Новини
Новини за 2010
 
Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2010. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2009 година.
Източник: Агенция по вписвания (17.05.2010)
 
Общото събрание на акционерите на Випом АД-Видин (4VI), което се проведе на 28 юни 2010 взе решение да не разпределя дивидент за 2009 г. Дружеството отчете печалба в размер на 549 000 з фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (30.06.2010)