Новини
Новини за 2011
 
Дружеството Випом АД е реализирало печалба за първите три месеца на годината, в размер на 185 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 1167 хил. лв., което е с 78.44 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 41.29 % спрямо предходния период до 982 хил.лв. Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2011г. са в размер на 1167 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо първото тримесечие на 2009 година те се увеличават с 78.99 %. Към 31 март 2011г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 1.99лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за I-во трим. на 2010г. Собственият капитал на дружеството към 31 март 2011г. е 8267 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. се е увеличил с 6.95 %.
Източник: Money.bg (11.05.2011)
 
Печалбата на "Випом" АД - Видин (4VI) за 2010 г. ще се задели във фонд "Резервен", става ясно от протокола на общото събрание, проведено на 20 юни. Заедно с това са приети доклада за дейността, годишния финансов отчет за 2010 г.; и анализа на одитора на счетоводните документи. Акционерите са гласували за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през изминалата година. Възнаграждението на мениджърите, на които няма да бъде възложено управлението, ще бъде в размер на минималния осигурителен праг за ръководните органи търговските дружества. Функциите на Одитен комитет ще се изпълняват от членовете на съвета на директорите: Гошо Георгиев, Иван Ревалски и Красимир Кръстев, с мандат от една година. Председател на контролния орган ще бъде Иван Ревалски, а всеки от членовете на комитета ще получава като възнаграждение една минимална работна заплата за страната.
Източник: Банкеръ (23.06.2011)
 
Общото събрание на акционерите Випом АД-Видин (4VI), което се проведе на 20 юни 2011 г. прие годишния финансов отчет за 2010 г. Дружеството отчете печалба в размер на 369 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (24.06.2011)