Новини
Новини за 2006
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 4 ТЗ и чл. 494 - 497 ГПК с решение № 482 от 30.V.2005 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: вписва заличаване на Владимир Германович Тилман като представител на "ВИП комерсиал" - ЕООД, в съвета на директорите; вписва като представител на "ВИП комерсиал" - ЕООД, София, в съвета на директорите Красимир Андреев Кръстев; вписва заличаване на Олег Анатолиевич Костарев като представител на "ВИП експерт" - ЕООД, в съвета на директорите; вписва като представител на "ВИП експерт" - ЕООД, София, в съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев.
Източник: Държавен вестник (21.03.2006)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.VI.2006 г. в 10 ч. във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, административната сграда, ет. 5, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет със заверката на назначения експерт-счетоводител за 2005 г.; 2. приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; 3. обсъждане на предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС взема решение печалбата на дружеството за 2005 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен"; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 5. избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложената кандидатура за експерт-счетоводител за 2006 г.; 6. определяне възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложения размер на възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (02.05.2006)
 
Випом АД - Видин /VIPOM/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 16 юни 2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. Випом АД - Видин отчете печалба за 2005 г. в размер на 269 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (21.06.2006)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 787 от 19.IХ.2005 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: вписва заличаване членовете на съвета на директорите в състав: "ВИП комерсиал" - ЕООД, София, и "Труд и капитал трейдинг" - ЕООД, София; вписва като председател на съвета на директорите "ВИП експерт" - ЕООД, София, представлявано от Гошо Цанков Георгиев; вписва изменения и допълнения в устава на дружеството.
Източник: Държавен вестник (19.09.2006)