Новини
Новини за 2004
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.VII.2004 г. в 11 ч. в административния офис на дружеството, Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 3. решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2003 г., а отнася печалбата във фонд "Резервен" на дружеството; 4. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС избира специализирано одиторско предприятие "БИЕКС одит" - ООД, София, с дипломиран експерт-счетоводител Изабела Василева Джалъзова (0422 от Института на дипломираните експерт-счетоводители) за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 5. промяна в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената промяна в устава на дружеството; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на дружеството всеки работен ден от 10 до 15 ч., както и в бюлетина на Комисията по финансов надзор и "Българска фондова борса - София" - АД. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на 7.VII.2004 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (01.06.2004)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 105 от 27.I.2004 г. по ф. д. № 37/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Москва - Д" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Попрусинова 7, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, посредническа, спедиторска, комисионна, брокерска, складова, превозна и таксиметрова дейност, както и друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., управлява се и се представлява от едноличния собственик Дмитрий Владимирович Користашевский.
Източник: Държавен вестник (09.07.2004)
 
Общото събрание на акционерите на Випом АД - Видин /VIPOM/ , което се проведе на 07.07.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Випом АД - Видин отчете печалба в размер на 10 000 лв. Дружеството заделя печалбата от 2003 г. във фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (12.07.2004)