Новини
Новини за 2013
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 20.06.2013 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2013 год.
Източник: БФБ-София (09.05.2013)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 20.06.2013 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Одитния комитет; - Избор на Одитен комитет; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2012 год.; - Промени в устава на дружеството; - Не разпределя дивидент за 2012 год.; - Печалбата за 2012 г. остава като "Неразпределена печалба"; - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
Източник: БФБ-София (21.06.2013)