Новини
Новини за 2005
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.VI.2005 г. в 11 ч. във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, административната сграда, ет. 5, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет със заверката на назначения експерт-счетоводител за 2004 г.; 2. приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.; 3. обсъждане на предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение - ОС взема решение печалбата на дружеството за 2004 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен"; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложената кандидатура за експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. изменения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за изменения на устава на дружеството; 7. промени в състава на СД; проект за решение - ОС приема решение за промяна в състава на СД; 8. определяне възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложения размер на възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва от 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (17.05.2005)
 
Петролгейт отново се завихря около БСП. БСП присъства като титуляр на квоти за 12 млн. барела петрол, се казва категорично в заключението към доклада на временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак. Документът ще бъде разгледан от Народното събрание днес. Според един от членовете на комисията - Тошо Пейков, няма никакво съмнение за участието на социалистите, а данните са били потвърдени от няколко различни източника, включително от електронни писма, които той лично е получил от някои антибаасистки партии. БСП присъства като титуляр на ваучери за петрол в списъците на иракската петролна компания SOMO, публикувани във в. Ал Мада и съдържащи се в доклада на специалния съветник на директора на ЦРУ на САЩ. Комисията е установила наличие на данни за УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА включително и данни по твърденията за финансиране на БСП от режима на Саддам Хюсеин чрез свързани лица или други облаги. Това е ставало чрез подаване на документите от съответната фирма до Министерството на икономиката, което чрез външното министерство е пращало пакета от документи на българското постоянно представителство в ООН в Ню Йорк. Следва разрешително писмо от Комитета по санкциите на ООН. Депутатите от комисията подчертават, че участието в програмата не е основание за съмнения или за повдигане на обвинения за нарушаване режима на санкциите. Сред изброените наши фирми, участвали в Петрол срещу храни, са Химимпорт, Машиноекспорт, Росбулнефт, а сред тези, продавали на иракското правителство хуманитарни стоки и резервни части, са 12 български фирми - Агрокомплект, Авес, Булкабел, Електроимпекс, Випом и др.
Източник: Пари (19.05.2005)
 
Випом АД-Видин /VIPOM/ свиква ОСА на 21.06.2005 год. от 11.00ч. в гр. Видин , ул. Цар Иван Асен II № 9 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2004 год.; - Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 год.; - Доклад на експерт-счетоводителя за 2004 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2004 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на 06.07.2005 год. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В бр. 42/2005 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.06.2005 год.
Източник: БФБ-София (25.05.2005)
 
В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали от Випом АД-Видин /VIPOM/ за ОСА свиквано на 21.06.2005 год.
Източник: БФБ-София (27.05.2005)
 
С Решение на Видински ОС от 30.05.2005 год., са вписани следните промени по партидата на Випом АД-Видин /VIPOM/: - Промени в управителните органи: - Заличава като член на СД: Владимир Германович Тильман представител на ВИП Комерсиал ЕООД, София, Олег Анатольевич Костарев представител на ВИП Експерт ЕООД, София; - Вписва като нов член на СД: Красимир Андреев Кръстев представител на ВИП Комерсиал ЕООД, София , Гошо Цанков Георгиев представител на ВИП Експерт ЕООД, София.
Източник: БФБ-София (03.06.2005)
 
На проведено ОСА от 21.06.2005 год., на Випом АД-Видин /VIPOM/ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2004 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 год.; - Избор на регистриран одитор за 2005 год.; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2004 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя дивидент за 2004 год.
Източник: БФБ-София (28.06.2005)
 
Випом АД - Видин /VIPOM/, чието общо събрание се проведе на 21 юни 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Випом АД - Видин отчете печалба в размер 59 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (28.06.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 9732/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Випом трейд" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район "Възраждане", ж. к. Света Троица, бл. 333Б, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: производство, инженеринг и търговия (вътрешна и външна, на едро и на дребно) с помпено и енергетично оборудване, машиностроителна и електротехническа продукция, рекламни услуги, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Юрий Анатолиевич Чорноштан и се управлява и представлява от управителя Красимир Андреев Кръстев.
Източник: Държавен вестник (26.08.2005)
 
С Решение на Видински ОС от 19.09.2005 год., са вписани следните промени по партидата на Випом АД-Видин /VIPOM/: - Промени в управителните органи: - Намалява членовете на СД от 5 на 3; Заличава като член на СД: Вип Комерсиал ЕООД-София, представлявано от Красимир Андреев Кръстев и Труд и капитал трейдинг ЕООД-София, представлявано от Аспарух Живков Първанов; Вписва като председател на СД: Вип експерт ЕООД-София, представлявано от Гошо Цанков Георгиев; - Промени в Устава на дружеството.
Източник: БФБ-София (28.09.2005)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1094 от 22.XII.2004 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: заличава като прокурист на дружеството Аспарух Живков Първанов.
Източник: Държавен вестник (28.10.2005)
 
Пакет от 20 хил. акции, представляващ 13,37% от капитала на "Випом" АД - Видин, ще бъде предложен на смесен закрит аукцион на Българска фондова борса. Пакетът е разделен на 40 пазарни партиди, като лимитираната цена за една партида е 5000 лв., или 10 лв. за акция. Инвестиционен посредник по продажбата е ИП "Дилингова Финансова Компания" АД, а поръчката е за сметка на клиенти. Началото на публичното предлагане е 30 ноември, а крайната дата е седмица по-късно - 6 декември. "Випом" е дружество, специализирано в производството на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплектни обекти. Основният му капитал е 299 120 хил. лв., а собственият - 6,194 млн. лв.
Източник: Монитор (24.11.2005)
 
Съгласно заявление от ИП Дилингова Финансова Компания АД за регистрация на емисия на смесен закрит аукцион при условията на Приложение № 11 от Правилника на БФБ-София АД и нареждане на директора по Търговия на основание чл.3, ал.4 от Приложение № 11 уведомяваме, че предлагането на Випом АД, гр.Видин ще стартира при следните параметри: Дружество: Випом АД, гр.Видин; Борсов код: VIPOM; Инвестиционен посредник: Дилингова Финансова Компания АД; Борсов посредник: Десислава Петкова № 11907; Брой акции, предложени за продажба: 20 000 /двадесет хиляди/ броя акции; Брой пазарни партиди, предмет на поръчката за продажба: 40 /четиридесет/ партиди; Лимитирана цена на една пазарна партида: 5 000 лв. общо за една пазарна партида или /10.00лв. за акция/ ; Определена пазарна партида за търговия: 500 /петстотин/ броя акции; Поръчката е за сметка на клиент; Начална дата на публичното предлагане: 30.11.2005г.; Крайна дата на публичното предлагане: 06.12.2005г.; Предлагането ще се осъществи посредством регистрация на листинг “LIST” в системата за търговия на борсата.
Източник: БФБ-София (24.11.2005)
 
От 30 ноември ще започне закрит аукцион за пакет от 20 хиляди акции на видинското дружество "Випом". Предлаганият пакет е разделен на 40 пазарни партиди по 500 книжа, като лимитираната цена за една партида е 5000 лв., или 10 лв. за акция. Инвестиционен посредник по продажбата ще бъде "Дилингова финансова компания", а поръчката е за сметка на клиенти, се казва в съобщение на Българската фондова борса. Предлаганото количество акции е еквивалентно на 6.7 на сто от капитала на компанията. Видинското предприятие се контролира от "Росхидромаш", който притежава 77 на сто от него. В четвъртък на борсата се изтъргуваха 710 акции, като средната им цена достигна 8.48 лв., което беше дневно поскъпване от 11.29%. "Випом" произвежда помпи, помпени агрегати, възли и детайли за тях. До 2001 г., когато руският машиностроителен концерн "Росхидромаш" купи контролния пакет акции на "Випом", предприятието на практика не работеше. То беше придобито по време на масовата приватизация от фонда "Труд и капитал". Руският концерн предостави свои технологии и разработки на "Випом" за производството на нови продукти - помпи и енергоспестяващи управленски решения. Продукцията, произведена от "Випом", се изнася за Русия и за други страни. За първите девет месеца на годината видинското дружество отчете печалба от 244 хил. лв. спрямо загуба за същия период на миналата година. Изплатените задължения към доставчиците влошават паричните потоци от оперативна дейност, но намаляват краткосрочните задължения. Приходите от продажби на продукция са нараснали с 20% и за деветмесечието достигат 3.4 млн. лв. Задълженията на дружеството са намалени за периода. Според последните счетоводни данни то се приема за финансово независимо. Възвращаемостта на собствения му капитал е над четири на сто.
Източник: Дневник (25.11.2005)
 
Към акциите на "Випом", предложени на смесения закрит аукцион, нямаше инвеститорски интерес. Предлагането на акциите на видинското дружество започна в сряда и ще продължи пет работни сесии, или до 6 декември включително. Пакетът от 20 хиляди акции, представляващи 6.69% от капитала на компанията, е разделен на 40 пазарни партиди по 500 книжа. Лимитираната цена за една партида е 5000 лв., което е по 10 лв. за акция, или за целия пакет стартовата цена е 200 хил. лв. Инвестиционен посредник по продажбата е "Дилингова финансова компания". Оттам заявиха, че поръчката е за сметка на няколко клиенти, но отказаха да съобщят дали при липса на интерес ще бъде намалена продажната цена на книжата. Системата за продажба на акции чрез смесен закрит аукцион се въведе от фондовата борса в края на миналата година. Основното му предназначение е да се продават значителни пакети от акции. Досега няколко дружества са използвали тази схема - "Фазан", "Стоманени тръби", "Емка". Практиката показва, че предлаганите цени на аукционите са по-високи от цените, при които съответните книжа се търгуват на пода на борсата. Именно поради това някои от провежданите досега аукциони завършиха неуспешно и нямаше инвеститорски интерес. На смесения закрит аукцион акциите от "Випом" също са на по-висока цена от пазарната, което се обяснява с това, че се предлагат над 5% и е напълно нормално да се иска по-висока цена. Липсата на интерес към книжата от аукциона обаче се изтълкува негативно от инвеститорите и акциите на "Випом" понижиха котировките си на борсата. При нормална търговия вчера бяха изтъргувани 362 акции при средна цена от 7.10 лв., което е дневен спад от 7.43%. "Випом" произвежда помпи, помпени агрегати, възли и детайли за тях. До 2001 г., когато руският машиностроителен концерн "Росхидромаш" купи контролния пакет акции на "Випом", предприятието на практика не работеше. То беше придобито по време на масовата приватизация от фонда "Труд и капитал". За първите девет месеца на годината видинското дружество отчете печалба от 244 хил. лв. спрямо загуба за същия период на миналата година. Изплатените задължения към доставчиците влошават паричните потоци от оперативна дейност, но намаляват краткосрочните задължения. Приходите от продажби на продукция са нараснали с 20% и за деветмесечието достигат 3.4 млн. лв.
Източник: Дневник (01.12.2005)
 
С Решение на Видински ОС от 06.12.2005 год., са вписани следните промени по партидата на Випом АД-Видин /VIPOM/: - Промени в управителните органи: Заличава като член на СД: Дмитрий Владимирович Користашевский ка то представител на ВИП Контрол ЕООД и изпълнителен директор; Вписва като нов член на СД: Красимир Андреев Кръстев като представител на ВИП Контрол ЕООД в съвета на директорите на Випом АД-Видин; Дружеството ще се представлява и управлява от ВИП Експерт ЕООД, представлявано от Гошо Цанков Георгиев.
Източник: БФБ-София (12.12.2005)