Новини
Новини за 2001
 
Съветът на директорите на "ВИПОМ" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.VI.2001 г. в 12 ч. в салона на дружеството във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на дружеството, доклад на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; предложение за решение - общото събрание приема доклада за дейността на дружеството, доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД за 2000 г.; предложение за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за 2000 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; предложение за решение - общото събрание избира експерт-счетоводител за 2001 г. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (20.04.2001)
 
"ВИПОМ" - АД, Видин, на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ е представило в търговския регистър на Видинския окръжен съд заверения и приет от общото събрание годишен счетоводен отчет за 2000 г.
Източник: Държавен вестник (12.06.2001)
 
За последните 3 месеца видинското предприятие за помпи увеличи натоварването на мощностите от 70 на 93%. Периодичното влагане на инвестиции в ремонт на машини и сграден фонд, в подобряване на комуникационните връзки между цеховете и закупуване на няколко нови машини доведе до увеличаване на производството, съобщи директорът на Випом АД Аспарух Живков. Целогодишните инвестиции възлизат на около 100 000 лв. Предприятието все още е в процес на стабилизиране на дейността на дружеството и ръководството му не може да осигури по-голям обем инвестиции. Желанието ни е да достигнем 100% и повече натоварване на мощностите, но при този свит вътрешен пазар и намаляване на работещите предприятия това е много трудно, каза още Аспарух Живков. Вече няколко години поред ръководството изпълнява своя бизнес план, разчитайки на износа на продукция. За 2001 г. мениджърите очакват износът да заеме 40% от общия обем на реализацията. Заложените приходи от продажби за т. г. са 4.5 млн. лв., докато през 2000 г. са били 4.3 млн. лв. Продажбите на вътрешния пазар също ще бъдат завишени през настоящия отчетен период, въпреки че пазарните ниши са все още свити и ограничени.
Източник: Пари (16.08.2001)
 
Собственик : ВИПОМ - АД Дружество : Випом Инвест АД Количество - 78300 , преди промяната - 26.1 999%, в момента - .023 %, на дата - 23.11 .2001
Източник: Централен депозитар (23.11.2001)
 
Собственик : ПРИВИ АД Дружество : "Випом" АД Количество - 78300 , преди промяната - 0%, в момента - 26.1 768%, на дата - 23.11 .2001
Източник: Централен депозитар (23.11.2001)