Новини
Новини за 2007
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 990 от 6.ХII.2005 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: вписва заличаване на Димитрий Владимирович Користашевский като представител на "ВИП Контрол" - ЕООД, и изпълнителен директор; вписва Красимир Андреев Кръстев като представител в съвета на директорите на "ВИП Контрол" - ЕООД. Дружеството се управлява и представлява от "ВИП експерт" - ЕООД, представлявано от Гошо Цанков Георгиев.
Източник: Държавен вестник (12.01.2007)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.VI.2007 г. в 10 ч. във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, административната сграда, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; 3. разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема разпределението на печалбата на дружеството за 2006 г. по предложение на акционерите; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за изменение в устава на дружеството; 6. промяна в уставния капитал на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в уставния капитал на дружеството; 7. избор на съвет на директорите; проект за решение - ОС приема предложения от акционерите състав на съвета на директорите на дружеството; 8. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложения от акционерите размер на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление; 9. избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС приема предложения регистриран одитор за 2007 г. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневен ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (15.05.2007)
 
Випом АД-Видин /VIPOM/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 26 юни 2007 год., не разпределя дивидент за 2006 г. Випом АД-Видин отчете печалба за 2006 г. в размер на 463 000 лв., която се отнася за фонд "Резервен".
Източник: Капиталов пазар (02.07.2007)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.VIII.2006 г. по ф. д. № 228/97 допуска прилагането на представения, проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на "Випом" - АД.
Източник: Държавен вестник (05.10.2007)