Новини
Новини за 2011
 
Дружеството Випом АД е реализирало печалба за първите три месеца на годината, в размер на 185 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 1167 хил. лв., което е с 78.44 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 41.29 % спрямо предходния период до 982 хил.лв. Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2011г. са в размер на 1167 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо първото тримесечие на 2009 година те се увеличават с 78.99 %. Към 31 март 2011г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 1.99лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за I-во трим. на 2010г. Собственият капитал на дружеството към 31 март 2011г. е 8267 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. се е увеличил с 6.95 %.
Източник: Money.bg (11.05.2011)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 20.06.2011 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен ІІ № 9, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.; - Избор на Одитен комитет; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2011 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.06.2011 год. Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на http://download.bse-sofia.bg/prospekt/4VI-Vipom%20AD-Vidin/
Източник: БФБ-София (17.05.2011)
 
Печалбата на "Випом" АД - Видин (4VI) за 2010 г. ще се задели във фонд "Резервен", става ясно от протокола на общото събрание, проведено на 20 юни. Заедно с това са приети доклада за дейността, годишния финансов отчет за 2010 г.; и анализа на одитора на счетоводните документи. Акционерите са гласували за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през изминалата година. Възнаграждението на мениджърите, на които няма да бъде възложено управлението, ще бъде в размер на минималния осигурителен праг за ръководните органи търговските дружества. Функциите на Одитен комитет ще се изпълняват от членовете на съвета на директорите: Гошо Георгиев, Иван Ревалски и Красимир Кръстев, с мандат от една година. Председател на контролния орган ще бъде Иван Ревалски, а всеки от членовете на комитета ще получава като възнаграждение една минимална работна заплата за страната.
Източник: Банкеръ (23.06.2011)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 20.06.2011 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2010 год.; - Заделя печалбата за 2010 год. за фонд "Резервен"; Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на http://download.bse-sofia.bg/prospekt/4VI-Vipom%20AD-Vidin/
Източник: БФБ-София (23.06.2011)
 
Общото събрание на акционерите Випом АД-Видин (4VI), което се проведе на 20 юни 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете печалба в размер на 369 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (24.06.2011)