Новини
Новини за 1998
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.V.1998 г. в 13 ч. в стола на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 3. разпределение на печалбата на дружеството за 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 1997 г.; 5. промени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за 1998 г. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите всеки присъствен ден от 8 до 16 ч. в заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
Източник: Държавен вестник (20.03.1998)
 
"Випом" АД - Видин отчете 57,8 млн. лева за 1997г, не съобщено след Общото събрание на дружеството. Годишният дивидента изплатен за една акция е около 70 лева. 51% от капитала на дружеството са собственост на ПФ "Труд и капитал", 39,7% се контролират от държавата.
Източник: Пари (12.05.1998)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 339 от 8.XII.1997 г. вписа в търговския регистър преобразуването на "Випом" - ЕАД, в акционерно дружество "Випом" - АД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, и с предмет на дейност: производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 299 120 000 лв., разпределен в 299 120 поименни акции по 1000 лв., с нов устав на дружеството, приет от общото събрание на акционерите на 17.X.1997 г.; заличава съвета на директорите в състав: Георги Динев Георгиев, Цветан Петров Цеков и Аспарух Живков Първанов; вписва петчленен съвет на директорите в състав: председател - юридическото лице МРПФ "Труд и капитал" - АД, представлявано от Иван Кирилов Обрешков, зам.-председател - Вени Николов Вълчев, и членове Аспарух Живков Първанов, Георги Динев Георгиев и Иван Петров Ревалски, и се представлява от изпълнителния директор Аспарух Живков Първанов.
Източник: Държавен вестник (17.06.1998)
 
РЕШЕНИЕ № 608-П от 18 юни 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 2 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 286 от 1995 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация реши: 1. Отменя Решение № 241-П от 19.IV.1996 г. (ДВ, бр. 38 от 1996 г.). 2. Продажбата на пакет от 78 369 акции, представляващи 26,2 % от акциите на "Випом" - АД, Видин, да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване. 3. Начална тръжна цена - 920 000 щ. д. Цената се оферира в щатски долари и се заплаща в щатски долари или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. 4. Начин на плащане на цената: - 50 % се заплащат чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация; - останалите 50 % купувачът заплаща чрез държавни дългосрочни облигации или други платежни средства, разрешени от закона. Плащането се извършва при предвидените в проектодоговора срокове и условия. 5. Депозит за участие - 92 000 щ. д. или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ към деня на внасяне. 6. Ако спечелилият търга участник е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да ползва реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3, при заплащане на цената се прилагат условията на този текст, като при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, купувачът отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3 ЗППДОбП. Собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска. Като обезпечение за неизплатената част от цената купувачът е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечение за плащане на неизплатената част от цената. 7. Търгът да се проведе на четиринадесетия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник", считано от деня, следващ обнародването в 15 ч., в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29. 8. Цената на тръжната документация и информационния меморандум да бъде левовата равностойност на 200 щ. д. по фиксинга на БНБ към деня на закупуване. Цената се заплаща в брой в касата на АП. Тръжната документация може да се закупи в Агенцията за приватизация - София, ул. Аксаков 29, стая 406. 9. В случай че на търга не се яви кандидат, същият да се проведе повторно 3 дни след датата на първоначално обявения търг. 10. Утвърждава тръжна документация и проектодоговор за продажба на 26,2 % от акциите на "Випом" - АД, Видин, като част от нея. 11. Участникът, спечелил търга, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и останалите след удовлетворяване на претенциите по чл. 18 ЗППДОбП. Цената на една акция в този случай не може да бъде по-ниска от достигнатата на търга. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (03.07.1998)
 
РЕШЕНИЕ № 658-П от 10 август 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 3, чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП и чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 286 от 12.IX.1995 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация реши: 1. Насрочва нов публичен търг с тайно наддаване за продажбата на пакет от 78 369 поименни безналични акции, представляващи 26,2 % от капитала на "Випом" - АД, Видин. 2. Начална тръжна цена - 552 000 щ.д. Цената се оферира в щатски долари и се заплаща в щатски долари или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. 3. Начин на плащане на цената: - 50 % се заплащат чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация; - останалите 50 % купувачът заплаща чрез държавни дългосрочни облигации или други платежни средства, разрешени от закона. Плащането се извършва при предвидените в проектодоговора срокове и условия. 4. Депозит за участие - 55 200 щ. д. или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ към деня на внасяне. 5. Ако спечелилият търга участник е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да ползва реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3, при заплащане на цената се прилагат условията на този текст, като при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, купувачът отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3 ЗППДОбП. Собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска. Като обезпечение за неизплатената част от цената купувачът е длъжен съгласно разпоредблата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечение за плащане на неизплатената част от цената. 6. Търгът да се проведе на двадесетия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник" (считано от деня, следващ обнародването) в 14 ч. и 30 мин. в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29. 7. Цената на тръжната документация и информационният меморандум да бъде левовата равностойност на 200 щ. д. по фиксинга на БНБ към деня на закупуване. Цената се заплаща в брой в касата на АП. Тръжната документация може да се закупи в Агенцията за приватизация - София, ул. Аксаков 29, стая 406. 8. В случай че на търга не се яви кандидат, същият да се проведе повторно 3 дни след датата на първоначално обявения търг в 14 ч. и 30 мин. в сградата на АП - София, ул. Аксаков 29, при условията на първоначално обявения търг. 9. Утвърждава тръжна документация и проектодоговор за продажба на 26,2 % от акциите на "Випом" - АД, Видин, като част от нея. 10. Участникът, спечелил търга, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и останалите акции след удовлетворяване на претенциите по чл. 18 ЗППДОбП. Цената на една акция в този случай не може да бъде по-ниска от достигнатата на търга. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (01.09.1998)
 
26,2% от капитала на "Випом" АД станаха собственост на работниците на дружеството. Цената на сделката е 552 хил. щ. долара.
Източник: Стандарт (24.09.1998)
 
Единственият български производител на водни помпи "Випом" АД - Видин вече изцяло е в частни ръце. През миналата седмица АП е подписала сделката за продажба на 26,2% от капитала на видинското дружество на работническо-мениджърското дружество "Випом инвест" АД. "Випом инвест" е заплатило за дела си 552,100 щ. долара. Според клаузите на договора, купувачът ще ползва правото на 10-годишно разсрочено плащане, като първата вноска е платена в брой.
Източник: Пари (16.10.1998)
 
РЕШЕНИЕ № 712-П от 12 октомври 1998 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2 и чл. 22 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции, собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата във връзка с Решение № 286 от 12.IX.1995 г. Агенцията за приватизация реши: 1. Обявява за начална дата за продажба на акции в размер до 6,6 % от капитала на "Випом" - АД, Видин, при облекчени условия датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник". 2. Заявления за участие в придобиването на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (21.10.1998)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 4.XII.1998 г. в 13 ч. в стола на дружеството - Видин, ул. Цар Иван Асен 9, при дневен ред: 1. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; предложение за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 2. освобождаване от длъжност членовете на съвета на директорите; предложение за решение - общото събрание освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите; 3. промяна на броя на членовете на съвета на директорите и избор на нов съвет на директорите; предложение за решение - общото събрание взема решение за промяна броя на членовете на съвета на директорите и избор на нов съвет на директорите; 4. разни. Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД. Пълномощниците на акционери се допускат до участие с право на глас в работата на общото събрание след представяне на документ за самоличност и пълномощно, което съдържа задължителните реквизити, посочени в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (23.10.1998)