Новини
Новини за 2012
 
Випом АД пристъпи към изпълнение по залог с №4792 от 14.09.2011 г. Пристъпването към изпълнение е вписано по законовия ред с №4899 от 13.12.2011 г. и с №5074 от 02.04.2012 г. относно цитирания по-горе залог по партидата на N&A CO LTD с №0000125392. Залогът е учреден върху общо 62 673 (шестдесет и две хиляди, шестстотин седемдесет и три) поименни безналични поименни акции, които представляват 20,95% от капитала на ВИПОМ АД, гр.Видин с ЕИК 815123244. В полза на Випом АД е издадено удостоверение с извлечение от Централен депозитар за пристъпване към изпълнение по залог с №4792 от 14.09.2011 г. На основание чл.35 от Закона за особените залози издаденото удостоверение има сила на изпълнителен лист и може да послужи на кредитора пред съдебен изпълнител за принудително събиране на вземането. Залогът обезпечава онези вземания (главница, лихви, разноски, неустойки и др.) на “ВИПОМ” АД от ООО „СПЕЦМАШ” (КУПУВАЧ), произтичащи от договор №643/79141672/0017 от 08.11.2007 г. между Випом АД и ООО „Гидромаш” и всички допълнителни споразумения към този договор, в т.ч. допълнителното споразумение № Б/Н за замяна в дълг от 28.07.2011 г., подписано в гр.Орел (Русия) между Випом АД, ООО „Гидромаш” и ООО „Спецмаш”, съгласно т.5 от което купувачът ООО „Спецмаш” се задължава да заплати на продавача Випом АД сумата EUR 403 160,20 (четиристотин и три хиляди сто и шестдесет евро и двадесет евроцента), независимо от бъдещите промени в тях по силата на допълнителни споразумения към основния договор, в това число при удължаване на срока за погасяване на задължението. На основание чл.32, ал.4 от ЗОЗ с вписването на пристъпване към изпълнение заложеното имущество преминава в разпореждане на заложния кредитор. В тази връзка съобщаваме, че на основание чл.34, т.1 от ЗОЗ получихме държането върху една част от заложените 47 000 безналични акции, които представляват 15,71% от капитала на Випом АД, собственост на длъжника N&A CO LTD от сметка на N&A CO LTD при в Интернешънъл Асет Банк АД по сметка на Випом АД в Интернешънъл Асет Банк АД. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон Випом АД преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.
Източник: Фирмена информация (01.06.2012)
 
Випом" АД и "Елпром ЗЕМ" АД са спечелили обществена поръчка за 2.35 млн. лева без ДДС. Двете дружества са съдружници в ДЗЗД "Български електро помпен консорциум 2", който е спечелил обществена поръчка с възложител "Мини Марица-Изток" ЕАД с предмет "Доставка на помери агрегати за воодотливните съоръжения". Поръчката е на стойност 2 353 214.00 лева без ДДС, а срокът на изпълнение е 90 календарни дни.
Източник: Money.bg (12.06.2012)
 
На основание чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, с настоящето Ви уведомяваме, че на 01.06.2012г. "ВИПОМ" АД - гр. Видин, като съдружник заедно с „ЕЛПРОМ ЗЕМ“ АД - гр.София в ДЗЗД "БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРО ПОМПЕН КОНСОРЦИУМ 2", е сключило с „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД - гр.Раднево Договор № МТ232/2012г. с предмет: "Доставка на помпени агрегати за водоотливните съоражения", Консорциумът е създаден като дружество по ЗЗД за участие в обявената от Възложителя процедура за възлагане на обществена поръчка, реф.№082/2010-ЗОП. Предметът на договора е доставка на помпени агрегати по спецификация, като общата му стойност е 2 353 241,00 (два милиона триста петдесет и три хиляди двеста четиридесет и един) лева без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е до 90 (деветдесет) календарни дни.
Източник: Фирмена информация (14.06.2012)