Новини
Новини за 2003
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 454 от 16.ХII.2002 г. по ф. д. № 150/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Ер Джи Ем - Турс и Хотели" - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, и с предмет на дейност: туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт на хора и товари, както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници "Випом" - АД, Видин, представлявано от изпълнителния директор Дмитрий Владимирович Користашевский, Александра Михайловна Абросимова и Константин Всеволодович Чураков и се управлява и представлява от управителя Константин Всеволодович Чураков.
Източник: Държавен вестник (25.02.2003)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2003 г. в 11 ч. в стола на дружеството, Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; предложение за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане доклад на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за 2002 г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за решение: ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях представители да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (16.05.2003)
 
Випом АД, Видин няма да разпределя дивидент съобщи г-н Аспарух Тошев след на общото събрание на дружеството, което се проведе на 26 юни. Випом АД отчете загуба в размер на 9 000 лв. за 2002 г.
Източник: Капиталов пазар (30.06.2003)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ уведомява, че провереният и приет от редовното общо събрание на акционерите годишен финансов отчет на дружеството за 2002 г. е представен в търговския регистър на Видинския окръжен съд.
Източник: Държавен вестник (22.08.2003)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IV.2003 г. по ф. д. № 381/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Медицински център МБАЛ "Д-р Беров" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нови пазар, ул. Христо Ботев 22, и с предмет на дейност: съгласно чл. 2 и 11 ЗЛЗ дружеството ще извършва следните медицински дейности: специализирана медицинска извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, предписване и извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица под 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, консултации и насочване на пациенти за консултативна помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, хоспитализация на пациенти, когато лечебната цел не може да бъде постигната в амбулаторни условия или в дома на пациента, със санитарен транспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала "МБАЛ "Д-р Добри Беров" - ЕООД, Нови пазар, с управител и представител Петър Рафаилов Петров.
Източник: Държавен вестник (23.09.2003)
 
ИД Индустриален фонд притежава 5.01% от капитала на Випом-Видин, придобити от Ангел Руменов Георгиев на 22 септември 2003 г.
Източник: Пари (27.10.2003)