Новини
Новини за 1996
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение N 117 от 18.V.1994 г. по ф.д. N 830/92 вписа промяна за ”Випом” ЕАД (обявление N 6164, ДВ, бр. 54/92): намалява числеността на съвета на директорите от 5 на 4 членове; заличава като член на съвета на директорите Петър Рафаилов Петров.
Източник: Държавен вестник (23.01.1996)
 
РЕШЕНИЕ N 209 П от 11 януари 1996 г. На основание чл. 22 и 23б ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции и дялове собственост на държавата във връзка с Решение N 286 от 12.IX 1995 г. Агенцията за приватизация обявява за начална дата за продажба на акции до 15 % от капитала на ”ВИПОМ” ЕАД, Видин, при облекчени условия датата на обнародване на решението в ”Държавен вестник”. Заявленията за участие в придобиването на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата. Изпълнителен директор: В. Благоев
Източник: Държавен вестник (30.01.1996)
 
С решение на Агенцията за приватизация е обявена начална дата за преференциална продажба на 15% от акциите на "Випом" ЕАД - Видин. 25% от акциите на дружеството са включени в списъка за масова приватизация.
Източник: Държавен вестник (31.01.1996)
 
Агенцията за приватизация реши продажбата на акции в размер до 51 % от капитала на "Випом" – ЕАД, Видин, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.
Източник: Държавен вестник (03.05.1996)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 273 от 28.XI.1994 г. по ф.д. № 830/92 вписва промени за "Випом" - ЕАД (обявление № 6164, ДВ, бр. 54/92): намалява членовете на съвета на директорите от 4 на 3 души; заличава като член и председател на съвета на директорите Иван Върбанов Иванов; вписва за член и председател на съвета на директорите Кръсто Митов Петков.
Източник: Държавен вестник (20.09.1996)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 30 от 30.I.1995 г. по ф.д. 830/92 вписа промени за "Випом" – ЕАД (обявление № 6164, ДВ, бр. 54/92): заличава Кръсто Митов Петков като председател и член на съвета на директорите; вписва новия член и председател на съвета на директорите Илия Петков Христов.
Източник: Държавен вестник (06.12.1996)