Новини
Новини за 2017
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 12.06.2017 год. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.; - Приемане на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - Подновяване мандата на членовете на Съвета на директорите за 5 години и определяне на възнаграждението им; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: ОСА решава да не разпределя дивидент за 2016 год., а печалбата може да се използва за инвестиции в дружеството; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2017 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.05.2017 год.
Източник: БФБ-София (15.05.2017)
 
Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за 12.06.2017 г. редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 26.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2017 г.
Източник: БФБ-София (13.06.2017)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 26.06.2017 год. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема докладите (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.; - Приема годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2016 год.; - Приема докладите на регистрирания одитор за 2016 год.; - Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; - Избира регистриран одитор за 2017 год.; - Приема доклада на Одитния комитет; - Избира Одитен комитет; - Приема статут на Одитния комитет; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - Подновява мандата на членовете на Съвета на директорите за 5 години и определя възнаграждението им; - ОСА решава да не разпределя дивидент за 2016 год., а да използва печалбата за инвестиции в дружеството; - Приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Източник: БФБ-София (27.06.2017)