Новини
Новини за 2015
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 29.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Одобряване от ОСА на мотивиран доклад на СД съгл. чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК; - Овластяване СД за потвърждаване на сделки съгл. мотивиран доклад; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2015 год.
Източник: БФБ-София (27.05.2015)
 
Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум свиканото от Випом АД-Видин (4VI)ОСА за 29.06.2015 год. не се е провело. Във връзка с това ОСА ще се проведе на 13.07.201 год. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.06.2015 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.06.2015 година.
Източник: БФБ-София (30.06.2015)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 13.07.2015 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Одитния комитет; - Одобрява нов мандат за Одитния комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2014 год.; - Не разпределя дивидент за 2014 год. - Заделя печалбата за 2014 год. като "Неразпределена печалба"; - Не подлага на гласуване точки в дневния ред относно мотивиран доклад и одобрение на сделки съгл. разпоредбите на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК.
Източник: БФБ-София (14.07.2015)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 28.10.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството. Проект за решение: ОСА взема решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% на календарна година от общия брой издадени акции, максимум 10 % от капитала на дружеството за целия срок на процедурата; 2. Срок на процедурата – не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване; 3. Цени на обратно изкупуване за една акция: минимална цена – 3.00 лв., максимална цена – 12 лв.; 4. Овластяване СД за избор на инвестиционен посредник, за определяне на всички останали параметри по обратното изкупуване, както и за разпореждане с вече изкупените акции. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.11.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.10.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.10.2015 год.
Източник: БФБ-София (29.09.2015)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили допълнителни материали съгласно чл. 118 ал. 2 т.4 от ЗППЦК, във връзка с насрочено извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI) на 28.10.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9: Предложение от акционер за включване на нова точка в дневния ред: - Промяна в устава.
Източник: БФБ-София (13.10.2015)
 
Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум свиканото от Випом АД-Видин (4VI) ОСА за 28.10.2015 год. не се е провело. Във връзка с това ОСА ще се проведе на 12.11.2015 год. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.10.2015 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.10.2015 година.
Източник: БФБ-София (29.10.2015)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 12.11.2015 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Не приема решение за обратно изкупуване на собствени акции на Випом АД при предложените условия; - Не приема предложените промени в устава на Дружеството.
Източник: БФБ-София (13.11.2015)