Новини
Новини за 2006
 
ТК-Холд АД-София е прехвърлило свои акции от капитала на Випом АД-Видин /VIPOM/: - Брой акции, обект на сделката: 43 770; - Процент от капитала, обект на сделката: 14.63%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 25.44%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 25.44%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 28.02.2006 год.
Източник: БФБ-София (06.03.2006)
 
N&A Co Ltd-Кипър е придобило акции от капитала на: - Випом АД-Видин /VIPOM/ - Брой акции, обект на сделката: 47 000; - Процент от капитала, обект на сделката: 15.71%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 20.95%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 20.95%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 24.02.2006 год.
Източник: БФБ-София (06.03.2006)
 
Приви АД-София е прехвърлило свои акции от капитала на Випом АД-Видин /VIPOM/: - Брой акции, обект на сделката: 47 000; - Процент от капитала, обект на сделката: 15.71%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 5.25%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 5.25%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 24.02.2006 год.
Източник: БФБ-София (06.03.2006)
 
Pandects Co Ltd-Кипър е придобило акции от капитала на Випом АД-Видин /VIPOM/: - Брой акции, обект на сделката: 43 770; - Процент от капитала, обект на сделката: 14.63%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 25.55%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 25.55%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 28.02.2006 год.
Източник: БФБ-София (06.03.2006)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 4 ТЗ и чл. 494 - 497 ГПК с решение № 482 от 30.V.2005 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: вписва заличаване на Владимир Германович Тилман като представител на "ВИП комерсиал" - ЕООД, в съвета на директорите; вписва като представител на "ВИП комерсиал" - ЕООД, София, в съвета на директорите Красимир Андреев Кръстев; вписва заличаване на Олег Анатолиевич Костарев като представител на "ВИП експерт" - ЕООД, в съвета на директорите; вписва като представител на "ВИП експерт" - ЕООД, София, в съвета на директорите Гошо Цанков Георгиев.
Източник: Държавен вестник (21.03.2006)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.VI.2006 г. в 10 ч. във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, административната сграда, ет. 5, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет със заверката на избрания експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет със заверката на назначения експерт-счетоводител за 2005 г.; 2. приемане отчета на СД за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; 3. обсъждане на предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за решение - ОС взема решение печалбата на дружеството за 2005 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен"; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 5. избор и назначаване на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложената кандидатура за експерт-счетоводител за 2006 г.; 6. определяне възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложения размер на възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (02.05.2006)
 
Випом АД-Видин /VIPOM/ свиква ОСА на 16.06.2006 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен ІІ № 9, ет. 5 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2005 год. да бъде отнесена във фонд "Резервен"; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на 30.06.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 36/2006 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2006 год.
Източник: БФБ-София (09.05.2006)
 
На проведено ОСА от 16.06.2006 год. на Випом АД-Видин /VIPOM/, са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2005 год.; - Не разпределя дивидент за 2005 год.
Източник: БФБ-София (21.06.2006)
 
Випом АД - Видин /VIPOM/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 16 юни 2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. Випом АД - Видин отчете печалба за 2005 г. в размер на 269 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (21.06.2006)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 787 от 19.IХ.2005 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: вписва заличаване членовете на съвета на директорите в състав: "ВИП комерсиал" - ЕООД, София, и "Труд и капитал трейдинг" - ЕООД, София; вписва като председател на съвета на директорите "ВИП експерт" - ЕООД, София, представлявано от Гошо Цанков Георгиев; вписва изменения и допълнения в устава на дружеството.
Източник: Държавен вестник (19.09.2006)