Новини
Новини за 2014
 
Клиенти на Raiffeisen Bank International са придобили дялови участия в две български публични компании, сочат данни от седмичния бюлетин на Централен депозитар. Това са Випом АД, където са придобити 12.5% и 5.05% от Дружба АД, като продавач по двете сделки е Palmer Capital Emerging Europe Equity. Випом АД приключи 2013 г. с печалба от 55 хил. лв. спрямо положителен финансов резултат от 382 хил. лв. за година по-рано. От своя страна Дружба АД има загуба от 541 хил. лв. към 31 декември 2013 г. срещу отрицателен финансов резултат от 762 хил. лв. за година по-рано.
Източник: profit.bg (04.02.2014)
 
Би Джи Ай Груп е увеличило дела си в Булленд инвестмънтс АДСИЦ до над 5% Би Джи Ай Груп АД е увеличило дела си в Булленд инвестмънтс АДСИЦ от 4,0479% на 5,0391% на 27 януари 2014 г., съобщи Централен депозитар. Би Джи Ай Груп АД привлече 5,16 млн. лв. с увеличение на капитала си и по проспект трябва да вложи средствата в парцел в София и соларен парк. Телекомплект инвест АД е увеличило дела си в Софарма имоти АДСИЦ от 18,6387% на 20,503% на 30 януари 2014 г. Palmer Capital Emerging Europe Equity FU е продало 12,5007% от Випом АД и 5,0558% от Дружба АД на 30 януари 2014 г., като купувач е Raiffeisen Bank International AG, купила съответните пакети и след сделките притежаваща съответно 12,5007% и 5,0558%. Енергони АД е било дружеството с най-много изтъргувани книжа на пода на БФБ-София през миналата седмица с 12 010 000 бр. С най-много сделки - 487, е била емисията обикновени акции на Химимпорт АД. На извънборсов пазар с най-голям брой изтъргувани дялове (акции) е бил ДФ ДСК Фонд на паричния пазар с 8 154 035 бр., докато най-много сделки е имало с ДФ ДСК Стандарт - 225 броя.
Източник: Инвестор.БГ (05.02.2014)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 30.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов мандат от 1 година; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2014 год.
Източник: БФБ-София (29.05.2014)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 30.06.2014 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Одитния комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2013 год.; - Не разпределя дивидент за 2013 год. - Печалбата за 2013 год. да остане неразпределена; - Преизбира членовете на Одитния комитет за нов мандат от 1 година.
Източник: БФБ-София (01.07.2014)