Новини
Новини за 2007
 
МЕИ - Румъния и България Фондс АД-Холандия, Лохем е придобило акции от капитала на: - Випом АД-Видин /VIPOM/; - Брой акции, обект на сделката: 15 579; - Процент от капитала, обект на сделката: 5.21%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 8.55%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 8.55%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 8.55%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 05.01.2007 год.
Източник: БФБ-София (09.01.2007)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 990 от 6.ХII.2005 г. по ф. д. № 228/97 вписа в търговския регистър промени за "Випом" - АД: вписва заличаване на Димитрий Владимирович Користашевский като представител на "ВИП Контрол" - ЕООД, и изпълнителен директор; вписва Красимир Андреев Кръстев като представител в съвета на директорите на "ВИП Контрол" - ЕООД. Дружеството се управлява и представлява от "ВИП експерт" - ЕООД, представлявано от Гошо Цанков Георгиев.
Източник: Държавен вестник (12.01.2007)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.VI.2007 г. в 10 ч. във Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, административната сграда, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; 3. разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема разпределението на печалбата на дружеството за 2006 г. по предложение на акционерите; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за изменение в устава на дружеството; 6. промяна в уставния капитал на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в уставния капитал на дружеството; 7. избор на съвет на директорите; проект за решение - ОС приема предложения от акционерите състав на съвета на директорите на дружеството; 8. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложения от акционерите размер на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление; 9. избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение - ОС приема предложения регистриран одитор за 2007 г. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневен ред с проекторешенията са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (15.05.2007)
 
На проведено заседание на Съвета на директорите на Випом АД-Видин / VIPOM/ от е прието решение за свикване на ОСА, както следва: Випом АД-Видин / VIPOM/ свиква ОСА на 26.06.2007 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен ІІ -9 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Промени в уставния капитал на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат: Печалбата за 2006 год.в размер на 463 000 лв.да бъде отнесена във фонд Резервен. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА е публикувана в Д.В.бр.39/2007 год. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2007 год.
Източник: БФБ-София (23.05.2007)
 
В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Випом АД-Видин /VIPOM/: Във връзка със свиквано ОСА на 26.06.2007 год. от Випом АД-Видин /VIPOM/ е постъпило предложение от Гошо Цанков Георгиев, Изпълнителен директор на Випом АД със следния текст относно: Промяна в уставния капитал на дружеството: Предлагам да не бъде променян уставния капитал на Випом АД. Промяна в устава на дружеството: Предлагам да не бъде променян устава на Випом АД.
Източник: БФБ-София (04.06.2007)
 
На проведено ОСА от 26.06.2007 год. на Випом АД-Видин /VIPOM/, са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Избор на регистриран одитор; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Решение: ОСА избира нов СД от физически лица в състав: Гошо Цанков Георгиев, Красимир Андреев Кръстев, Иван Петров Ревалски. - Не приема промени в Уставния капитал на Дружеството; - Не приема промени в Устава на дружеството; - Не разпределя дивидент за 2006 год. - Отнася цялата печалба за 2006 год.в. за фонд "Резервен".
Източник: БФБ-София (28.06.2007)
 
Випом АД-Видин /VIPOM/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 26 юни 2007 год., не разпределя дивидент за 2006 г. Випом АД-Видин отчете печалба за 2006 г. в размер на 463 000 лв., която се отнася за фонд "Резервен".
Източник: Капиталов пазар (02.07.2007)
 
В БФБ-София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал. 5, във връзка с ал. 6 от Приложение № 1 към Правилника на БФБ - София АД за сключена блокова сделка с акции на Випом АД-Видин /VIPOM/, както следва: - Дружество: Випом АД-Видин /VIPOM/ - Упълномощен инвестиционен посредник: ТБ Интернешънъл Асет Банк АД; - Продавач: ТК-ХОЛД АД, е прехвърлило 70 564 бр. акции от капитала на Випом АД-Видин, представляващи 23.59 % от капитала на дружеството; - Купувач: PANDECTS COMPANY LIMITED; - Цена за акция на блоковата сделка: 11.22 лв.; - Обща стойност на сделката: 791 728.08 лв.
Източник: БФБ-София (05.07.2007)
 
Pandects АД-София е придобило акции от капитала на: - Випом АД-Видин /VIPOM/; - Брой акции, обект на сделката: 70 564; - Процент от капитала, обект на сделката: 23.59 %; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 49.14 %; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00 %; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 49.14 %; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 05.07.2007 год.
Източник: БФБ-София (09.07.2007)
 
ТК Холд АД-София /TCH/ е прехвърлило свои акции от капитала на: - Випом АД-Видин /VIPOM/; - Брой акции, обект на сделката: 70 564; - Процент от капитала, обект на сделката: 23.59%; - Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 1.85%; - Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%; - Общо участие в капитала след прехвърлянето: 1.85%; - Дата на прехвърлянето в ЦД: 05.07.2007 год.
Източник: БФБ-София (09.07.2007)
 
С Решение на Видински ОС от 12.09.2007 год. се вписват в регистъра за търговски дружества следните промени по партидата на Випом АД-Видин /VIPOM/: - Промени в управителните органи: Освобождава Съвета на директорите на дружеството в състав: Приви АД, представлявано от Иван Петров Ревалевски; Вип Контрол ЕООД, представлявано от Красимир Андреев Кръстев; Вип Експерт ЕООД, представлявон от Гошо Цанков Георгиев; Заличава Вип Експерт ЕООД, представлявон от Гошо Цанков Георгиев, като изпълнителен директор на дружеството; Вписва Съвета на директорите в състав: Гошо Цанков Георгиев-председател и изпълнителен директор, Иван Петров Ревалски-заместник председател, Красимир Андреев Кръстев-член; Дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев.
Източник: БФБ-София (15.09.2007)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.VIII.2006 г. по ф. д. № 228/97 допуска прилагането на представения, проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на "Випом" - АД.
Източник: Държавен вестник (05.10.2007)