отчет на дружеството за 2000 г.
Източник: Държавен вестник (19.04.2002)
 
Общото събрание на акционерите на Випом АД - Видин реши дружеството да не разпределя дивиденти за 2001г. Печалбата на дружеството в размер на 209 000 лева ще бъде заделена във фонд резервен. Това заяви главният счетоводител на фирмата г-жа Елена Лазарова след годишното акционерно събрание на Випом АД провело се на 8 май 2002г.
Източник: Фирмена информация (11.05.2002)
 
Руската компания Росгидромаш, която е новият собственик на предприятието за хидравлични пломби Випом, събра на семинар във Видин представители на ВиК дружествата в страната. Целта беше представяне пред ВиК ръководителите на новата програма за производство на помпи с висококачествени показатели, различни от досегашните, и на нова система за управление на помпени станции. Хидравличните помпи, които представи новият мениджърски екип, са по-икономични на ток.
Източник: Пари (02.07.2002)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 134 от 28.III.2002 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: заличава съвета на директорите в състав: Иван Петров Ревалски, "Труд и капитал холдинг" - АД, представлявано от Любен Асенов Маков, и Аспарух Живков Първанов; вписва нов съвет на директорите в състав: "ВИП Комерсиал" - ЕООД, София, представлявано от Владимир Германович Тилман, "Приви" - АД, София, представлявано от Иван Петров Ревалски, и "ВИП Експерт" - ЕООД, София, представлявано от Олег Анатолиевич Костарев; вписва за прокуристи Дмитри Владимирович Користашевски и Аспарух Живков Първанов; вписва за изпълнителен директор Олег Анатолиевич Костарев; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Олег Анатолиевич Костарев.
Източник: Държавен вестник (05.07.2002)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 242 от 14.VI.2002 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: заличава съвета на директорите: "ВИП Комерсиал" - ЕООД, София, "Приви" - АД, София, и "ВИП Експерт" - ЕООД, София; вписва петчленен съвет на директорите в състав: "ВИП Комерсиал" - ЕООД, София, представлявано от Владимир Германович Тилман, "Приви" - АД, София, представлявано от Иван Петров Ревалски, "ВИП Експерт" - ЕООД, София, представлявано от Олег Анатолиевич Костарев, "Труд и капитал трейдинг" - ЕООД, София, представлявано от Аспарух Живков Първанов, и "ВИП Контрол" - ЕООД, София, представлявано от Дмитрий Владимирович Користашевский; заличава като прокурист на дружеството Дмитрий Владимирович Користашевский; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Дмитрий Владимирович Користашевский; вписва промени в устава.
Източник: Държавен вестник (13.09.2002)
 
ТК-холд АД-София е прехвърлило 16 333 свои акции от капитала на Випом АД-Видин. Процент от капитала, обект на сделката, -5.46%, процент от капитала след прехвърлянето - 45.53%.
Източник: Пари (25.10.2002)
 
Видинската фирма "Випом", която е единственият български производител на водни помпи, възстановява своята производствена дейност, реализирайки напрегната производствена програма. След приватизирането на предприятието през 2001 година от руската фирма "Госгидромаш"-Москва в дружеството се извършва мащабна работа-възстановява се сградния фонд, извършват се ремонтни работи на оборудването и се изпълняват поръчки към различни вътрешни и чуждестранни клиенти, каза изпълнителният директор на "Випом" Дмитрий Владимирович Користашевски. Основната част от производствената програма днес на фирмата е насочена към руските пазари, но продължава работата и с традиционните български клиенти и партньори каквито са ВиК дружествата. Външните пазари , освен руския, са Судан и Дубай. На пловдивския панаир фирмата предложи новите образци помпи, както и програмите за мини ВЕЦ-ове. Интересното в новото производство - мини ВЕЦ-овете е, че те са така конструирани, че произвеждат евтина електроенергия и реализират икономия на потребление на самата станция. Нашата продукция, сподели изпълнителният директор, е конкурентна на западната и по качество нашите помпи напълно съответстват на най-съвременните критерии в световното производство - енергоспестяване, коефициент на полезно действие и по качествени показатели. В последните две години новите собственици на "Випом" увеличиха обема на производството и броя на работните места с 25-30 на сто. В момента инженерите от конструкторското бюро на фирмата разработват модели помпи за напояване и варианти за решаване проблемите с напояването в рамките на трансграничния еврорегион "Дунав 21 век". Предложения от фирмата пакет от съоръжения за напояване може да бъде приложен успешно в граничните райони - на България, Румъния и Сърбия, като всичко е съобразено с терените. Нашите проекти в областта на капковото напояване и на изграждането на мини ВЕЦ-ове предизвикват голям интерес сред частни фирми и производители. Предлаганите от фирмата варианти на мини ВЕЦ-ове са с турбини по ноу-хау на Московския енергетически университет, са на световно ниво, каза още Дмитрий Владимирович.
Източник: БТА (22.11.2002)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 454 от 16.ХII.2002 г. по ф. д. № 150/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Ер Джи Ем - Турс и Хотели" - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, и с предмет на дейност: туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт на хора и товари, както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници "Випом" - АД, Видин, представлявано от изпълнителния директор Дмитрий Владимирович Користашевский, Александра Михайловна Абросимова и Константин Всеволодович Чураков и се управлява и представлява от управителя Константин Всеволодович Чураков.
Източник: Държавен вестник (25.02.2003)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2003 г. в 11 ч. в стола на дружеството, Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; предложение за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане доклад на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за 2002 г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за решение: ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях представители да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (16.05.2003)
 
Випом АД, Видин няма да разпределя дивидент съобщи г-н Аспарух Тошев след на общото събрание на дружеството, което се проведе на 26 юни. Випом АД отчете загуба в размер на 9 000 лв. за 2002 г.
Източник: Капиталов пазар (30.06.2003)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ уведомява, че провереният и приет от редовното общо събрание на акционерите годишен финансов отчет на дружеството за 2002 г. е представен в търговския регистър на Видинския окръжен съд.
Източник: Държавен вестник (22.08.2003)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IV.2003 г. по ф. д. № 381/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Медицински център МБАЛ "Д-р Беров" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нови пазар, ул. Христо Ботев 22, и с предмет на дейност: съгласно чл. 2 и 11 ЗЛЗ дружеството ще извършва следните медицински дейности: специализирана медицинска извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, предписване и извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица под 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, консултации и насочване на пациенти за консултативна помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, хоспитализация на пациенти, когато лечебната цел не може да бъде постигната в амбулаторни условия или в дома на пациента, със санитарен транспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала "МБАЛ "Д-р Добри Беров" - ЕООД, Нови пазар, с управител и представител Петър Рафаилов Петров.
Източник: Държавен вестник (23.09.2003)
 
ИД Индустриален фонд притежава 5.01% от капитала на Випом-Видин, придобити от Ангел Руменов Георгиев на 22 септември 2003 г.
Източник: Пари (27.10.2003)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.VII.2004 г. в 11 ч. в административния офис на дружеството, Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 3. решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2003 г., а отнася печалбата във фонд "Резервен" на дружеството; 4. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС избира специализирано одиторско предприятие "БИЕКС одит" - ООД, София, с дипломиран експерт-счетоводител Изабела Василева Джалъзова (0422 от Института на дипломираните експерт-счетоводители) за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 5. промяна в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената промяна в устава на дружеството; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на дружеството всеки работен ден от 10 до 15 ч., както и в бюлетина на Комисията по финансов надзор и "Българска фондова борса - София" - АД. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на 7.VII.2004 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (01.06.2004)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 105 от 27.I.2004 г. по ф. д. № 37/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Москва - Д" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Попрусинова 7, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, посредническа, спедиторска, комисионна, брокерска, складова, превозна и таксиметрова дейност, както и друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., управлява се и се представлява от едноличния собственик Дмитрий Владимирович Користашевский.
Източник: Държавен вестник (09.07.2004)
 
Общото събрание на акционерите на Випом АД - Видин /VIPOM/ , което се проведе на 07.07.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Випом АД - Видин отчете печалба в размер на 10 000 лв. Дружеството заделя печалбата от 2003 г. във фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (12.07.2004)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.VI.2005 г. в 11 ч. във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, административната сграда, ет. 5, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет със заверката на назначения експерт-счетоводител за 2004 г.; 2. приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.; 3. обсъждане на предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС взема решение печалбата на дружеството за 2004 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен"; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложената кандидатура за експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. изменения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за изменения на устава на дружеството; 7. промени в състава на СД; проект за решение - ОС приема решение за промяна в състава на СД; 8. определяне възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложения размер на възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва от 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (17.05.2005)
 
Петролгейт отново се завихря около БСП. БСП присъства като титуляр на квоти за 12 млн. барела петрол, се казва категорично в заключението към доклада на временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак. Документът ще бъде разгледан от Народното събрание днес. Според един от членовете на комисията - Тошо Пейков, няма никакво съмнение за участието на социалистите, а данните са били потвърдени от няколко различни източника, включително от електронни писма, които той лично е получил от някои антибаасистки партии. БСП присъства като титуляр на ваучери за петрол в списъците на иракската петролна компания SOMO, публикувани във в. Ал Мада и съдържащи се в доклада на специалния съветник на директора на ЦРУ на САЩ. Комисията е установила наличие на данни за УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА включително и данни по твърденията за финансиране на БСП от режима на Саддам Хюсеин чрез свързани лица или други облаги. Това е ставало чрез подаване на документите от съответната фирма до Министерството на икономиката, което чрез външното министерство е пращало пакета от документи на българското постоянно представителство в ООН в Ню Йорк. Следва разрешително писмо от Комитета по санкциите на ООН. Депутатите от комисията подчертават, че участието в програмата не е основание за съмнения или за повдигане на обвинения за нарушаване режима на санкциите. Сред изброените наши фирми, участвали в Петрол срещу храни, са Химимпорт, Машиноекспорт, Росбулнефт, а сред тези, продавали на иракското правителство хуманитарни стоки и резервни части, са 12 български фирми - Агрокомплект, Авес, Булкабел, Електроимпекс, Випом и др.
Източник: Пари (19.05.2005)
 
Випом АД - Видин /VIPOM/, чието общо събрание се проведе на 21 юни 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Випом АД - Видин отчете печалба в размер 59 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (28.06.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 9732/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Випом трейд" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район "Възраждане", ж. к. Света Троица, бл. 333Б, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: производство, инженеринг и търговия (вътрешна и външна, на едро и на дребно) с помпено и енергетично оборудване, машиностроителна и електротехническа продукция, рекламни услуги, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Юрий Анатолиевич Чорноштан и се управлява и представлява от управителя Красимир Андреев Кръстев.
Източник: Държавен вестник (26.08.2005)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1094 от 22.XII.2004 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: заличава като прокурист на дружеството Аспарух Живков Първанов.
Източник: Държавен вестник (28.10.2005)
 
Пакет от 20 хил. акции, представляващ 13,37% от капитала на "Випом" АД - Видин, ще бъде предложен на смесен закрит аукцион на Българска фондова борса. Пакетът е разделен на 40 пазарни партиди, като лимитираната цена за една партида е 5000 лв., или 10 лв. за акция. Инвестиционен посредник по продажбата е ИП "Дилингова Финансова Компания" АД, а поръчката е за сметка на клиенти. Началото на публичното предлагане е 30 ноември, а крайната дата е седмица по-късно - 6 декември. "Випом" е дружество, специализирано в производството на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплектни обекти. Основният му капитал е 299 120 хил. лв., а собственият - 6,194 млн. лв.
Източник: Монитор (24.11.2005)
 
От 30 ноември ще започне закрит аукцион за пакет от 20 хиляди акции на видинското дружество "Випом". Предлаганият пакет е разделен на 40 пазарни партиди по 500 книжа, като лимитираната цена за една партида е 5000 лв., или 10 лв. за акция. Инвестиционен посредник по продажбата ще бъде "Дилингова финансова компания", а поръчката е за сметка на клиенти, се казва в съобщение на Българската фондова борса. Предлаганото количество акции е еквивалентно на 6.7 на сто от капитала на компанията. Видинското предприятие се контролира от "Росхидромаш", който притежава 77 на сто от него. В четвъртък на борсата се изтъргуваха 710 акции, като средната им цена достигна 8.48 лв., което беше дневно поскъпване от 11.29%. "Випом" произвежда помпи, помпени агрегати, възли и детайли за тях. До 2001 г., когато руският машиностроителен концерн "Росхидромаш" купи контролния пакет акции на "Випом", предприятието на практика не работеше. То беше придобито по време на масовата приватизация от фонда "Труд и капитал". Руският концерн предостави свои технологии и разработки на "Випом" за производството на нови продукти - помпи и енергоспестяващи управленски решения. Продукцията, произведена от "Випом", се изнася за Русия и за други страни. За първите девет месеца на годината видинското дружество отчете печалба от 244 хил. лв. спрямо загуба за същия период на миналата година. Изплатените задължения към доставчиците влошават паричните потоци от оперативна дейност, но намаляват краткосрочните задължения. Приходите от продажби на продукция са нараснали с 20% и за деветмесечието достигат 3.4 млн. лв. Задълженията на дружеството са намалени за периода. Според последните счетоводни данни то се приема за финансово независимо. Възвращаемостта на собствения му капитал е над четири на сто.
Източник: Дневник (25.11.2005)
 
Към акциите на "Випом", предложени на смесения закрит аукцион, нямаше инвеститорски интерес. Предлагането на акциите на видинското дружество започна в сряда и ще продължи пет работни сесии, или до 6 декември включително. Пакетът от 20 хиляди акции, представляващи 6.69% от капитала на компанията, е разделен на 40 пазарни партиди по 500 книжа. Лимитираната цена за една партида е 5000 лв., което е по 10 лв. за акция, или за целия пакет стартовата цена е 200 хил. лв. Инвестиционен посредник по продажбата е "Дилингова финансова компания". Оттам заявиха, че поръчката е за сметка на няколко клиенти, но отказаха да съобщят дали при липса на интерес ще бъде намалена продажната цена на книжата. Системата за продажба на акции чрез смесен закрит аукцион се въведе от фондовата борса в края на миналата година. Основното му предназначение е да се продават значителни пакети от акции. Досега няколко дружества са използвали тази схема - "Фазан", "Стоманени тръби", "Емка". Практиката показва, че предлаганите цени на аукционите са по-високи от цените, при които съответните книжа се търгуват на пода на борсата. Именно поради това някои от провежданите досега аукциони завършиха неуспешно и нямаше инвеститорски интерес. На смесения закрит аукцион акциите от "Випом" също са на по-висока цена от пазарната, което се обяснява с това, че се предлагат над 5% и е напълно нормално да се иска по-висока цена. Липсата на интерес към книжата от аукциона обаче се изтълкува негативно от инвеститорите и акциите на "Випом" понижиха котировките си на борсата. При нормална търговия вчера бяха изтъргувани 362 акции при средна цена от 7.10 лв., което е дневен спад от 7.43%. "Випом" произвежда помпи, помпени агрегати, възли и детайли за тях. До 2001 г., когато руският машиностроителен концерн "Росхидромаш" купи контролния пакет акции на "Випом", предприятието на практика не работеше. То беше придобито по време на масовата приватизация от фонда "Труд и капитал". За първите девет месеца на годината видинското дружество отчете печалба от 244 хил. лв. спрямо загуба за същия период на миналата година. Изплатените задължения към доставчиците влошават паричните потоци от оперативна дейност, но намаляват краткосрочните задължения. Приходите от продажби на продукция са нараснали с 20% и за деветмесечието достигат 3.4 млн. лв.
Източник: Дневник (01.12.2005)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 4 ТЗ и чл. 494 - 497 ГПК с решение № 482 от 30.V.2005 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: вписва заличаване на Владимир Германович Тилман като представител на "ВИП комерсиал" - ЕООД, в съвета на директорите; вписва като представител на "ВИП комерсиал" - ЕООД, София, в съвета на директорите Красимир Андреев Кръстев; вписва заличаване на Олег Анатолиевич Костарев като представител на "ВИП експерт" - ЕООД, в съвета на директорите; вписва като представител на "ВИП експерт" - ЕООД, София, в съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев.
Източник: Държавен вестник (21.03.2006)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.VI.2006 г. в 10 ч. във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, административната сграда, ет. 5, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет със заверката на назначения експерт-счетоводител за 2005 г.; 2. приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; 3. обсъждане на предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС взема решение печалбата на дружеството за 2005 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен"; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 5. избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложената кандидатура за експерт-счетоводител за 2006 г.; 6. определяне възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложения размер на възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (02.05.2006)
 
Випом АД - Видин /VIPOM/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 16 юни 2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. Випом АД - Видин отчете печалба за 2005 г. в размер на 269 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (21.06.2006)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 787 от 19.IХ.2005 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: вписва заличаване членовете на съвета на директорите в състав: "ВИП комерсиал" - ЕООД, София, и "Труд и капитал трейдинг" - ЕООД, София; вписва като председател на съвета на директорите "ВИП експерт" - ЕООД, София, представлявано от Гошо Цанков Георгиев; вписва изменения и допълнения в устава на дружеството.
Източник: Държавен вестник (19.09.2006)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 990 от 6.ХII.2005 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: вписва заличаване на Димитрий Владимирович Користашевский като представител на "ВИП Контрол" - ЕООД, и изпълнителен директор; вписва Красимир Андреев Кръстев като представител в съвета на директорите на "ВИП Контрол" - ЕООД. Дружеството се управлява и представлява от "ВИП експерт" - ЕООД, представлявано от Гошо Цанков Георгиев.
Източник: Държавен вестник (12.01.2007)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.VI.2007 г. в 10 ч. във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, административната сграда, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; 3. разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема разпределението на печалбата на дружеството за 2006 г. по предложение на акционерите; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за изменение в устава на дружеството; 6. промяна в уставния капитал на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в уставния капитал на дружеството; 7. избор на съвет на директорите; проект за решение - ОС приема предложения от акционерите състав на съвета на директорите на дружеството; 8. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложения от акционерите размер на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление; 9. избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС приема предложения регистриран одитор за 2007 г. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневен ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (15.05.2007)
 
Випом АД-Видин /VIPOM/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 26 юни 2007 год., не разпределя дивидент за 2006 г. Випом АД-Видин отчете печалба за 2006 г. в размер на 463 000 лв., която се отнася за фонд "Резервен".
Източник: Капиталов пазар (02.07.2007)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.VIII.2006 г. по ф. д. № 228/97 допуска прилагането на представения, проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на "Випом" - АД.
Източник: Държавен вестник (05.10.2007)
 
Випом АД - Видин /VIPOM/ ще разкрива регулираната информация пред обществеността чрез БИК Капиталов пазар ЕООД. Пълният текст на съобщението можете да откриете на адрес: http://www.beis.bia-bg.com/
Източник: Капиталов пазар (06.03.2008)
 
Вчерашната борсова търговия приключи при общ оборот от 6 млн. лв. и противоречиви настроения сред индексите. Sofix падна с 0.06% до 1139.23 базисни точки, съпровождан от BG40, който смъкна 0.18% от нивото си до 328.36 пункта. Младите индекси се устремиха нагоре и успяха да регистрират покачване в стойностите си. BGREIT прибави към нивото си скромните 0.04% до 93.63 пункта, а BGTR30 порасна с 1.16% до 775.31 точки. Общо 230 938 акции на Зърнени храни България смениха собственика си при средни нива 2.10 лв. Сделките не повлияха върху цената на книжата на компанията. Засилена търговия имаше с акции на Химко, което повлече надолу цената им. Бяха изтъргувани 102 460 акции от торовия завод на средни нива от 0.10 лв., което е 9.09% спад. БТК уверено тръгна нагоре и регистрира 29.96% оскъпяване на книжата си до 10.41 лв. Книжата на Сердиком се качиха с 29.87% спрямо сряда и вече се котират на 9.13 лв. В губещата половина на борсата се забелязваше Кремиковци, след като мечките свалиха 13.37% от цената на акциите на дружеството до 14 лв. Прехвърлени бяха 50 книжа на комбината. Випом АД се раздели с 10.91% от цената на акциите до 16 лв. Оловно-цинковият комплекс се търгуваше с 2.12% по-евтино. Загубата бе предизвикана от изтъргуваните 1069 книжа на средни нива 42.02 лв. Котировките на Химимпорт бяха оцветени в червено след 1.08% спад на акциите до 8.23 лв. Обект на покупко-продажба станаха 8922 книжа на компанията.
Източник: Пари (25.04.2008)
 
Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на 24.07.2008. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2007 година.
Източник: Агенция по вписвания (06.06.2008)
 
Випом АД-Видин /4VI/, чието общо събрание се проведе на 24 юли 2008, не разпределя дивидент за 2007 г. Випом АД-Видин отчете печалба в размер на 375 000 лв. Цялата печалба се отнася във Фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (25.07.2008)
 
Ситуацията на БФБ беше доста шарена в края на вчерашната търговска сесия, след като индексите не постигнаха консенсус за движението си. Sofix напредна с 0.24% до 1033.94 базисни точки. Последва го BGREIT с 0.36% покачване в нивото си до 88.56 пункта. Широкият BG40 мина в служба на мечките и загуби 1.59% от стойността си до 257.38 точки. Дружествата от BGTR30 дръпнаха индекса с 0.10% надолу до 677.03 пункта. Общият оборот от сделките на борсата остана под 3 млн. лв., като най-голям интерес имаше отново към ПИБ. Купувачите плащаха средно по 5.94 лв. за акция на трезора, което представлява оскъпяване с 0.17%. Обект на покупко-продажба станаха 41 566 книжа на компанията. Летният сезон се оказа печеливш за Златни пясъци АД и акциите му нараснаха с 13.70% до 7.96 лв. Оптимизмът не бе чужд и на Синергон холдинг, след като изтъргуваните 1390 лота на компанията фиксираха цена за акция от 7 лв. Това доведе до 4.01% скок на ценните книжа спрямо вчера. Петрол остана на зелено с нова цена за лот 9.94 лв. Компанията отчете 4.63% поскъпване на акциите си по време на сесията. Химко пое надолу, след като известно време акциите му се пласираха при нива 15 ст. Мечките обаче отнеха 1 ст. от цената им до 14 ст. Прехвърлени бяха 2188 акции на компанията. Инвеститорите решиха да свалят книжата и на видинския Випом с 19.95% до 16.25 лв. Дружеството е изгубило 61% от цената на акциите си от началото на годината.
Източник: Пари (14.08.2008)
 
Мечките се нахвърлиха настървено върху борсовите индекси в първия ден от седмицата. Най-тежко пострада BG40, след като загуби 2.09% от стойността си до 246 базисни точки. Измерителят на сините чипове потъна с 1.79% до 1009.61 пункта, като се доближи застрашително до психологическия праг от 1000 точки. акциите на 12 от дружествата в Sofix поевтиняха под натиска на инвеститорския песимизъм. BGREIT и BGTR30 също бяха в незавидна ситуация с понижение в нивата от 1.62 и 1.53%. Индексът на АДСИЦ се установи на 85.11 базисни точки, а BGTR30 приключи с 654.29 пункта. Борсовият оборот беше едва 2.77 млрд. лв., като преобладаваха сделките с акциите на Монбат. Прехвърлени бяха 52 866 книжа на компанията при средни нива 11.81 лв. Дружеството отчете спад в цената на акциите си с 1.75%. Монбат съобщи, че през август е предприел обратно изкупуване на над 84 хил. свои акции при средна цена 11.24 лв. Северкооп Гъмза холдинг беше сред малкото дружества с покачване на книжата от 7.12% до 1.79 лв. ОЦК напредна с 2.34%, след като 790 смениха собственика си до нова цена 28.40 лв. Синергон холдинг набра скорост и оскъпи акциите си с 1.36% до 6.35 лв. Лидер на червената хорда се оказа Бианор холдинг с 35.29% поевтиняване на книжата. Обект на търговски отношения станаха 1000 лота на компанията при средна цена 5.50 лв. Двуцифрени бяха загубите и за Випом АД Видин, чиито акции олекнаха с 10% до 16.20 лв. Надолу пое и Еврохолд България със спад от 1.42% до 4.85 лв. Инвеститорската кошница пое 3573 лота.
Източник: Пари (02.09.2008)
 
Инвеститорите на БФБ заспаха зимния си сън със закъснение. Вчера общият оборот на борсата едва се добута до 1 млн. лв. За пореден ден търговията на българския капиталов пазар се задържа на границата на санитарния минимум. Вялата търговия помогна на индексите да напомпат мускули и те завършиха с повишение. Първенец беше BGTR30, който добави 1.56% към стойността си до 191.01 пункта. След него се подреди BGREIT със скок от 1.18% до 40.24 пункта. Sofix се увеличи с 0.89% до 266.86 пункта, а BG40 достигна 88.34 базисни точки след увеличение от 0.74%. ФИА България отново изигра познатата си роля на компания с най-голямо ценово отклонение и отчете ръст от 109.79% до 3 лв. за брой. За тази цел бяха нужни едва 9 акции. Големият печеливш сред сините чипове беше Холдинг Пътища. Инфраструктурната компания качи акциите си с 13.27% до 1.83 лв. Това стана след неколкодневни понижения по позицията. Вчерашния ръст донесоха 6219 прехвърлени акции. Мечките замъкнаха в бърлогата си инвестициите на акционерите във Випом. Видинският производител на помпи поевтиня с над 40% и се котираше на 1.20 лв. за акция в края на сесията. Едва 10 акции донесоха този спад. Зърнени храни България и Химко си оспорваха първенството за най-търгувана акция. В крайна сметка агрокомпанията надделя с близо 33 хил. изтъргувани ценни книжа. За врачанския торов завод остана второто място с 25 582 прехвърлени дяла.
Източник: Пари (13.02.2009)
 
Три от борсовите индекси се понижиха в последния час на търговията и така не успяха да задържат вихреното си начало. Най-губещ беше BGREIT - бенчмаркът на АДСИЦ затвори с понижение от 1.48%, което го свали на 40.50 пункта. Индексът на сините чипове Sofix заличи 0.92% и се смъкна до 274.32 точки. Равнопретегленият BGTR30 изтри 0.79% от стойността си, което го остави на 196.91 пункта. Широкият BG40 затвори на 89.48 точки, след като загуби 0.69%. Понижение отчетоха 56% от търгуваните позиции. Биковете привлякоха в своите редици 31% от дружествата, а останалите 13% не претърпяха промяна в цената на акциите си. Фаворит на инвеститорите вчера беше Випом АД. Акциите на видинското дружество отчетоха ръст от 67.7%. Едва 10 лота на компания-та смениха собственика си, а цената се изкачи до 8.89 лв. за акция. По позицията на Елма АД минаха 500 книжа, което беше достатъчно, за да изстреля акциите с 41.43% до 0.99 лв. за брой. Контраатаката на мечките поведе Лавена АД, след като книжата й отчетоха спад от 24%. Цената се понижи до 19 лв. за акция при прехвърлени 40 лота. Плътно зад нея се движеше ямболското ХЕС АД, като книжата на дружеството коригираха стойността си с минус 21.05%. Общо 3025 лота смениха собственика си на цена 3 лв. за брой. На засилен инвеститорски интерес се радваха акциите на Българска роза - Севтополис АД и по позицията минаха 101 238 лота. След нея бе Софарма Трейдинг АД, където бяха прехвърлени 100 100 акции.
Източник: Пари (17.02.2009)
 
Липса на интерес у инвеститорите донесе ниски обороти на фондовата борса и по време на петъчната търговия. Общият дневен оборот достигна 1.145 млн. лв., а борсовите измерители отчетоха поредния си спад. Индексът на сините чипове Sofix регистрира спад от 0.53% до 260.79 пункта, секторният BGREIT се смъкна с минималните 0.12% до 39.99 точки, а BGTR30 затвори със спад от 0.72% до 188.04 пункта. Единствено широкият BG40 измерител отчете 1.20% ръст, което му донесе ниво от 85.85 пункта. На седмична база и четирите индекса потвърдиха мечия тренд на БФБ. Sofix e 5.81% по-ниско спрямо миналия петък, BGTR30 се понижава с 5.26%, BG40 с 4.72%. BGREIT регистрира най-малкото седмично понижение от 2.72%. Сред най-търгуваните в петък акции бяха тези на Адванс Екуити Холдинг с обем от 314 хил. лв. При ТК-Холд АД оборотът беше за 117 хил. лв. Сделките при Адванс Терафонд бяха на стойност 44 хил. лв. Централна кооперативна банка и Химимпорт също бяха сред най-ликвидните компании. Петте дружества съставляваха около 50% от общия обем на борсата. Най-печеливши в петъчната сесия затвориха книжата на Адванс Екуити Холдинг, регистрирали ръст от 24.84%. Значително поскъпване отбелязаха и книжата на Завода за хартия-Белово АД и Българска роза-Севтополис АД съответно с повишение от 8.77 и 3.67%. Най-губещи със спад от 38.12% се оказаха книжата на Випом АД, следвани от Билборд, при които понижението беше 8.61%.
Източник: Пари (23.02.2009)
 
Нетната печалба на Випом АД се увеличи със 75% до 576 хил. лв., сочи годишният неконсолидиран отчет на дружеството. Нетните приходи от продажби на компанията за миналата година възлизат на 5.5 млн. лв., което е с 530 хил. лв. повече спрямо 2007 г. Разходите по икономическите елементи нарастват с 8% и към 31 декември 2008 г. са в размер на близо 5 млн. лв. По време на вчерашната борсова сесия в една сделка бяха прехвърлени 36 лота на Випом АД. Една акция се котираше на средните нива от 6.50 лв., като това е понижение от 1.51% от нивата на отваряне.
Източник: Пари (08.04.2009)
 
Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на 15.06.2009. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (07.05.2009)
 
Празничната еуфория от четвъртък приключи ден по-късно. Въпреки това борсовите индекси запазиха оптимистичното си настроение и завършиха на зелена територия. Бенчмаркът на сините чипове Sofix издрапа с повишение от 0.40% и приключи сесията на ниво от 383.39 пункта. Широкият измерител BG40 прибави към стойността си 2.36% до 105.24 базисни точки. Биковете издърпаха и BGREIT нагоре, макар и с минималните 0.05% до ниво на затваряне от 39.73 пункта. BGTR30 скочи с 0.99% до 279.97 базисни точки. Общата пазарна капитализация на фондовата борса в петък достигна 11.22 млрд. лв., като беше завъртян общ дневен оборот от 2.7 млн. лв. Във фокуса на инвеститорите в края на миналата седмица беше Монбат. По позицията на производителя на акумулатори бяха изтъргувани 102 287 лота на средна цена от 4.80 лв. Това е понижение от 0.08% спрямо нивата на отваряне. Първа инвестиционна банка също беше сред най-търгуваните в петък. Обект на покупко-продажба бяха 72 428 книжа на трезора на единична цена от 2.66 лв. Водач на биковете беше Ямболен АД, който отчете повишение от 30% до 0.91 лв. за ценна книга. Енергоремонт холдинг също беше сред печелившите позиции. При прехвърлени 471 лота акциите му поскъпнаха с 18.25% до средните нива от 14.67 лв. Повишение от около 10% имаше за Синергон холдинг, Фазерлес АД, Випом АД и САФ Магелан АД и Агрия Груп холдинг. От мечата прегръдка обаче най-много пострада Кремиковци. Акциите на химическия комбинат загубиха 10% от стойността си до 0.25 лв. за брой. Интерес на пазара предизвикаха и предлаганите права на Химимпорт. Бяха прехвърлени 220 480 лота на холдинга за по 0.14 лв. всеки, като спрямо цената на отваряне от 0.01 лв. те се повишиха с 1 110%.
Източник: Пари (11.05.2009)
 
Новите борсови индекси BGREIT и BGTR30, които се изчисляват от 3 септември 2007 г., надвиха по-старите измерители Sofix и BG40. Бенчмаркът на АДСИЦ спечели най-много по време на днешната сесия, като повишението му от 0.43% го изведе на 39.85 пункта. Равнопретегленият BGTR30 затвори търговията на ниво от 276.74 базисни точки, или с 0.26% повече спрямо началото на сесията. Най-старият индекс Sofix претърпя минимална отрицателна корекция от 0.02% и се понижи до 377.80 пункта. Широкият BG40 загуби 0.33% от стойността си и това го свали на 102.62 точки. Сесията завърши с минимален превес на биковете, под чието ръководство бяха 44% от търгуваните 81 компании. Всяка четвърта позиция попадна под меча окупация, а 16% от дружествата затвориха без промяна в цената на акциите си. След решението за увеличението на капитала на нефункциониращия торов завод Химко АД купувачите насочиха вниманието си именно към книжата на комбината. По позицията беше отчетен най-големият ръст на БФБ, като повишението от 45.83% напомпа акциите до 11 ст. за брой. Компанията беше сред най-ликвидните, след като инвеститорите сключиха 97 сделки с дяловете на Химко. Общо 88 872 лота смениха собственика си, което направи комбината най-търгуваната компания. На гребена на зелената вълна се качиха книжата на Випом АД и Хидропневмотехника АД, които наваксаха съответно 37.06 и 17.30%. Мечките намериха сигурно убежище в Складова техника АД, след като дружеството се срина с 25%. Едва 9 дяла смениха собственика си, което свали цената до 15 лв. за акция.
Източник: Пари (13.05.2009)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 739 от 12.IХ.2007 г. по ф.д. № 228/97 вписа промени за “Випом” - АД: вписва освобождаването на съвета на директорите в състав: “Приви” - АД, представлявано от Иван Петров Ревалски, “ВИП контрол” - ЕООД, представлявано от Красимир Андреев Кръстев, и “ВИП експерт” - ЕООД, представлявано от Гошо Цанков Георгиев; вписва заличаването на “ВИП експерт” - ЕООД, представлявано от Гошо Цанков Георгиев като изпълнителен директор; вписва съвет на директорите в състав: Иван Петров Ревалски, Красимир Андреев Кръстев и Гошо Цанков Георгиев; вписва като председател на съвета на директорите и изпълнителен директор Гошо Цанков Георгиев, като заместник-председател на съвета на директорите Иван Петров Ревалски и като член Красимир Андреев Кръстев; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев.
Източник: Държавен вестник (19.05.2009)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.IХ.2007 г. по ф.д. № 228/97 допуска прилагането на представения, проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на “Випом” - АД.
Източник: Държавен вестник (19.05.2009)
 
Випом АД-Видин /4VI/, чието общо събрание се проведе на 15 юни 2009, не разпределя дивидент за 2008 г. Випом АД-Видин отчете печалба в размер на 567 000 лв. да остане във фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (17.06.2009)
 
Водещият индекс на Българската фондова борса Sofix изтри всичко спечелено от 10 август насам по време на вчерашната борсова сесия. Бенчмаркът финишира на ниво от 436.80 пункта, което е спад от 3.86% спрямо нивата на отваряне. Равнопретегленият измерител BGTR30 дори го изпревари в движението си на червена територия, като регистрира загуба от 3.89% до 327.55 базисни точки. Широкият показател BG40 се свлече с 2.56% до ниво на затваряне от 123.41 пункта. Секторният индекс BGREIT беше вчера с най-малка отрицателна корекция от 0.33% до 41.97 точки. На фона на мечото нашествие активността на инвеститорите беше сравнително висока. Общият дневен оборот на БФБ достигна близо 1.5 млн. лв. Централна кооперативна банка по време на цялата търговия привличаше играчите. Обект на покупко-продажба станаха 140 074 лота на трезора на средна цена от 1.50 лв., което обаче смъкна книжата на ЦКБ с 5.94%. Въпреки това за последния един месец акциите на банката са възстановили 45.95% от стойността си. Изтъргувани бяха и малко над 100.6 хил. компенсаторни инструменти на обща стойност 26 хил. лв. Най-голям положителен резултат вчера записа Кремиковци АД. Акциите на металургичния комбинат скочиха с 50% до 0.51 лв. за брой. Книжата на производителя на помпено оборудване Випом АД се сринаха с 46.20% до средните 8.50 лв.
Източник: Пари (18.08.2009)
 
Само секторният индекс BGREIT се раздвижи След като няколко дни облигациите на Хелт енд уелнес бяха най-значимото събитие на борсата, вчера те изчезнаха от полезрението на инвеститорите. Сделки с дългови книжа пак имаше, но при далеч по-ниски обеми. Вчера през Българската фондова борса преминаха 10 лота на Св. св. Константин и Елена Холдинг АД при 100% от номинала на цена от 1000 EUR за брой. Най-силно раздвижване имаше на фронта на акционерните дружества със специална инвестиционна цел. Сделки имаше със 7 компании от сегмента. Най-голямо беше поскъпването по позицията на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ. Книжата на дружеството увеличиха цената си с 15.56% до 0.52 лв. за брой. Големият губещ във вторник ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ поскъпна минимално с 0.23% до 0.43 лв. за брой. Раздвижването в сектора на имотните фондове донесе рязък скок на BGREIT. Измерителят се увеличи с 2.19% до 48.43 пункта. Останалите индек-си отчетоха минимални изменения. Единственият измерител, приключил сесията на червено, беше BG40, който загуби 0.23% от стойността си до 122.43 пункта. Най-голям оборот вчера имаше с акциите на БГ Агро, които направиха дебют на борсата. Силна търговия имаше и с привилегированите книжа на Химимпорт. Над 100 хил. прехвърлени акции не донесоха изменение в цената. Сред активните позиции бяха още Зърнени храни България и Първа инвестиционна банка. По традиция сделки се сключиха и със слаболиквидни дружества като Випом, Благоевград БТ, Пълдин Холдинг АД, Фазерлес АД и др.
Източник: Пари (03.12.2009)
 
Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2010. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2009 година.
Източник: Агенция по вписвания (17.05.2010)
 
Общото събрание на акционерите на Випом АД-Видин (4VI), което се проведе на 28 юни 2010 взе решение да не разпределя дивидент за 2009 г. Дружеството отчете печалба в размер на 549 000 з фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (30.06.2010)
 
Дружеството Випом АД е реализирало печалба за първите три месеца на годината, в размер на 185 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 1167 хил. лв., което е с 78.44 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 41.29 % спрямо предходния период до 982 хил.лв. Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2011г. са в размер на 1167 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо първото тримесечие на 2009 година те се увеличават с 78.99 %. Към 31 март 2011г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 1.99лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за I-во трим. на 2010г. Собственият капитал на дружеството към 31 март 2011г. е 8267 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. се е увеличил с 6.95 %.
Източник: Money.bg (11.05.2011)
 
Печалбата на "Випом" АД - Видин (4VI) за 2010 г. ще се задели във фонд "Резервен", става ясно от протокола на общото събрание, проведено на 20 юни. Заедно с това са приети доклада за дейността, годишния финансов отчет за 2010 г.; и анализа на одитора на счетоводните документи. Акционерите са гласували за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през изминалата година. Възнаграждението на мениджърите, на които няма да бъде възложено управлението, ще бъде в размер на минималния осигурителен праг за ръководните органи търговските дружества. Функциите на Одитен комитет ще се изпълняват от членовете на съвета на директорите: Гошо Георгиев, Иван Ревалски и Красимир Кръстев, с мандат от една година. Председател на контролния орган ще бъде Иван Ревалски, а всеки от членовете на комитета ще получава като възнаграждение една минимална работна заплата за страната.
Източник: Банкеръ (23.06.2011)
 
Общото събрание на акционерите Випом АД-Видин (4VI), което се проведе на 20 юни 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете печалба в размер на 369 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (24.06.2011)
 
Випом АД пристъпи към изпълнение по залог с №4792 от 14.09.2011 г. Пристъпването към изпълнение е вписано по законовия ред с №4899 от 13.12.2011 г. и с №5074 от 02.04.2012 г. относно цитирания по-горе залог по партидата на N&A CO LTD с №0000125392. Залогът е учреден върху общо 62 673 (шестдесет и две хиляди, шестстотин седемдесет и три) поименни безналични поименни акции, които представляват 20,95% от капитала на ВИПОМ АД, гр.Видин с ЕИК 815123244. В полза на Випом АД е издадено удостоверение с извлечение от Централен депозитар за пристъпване към изпълнение по залог с №4792 от 14.09.2011 г. На основание чл.35 от Закона за особените залози издаденото удостоверение има сила на изпълнителен лист и може да послужи на кредитора пред съдебен изпълнител за принудително събиране на вземането. Залогът обезпечава онези вземания (главница, лихви, разноски, неустойки и др.) на “ВИПОМ” АД от ООО „СПЕЦМАШ” (КУПУВАЧ), произтичащи от договор №643/79141672/0017 от 08.11.2007 г. между Випом АД и ООО „Гидромаш” и всички допълнителни споразумения към този договор, в т.ч. допълнителното споразумение № Б/Н за замяна в дълг от 28.07.2011 г., подписано в гр.Орел (Русия) между Випом АД, ООО „Гидромаш” и ООО „Спецмаш”, съгласно т.5 от което купувачът ООО „Спецмаш” се задължава да заплати на продавача Випом АД сумата EUR 403 160,20 (четиристотин и три хиляди сто и шестдесет евро и двадесет евроцента), независимо от бъдещите промени в тях по силата на допълнителни споразумения към основния договор, в това число при удължаване на срока за погасяване на задължението. На основание чл.32, ал.4 от ЗОЗ с вписването на пристъпване към изпълнение заложеното имущество преминава в разпореждане на заложния кредитор. В тази връзка съобщаваме, че на основание чл.34, т.1 от ЗОЗ получихме държането върху една част от заложените 47 000 безналични акции, които представляват 15,71% от капитала на Випом АД, собственост на длъжника N&A CO LTD от сметка на N&A CO LTD при в Интернешънъл Асет Банк АД по сметка на Випом АД в Интернешънъл Асет Банк АД. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон Випом АД преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.
Източник: Фирмена информация (01.06.2012)
 
Випом" АД и "Елпром ЗЕМ" АД са спечелили обществена поръчка за 2.35 млн. лева без ДДС. Двете дружества са съдружници в ДЗЗД "Български електро помпен консорциум 2", който е спечелил обществена поръчка с възложител "Мини Марица-Изток" ЕАД с предмет "Доставка на помери агрегати за воодотливните съоръжения". Поръчката е на стойност 2 353 214.00 лева без ДДС, а срокът на изпълнение е 90 календарни дни.
Източник: Money.bg (12.06.2012)
 
На основание чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, с настоящето Ви уведомяваме, че на 01.06.2012г. "ВИПОМ" АД - гр. Видин, като съдружник заедно с „ЕЛПРОМ ЗЕМ“ АД - гр.София в ДЗЗД "БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРО ПОМПЕН КОНСОРЦИУМ 2", е сключило с „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД - гр.Раднево Договор № МТ232/2012г. с предмет: "Доставка на помпени агрегати за водоотливните съоражения", Консорциумът е създаден като дружество по ЗЗД за участие в обявената от Възложителя процедура за възлагане на обществена поръчка, реф.№082/2010-ЗОП. Предметът на договора е доставка на помпени агрегати по спецификация, като общата му стойност е 2 353 241,00 (два милиона триста петдесет и три хиляди двеста четиридесет и един) лева без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни.
Източник: Фирмена информация (14.06.2012)
 
Клиенти на Raiffeisen Bank International са придобили дялови участия в две български публични компании, сочат данни от седмичния бюлетин на Централен депозитар. Това са Випом АД, където са придобити 12.5% и 5.05% от Дружба АД, като продавач по двете сделки е Palmer Capital Emerging Europe Equity. Випом АД приключи 2013 г. с печалба от 55 хил. лв. спрямо положителен финансов резултат от 382 хил. лв. за година по-рано. От своя страна Дружба АД има загуба от 541 хил. лв. към 31 декември 2013 г. срещу отрицателен финансов резултат от 762 хил. лв. за година по-рано.
Източник: profit.bg (04.02.2014)
 
Би Джи Ай Груп е увеличило дела си в Булленд инвестмънтс АДСИЦ до над 5% Би Джи Ай Груп АД е увеличило дела си в Булленд инвестмънтс АДСИЦ от 4,0479% на 5,0391% на 27 януари 2014 г., съобщи Централен депозитар. Би Джи Ай Груп АД привлече 5,16 млн. лв. с увеличение на капитала си и по проспект трябва да вложи средствата в парцел в София и соларен парк. Телекомплект инвест АД е увеличило дела си в Софарма имоти АДСИЦ от 18,6387% на 20,503% на 30 януари 2014 г. Palmer Capital Emerging Europe Equity FU е продало 12,5007% от Випом АД и 5,0558% от Дружба АД на 30 януари 2014 г., като купувач е Raiffeisen Bank International AG, купила съответните пакети и след сделките притежаваща съответно 12,5007% и 5,0558%. Енергони АД е било дружеството с най-много изтъргувани книжа на пода на БФБ-София през миналата седмица с 12 010 000 бр. С най-много сделки - 487, е била емисията обикновени акции на Химимпорт АД. На извънборсов пазар с най-голям брой изтъргувани дялове (акции) е бил ДФ ДСК Фонд на паричния пазар с 8 154 035 бр., докато най-много сделки е имало с ДФ ДСК Стандарт - 225 броя.
Източник: Инвестор.БГ (05.02.2014)
 
Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото събрание на акционерите на Випом АД, проведено на 27 юни, е взето решение за обратно изкупуване на собствени акции, съобщи компанията чрез БФБ – София. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, е до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството и максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата, се посочва в протокола на компанията от общото събрание. Срокът за извършване на изкупуването е не по-дълъг от 5 години. Съветът на директорите трябва да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. Минималната цена на обратно изкупуване на една акция е 2,50 лв., а максималната – 10 лв. Предстои да бъде избран лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, съобщават още от дружеството. По силата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите следва да уведоми Комисията по финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи дружеството, както и кой е посредникът, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомлението трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ изкупуването. Предстои решението на общото събрание на акционерите да бъде вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. По време на събранието беше отхвърлено предложението Съветът на директорите да може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 млн. лв. чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции. Не беше прието и предложението Съветът на директорите да може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми при общ размер на всички облигационни заеми до 10 млн. лв. Предмет на дейността на групата на Випом АД е производство на помпи, помпени агрегати, стационарни станции, търговска дейност в страната и чужбина. Към 31 март 2016 г, акционерният капитал на Випом АД е в размер на 299 120 лв, разпределен в 299 120 броя акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Основен акционер на дружеството е Pandects Company Limited – Кипър, който притежава дял от 49,14%. Сред останалите основни акционери са Рилски лен АД с дял от 11,09%, Норди АД с 10,95% и ЛГР АД с 10%. Останалите акционери притежават по 5 и по-малко процента акционерен дял в групата. Към 31 март дружеството отчита загуба в размер на 110 хил. лв., с 44% по-малка в сравнение със загубата от 61 хил. лв. през същия период на 2015 г., показват данните от консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на годината. Приходите на групата към края на първото тримесечие на годината достигат 453 хил. лв. спрямо 506 хил. лв. година по-рано.Разходите към 31 март достигат 819 хил. лв. с 18% по-малко спрямо 964 хил. лв разходи към края на март миналата година. Акции на Випом АД са се търгували последно на 17 юни, когато е сключена една сделка при цена на акция от 3,30 лв. Оборотът за деня е 40 лв. През послендите шест месеца акциите на компанията поевтиняват със 17,50%, но за година цената пада с 66,60% при пазарна капитализация от 987,1 хил. лв.
Източник: Инвестор.БГ (29.06.2016)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема докладите /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.; - Приема докладите на регистрирания одитор за 2017 г.; - Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; - Избира регистриран одитор за 2018 г.; - Приема доклада на Одитния комитет; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат: Не раздава дивидент; - Приема доклада за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Източник: БФБ (02.07.2018)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 17.08.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9,при следния дневен ред: - Промени в органите на управление. Проект за решение: Освобождава Иван Петров Ревалски като член на Съвета на директорите и избира Анна Олеговна Костарева за член на СД. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.08.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.08.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 01.08.2018 г.
Източник: БФБ (18.07.2018)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 17.08.2018 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Освобождава Иван Ревалски като член на Съвета на директорите и избира Анна Костарева за нов член на СД;
Източник: БФБ (20.08.2018)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 04.02.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Промени в органите на управление. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и Милк комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.02.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.01.2019 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.01.2019 г.
Източник: БФБ (03.01.2019)
 
"ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД "ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД, показва поканата за общо събрание на акционерите за 4 февруари 2019 г. Придобиването е било по силата на изпълнение над особен залог на акции, след като основният акционер не е погасил задължения към "Випом" АД и вече са му отнети. Тези 49,14% са били притежание на Pandects Company Limited Кипър. Така основен акционер във "Випом" АД остава "ТК-Холд" АД с дял от 32,98%. Базираното във Видин дружество произвежда различни водни помпи. То отчита приходи за 1,77 млн. лв. за деветмесечието на 2018 г. при нетна загуба от 223 хил. лв. Последната сделка с акции на компанията е при цена от 7,9 лв. за акция, като пазарната капитализация е 2,363 млн. лв.
Източник: Инвестор.БГ (10.01.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 04.02.2019 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Oсвобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и Милк комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999;
Източник: БФБ (05.02.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 15.03.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и Милк комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.03.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.03.2019 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.02.2019 г.
Източник: БФБ (13.02.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 15.03.2019 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев. Избира Иван Петров Ревалски и Милк комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999;
Източник: БФБ (18.03.2019)
 
Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на 05.08.1997. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през година.
Източник: Агенция по вписвания (27.05.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет: удължаване на мандата на членовете с една година; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Източник: БФБ (28.05.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 год.; - Приема годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 год.; - Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Одитния комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Удължава мандата на членовете на Одитния комитет с една година; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.; - Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Източник: БФБ (01.07.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 18.06.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2020 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.; - Подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.07.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2020 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.06.2020 г. Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Източник: БФБ (18.05.2020)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 18.06.2020 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Приема доклади на регистрирания одитор за 2019 г.; - Приема доклада на Одитния комитет; - Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; - Избира регистриран одитор за 2020 г.; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.; - Подновява мандата на членовете на Одитния комитет с една година и определя възнаграждението им; - Приема доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Източник: БФБ (19.06.2020)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 28.09.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.10.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.09.2020 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.09.2020 г.
Източник: БФБ (25.08.2020)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 28.09.2020 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Източник: БФБ (29.09.2020)