Новини
Новини за 2000
 
Най-голямото предприятие за производство на помпи в страната Випом ЕАД - Видин спря работа на 17 януари поради свиване на пазара. Персоналът е пуснат за 32 дни в неплатен отпуск. Дружеството е длъжник на Елма АД - Троян и фирми от Харманли. По време на престоя ръководството на дружеството ще оптимизира числеността на персонала, който в момента е 434 души. Очаква се да бъдат съкратени около 100 работника.
Източник: Пари (18.01.2000)
 
РЕШЕНИЕ № 1373-П от 29 декември 1999 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 286 от 12.IX.1995 г. за откриване на процедура за приватизация Агенцията за приватизация реши: 1. Продажбата на пакет от 38 398 поименни безналични акции, представляващи 12,8 % от капитала на "Випом" - АД, Видин, да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване. 2. Начална тръжна цена 180 470 лв. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора. 3. Начин и срокове за плащане на цената - съгласно условията, предвидени в тръжната документация и проектодоговора. 4. Депозит за участие 18 047 лв. 5. В случай че спечелилият търга участник е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да ползва реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3 и сл. от ЗППДОбП, при заплащане на цената се прилагат условията на този текст, като при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, купувачът отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП; собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска; в този случай задължително се обезпечава плащането на неизплатената част от цената. При класиране на предложение, подадено от дружество по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилага разпоредбата на § 5ж ЗППДОбП. 6. Търгът ще се проведе на седмия ден от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник" в 14 ч. в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29. 7. Цената на тръжната документация и информационния проспект е 250 лв. Цената се заплаща в брой в касата на АП. Тръжната документация може да се закупи в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 405. 8. В случай че на търга не се яви кандидат, той ще се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 14 ч. в сградата на АП при условията на първоначалния търг. 9. Утвърждава тръжната документация за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на пакет от 38 398 акции, представляващи 12,8 % от капитала на "Випом" - АД, Видин, и проектодоговор като част от нея. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (21.01.2000)
 
РЕШЕНИЕ № 1414-П от 22 февруари 2000 г. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции и решения № 416 от 29.I.1997 г., № 611 от 26.IX.1997 г., № 244 от 17.III.1995 г., № 943 от 23.IV.1999 г., № 286 от 12.IX.1995 г., № 553 от 21.VII.1997 г., № 82 от 21.III.1994 г., № 466 от 7.III.1997 г., № 64 от 27.I.1994 г., № 602-П от 10.VI.1998 г., № 582 от 20.VIII.1997 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация определя продажбата на държавното участие във: "Българска роза Пловдив" - АД, Пловдив; "Тунджа" - АД, Ямбол; "Пластхим - Т" - АД, гр. Тервел; "Динас" - АД, Сливен; "Випом" - АД, Видин; "Родопска тъкан" - АД, Смолян; "Република консерв" - АД, Свищов; "Адут Хаджи Димитър" - АД, Своге; "Парк-хотел Москва" - АД, София; "Мак турс" - АД, Благоевград; "Балкан прес" - АД, София, да се извърши чрез централизирани публични търгове в съответствие с Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции. Изпълнителен директор: З. Желязков
Източник: Държавен вестник (10.03.2000)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 13 ч. в салона на дружеството - Видин, ул. Цар Иван-Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността, доклад на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД за 1999 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 3. приемане на промени в устава на дружеството; предложение за решение - ОС приема промени в устава на дружеството; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (21.03.2000)
 
45 фирми с българско и чуждестранно участие, работодатели на повече от 50 хиляди души и с годишен оборот над 2 милиарда долара основаха Съюз на работодателите в България /СРБ/. На учредителното събрание официално встъпителна вноска от 2 хиляди лева внесоха 45 фирми, сред които Агенция за инвестиционна информация, Владимекс, Арома АД, Корпорация Кремиковци АД, Прайзуотърхаус купърс, Овергаз холдинг АД, ЗПАД Булстрад, Лукойл Нефтохим АД, Авиокомпания Балкан, Домейн Бояр, Кремиковци, Балканфарма АД и Братя Василеви. За членове на Управителния съвет бяха избрани бизнесмените Иво Прокопиев, Лукан Луканов, Георг Цветански, Петър Кънев и Иван Андонов, Джим Гастън и Владимир Ненчев. В надзорния съвет пък влязоха шефът на Булстрад АД Румен Янчев, на пенсионен фонд Доверие АД - Диана Петкова и на ЗК Сила Димитър Кадиев.
Източник: Стандарт (25.04.2000)
 
В четвъртата си година след приватизацията си Випом АД постепенно успя да се стабилизира. Единственият помпостроителен завод в страната беше приватизиран през 1997 г. при първата вълна на масовата приватизация. Основният пакет от акциите - 51%, е притежание на Труд и Капитал холдинг АД, а 26% са на РМД Випом инвест. Изделията на дружеството са със запазена марка Вида. Натоварването на производствените мощности в момента е около 70%. Възстановени са пазарите в Русия, Алжир, Египет и Украйна. До края на юни ще бъдат изнесени 12 контейнера с 1500 монофазни помпи Вида 4 за Алжир. Все още обаче е свит вътрешният пазар и поръчките на фирмите от сферата на напоителните системи и отраслите с помпени стопанства са малки. Месечно за страната се изработват от 100 до 500 помпи с различен асортимент.
Източник: Пари (22.06.2000)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени за "Випом" - АД: вписва промяна в устава на дружеството, приета от общото събрание на акционерите на 28.IV.2000 г.; деноминира капитала на дружеството от 299 120 000 лв. на 299 120 лв., в т.ч. и размера на дяловете.
Източник: Държавен вестник (18.07.2000)