Новини
Новини за 2018
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема докладите /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.; - Приема докладите на регистрирания одитор за 2017 г.; - Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; - Избира регистриран одитор за 2018 г.; - Приема доклада на Одитния комитет; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат: Не раздава дивидент; - Приема доклада за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Източник: БФБ (02.07.2018)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 17.08.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9,при следния дневен ред: - Промени в органите на управление. Проект за решение: Освобождава Иван Петров Ревалски като член на Съвета на директорите и избира Анна Олеговна Костарева за член на СД. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.08.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.08.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 01.08.2018 г.
Източник: БФБ (18.07.2018)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 17.08.2018 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Освобождава Иван Ревалски като член на Съвета на директорите и избира Анна Костарева за нов член на СД;
Източник: БФБ (20.08.2018)