Новини
Новини за 2002
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.II.2002 г. в 12 ч. в салона на дружеството, Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при дневен ред - промяна в състава на съвета на директорите; предложение за решение - ОС приема предложената промяна в състава на съвета на директорите на "Випом" - АД, Видин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (15.01.2002)
 
Дмитрий Кристашефски беше избран за прокурист на фирма "Випом" във Видин. Той ще представлява интересите на новия собственик на завода за помпи - руската компания "Росхидромаш". Руската компания придобива 77% от капитала на дружеството, като сумата засега не е оповестена. Досегашният изпълнителен директор на видинското дружество Аспарух Живков ще продължи да участва в ръководството.
Източник: Дневник (06.03.2002)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 8.V.2002 г. в 14 ч. в салона на дружеството във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на дружеството за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане доклад на експерт-счетоводителя и заверения годишен отчет на дружеството за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет; 3. приемане на финансовите резултати и разпределението на печалбата; предложение за решение - ОС приема получените финансови резултати и разпределението на печалбата; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2001 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2001 г.; 5. промени в устава на дружеството; предложение за решение - ОС приема промените в устава на дружеството; 6. промяна в числеността и състава на съвета на директорите в дружеството; предложение за решение - ОС приема промените в числеността и състава на съвета на директорите; 7. избор на експерт-счетоводител; предложение за решение - ОС избира експерт-счетоводител. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден от 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (05.04.2002)
 
"Випом" - АД, Видин, на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ е представил в търговския регистър на Видинският окръжен съд проверения и приет годишен финансов отчет на дружеството за 2000 г.
Източник: Държавен вестник (19.04.2002)
 
Общото събрание на акционерите на Випом АД - Видин реши дружеството да не разпределя дивиденти за 2001г. Печалбата на дружеството в размер на 209 000 лева ще бъде заделена във фонд резервен. Това заяви главният счетоводител на фирмата г-жа Елена Лазарова след годишното акционерно събрание на Випом АД провело се на 8 май 2002г.
Източник: Фирмена информация (11.05.2002)
 
Руската компания Росгидромаш, която е новият собственик на предприятието за хидравлични пломби Випом, събра на семинар във Видин представители на ВиК дружествата в страната. Целта беше представяне пред ВиК ръководителите на новата програма за производство на помпи с висококачествени показатели, различни от досегашните, и на нова система за управление на помпени станции. Хидравличните помпи, които представи новият мениджърски екип, са по-икономични на ток.
Източник: Пари (02.07.2002)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 134 от 28.III.2002 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: заличава съвета на директорите в състав: Иван Петров Ревалски, "Труд и капитал холдинг" - АД, представлявано от Любен Асенов Маков, и Аспарух Живков Първанов; вписва нов съвет на директорите в състав: "ВИП Комерсиал" - ЕООД, София, представлявано от Владимир Германович Тилман, "Приви" - АД, София, представлявано от Иван Петров Ревалски, и "ВИП Експерт" - ЕООД, София, представлявано от Олег Анатолиевич Костарев; вписва за прокуристи Дмитри Владимирович Користашевски и Аспарух Живков Първанов; вписва за изпълнителен директор Олег Анатолиевич Костарев; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Олег Анатолиевич Костарев.
Източник: Държавен вестник (05.07.2002)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 242 от 14.VI.2002 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: заличава съвета на директорите: "ВИП Комерсиал" - ЕООД, София, "Приви" - АД, София, и "ВИП Експерт" - ЕООД, София; вписва петчленен съвет на директорите в състав: "ВИП Комерсиал" - ЕООД, София, представлявано от Владимир Германович Тилман, "Приви" - АД, София, представлявано от Иван Петров Ревалски, "ВИП Експерт" - ЕООД, София, представлявано от Олег Анатолиевич Костарев, "Труд и капитал трейдинг" - ЕООД, София, представлявано от Аспарух Живков Първанов, и "ВИП Контрол" - ЕООД, София, представлявано от Дмитрий Владимирович Користашевский; заличава като прокурист на дружеството Дмитрий Владимирович Користашевский; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Дмитрий Владимирович Користашевский; вписва промени в устава.
Източник: Държавен вестник (13.09.2002)
 
ТК-холд АД-София е прехвърлило 16 333 свои акции от капитала на Випом АД-Видин. Процент от капитала, обект на сделката, -5.46%, процент от капитала след прехвърлянето - 45.53%.
Източник: Пари (25.10.2002)
 
Видинската фирма "Випом", която е единственият български производител на водни помпи, възстановява своята производствена дейност, реализирайки напрегната производствена програма. След приватизирането на предприятието през 2001 година от руската фирма "Госгидромаш"-Москва в дружеството се извършва мащабна работа-възстановява се сградния фонд, извършват се ремонтни работи на оборудването и се изпълняват поръчки към различни вътрешни и чуждестранни клиенти, каза изпълнителният директор на "Випом" Дмитрий Владимирович Користашевски. Основната част от производствената програма днес на фирмата е насочена към руските пазари, но продължава работата и с традиционните български клиенти и партньори каквито са ВиК дружествата. Външните пазари , освен руския, са Судан и Дубай. На пловдивския панаир фирмата предложи новите образци помпи, както и програмите за мини ВЕЦ-ове. Интересното в новото производство - мини ВЕЦ-овете е, че те са така конструирани, че произвеждат евтина електроенергия и реализират икономия на потребление на самата станция. Нашата продукция, сподели изпълнителният директор, е конкурентна на западната и по качество нашите помпи напълно съответстват на най-съвременните критерии в световното производство - енергоспестяване, коефициент на полезно действие и по качествени показатели. В последните две години новите собственици на "Випом" увеличиха обема на производството и броя на работните места с 25-30 на сто. В момента инженерите от конструкторското бюро на фирмата разработват модели помпи за напояване и варианти за решаване проблемите с напояването в рамките на трансграничния еврорегион "Дунав 21 век". Предложения от фирмата пакет от съоръжения за напояване може да бъде приложен успешно в граничните райони - на България, Румъния и Сърбия, като всичко е съобразено с терените. Нашите проекти в областта на капковото напояване и на изграждането на мини ВЕЦ-ове предизвикват голям интерес сред частни фирми и производители. Предлаганите от фирмата варианти на мини ВЕЦ-ове са с турбини по ноу-хау на Московския енергетически университет, са на световно ниво, каза още Дмитрий Владимирович.
Източник: БТА (22.11.2002)