Новини
Новини за 2019
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 04.02.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Промени в органите на управление. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и Милк комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.02.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.01.2019 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.01.2019 г.
Източник: БФБ (03.01.2019)
 
"ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД "ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД, показва поканата за общо събрание на акционерите за 4 февруари 2019 г. Придобиването е било по силата на изпълнение над особен залог на акции, след като основният акционер не е погасил задължения към "Випом" АД и вече са му отнети. Тези 49,14% са били притежание на Pandects Company Limited Кипър. Така основен акционер във "Випом" АД остава "ТК-Холд" АД с дял от 32,98%. Базираното във Видин дружество произвежда различни водни помпи. То отчита приходи за 1,77 млн. лв. за деветмесечието на 2018 г. при нетна загуба от 223 хил. лв. Последната сделка с акции на компанията е при цена от 7,9 лв. за акция, като пазарната капитализация е 2,363 млн. лв.
Източник: Инвестор.БГ (10.01.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 04.02.2019 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Oсвобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и Милк комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999;
Източник: БФБ (05.02.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 15.03.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и Милк комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.03.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.03.2019 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.02.2019 г.
Източник: БФБ (13.02.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 15.03.2019 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев. Избира Иван Петров Ревалски и Милк комерсиал ЕООД с ЕИК 130936999;
Източник: БФБ (18.03.2019)
 
Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на 05.08.1997. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през година.
Източник: Агенция по вписвания (27.05.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет: удължаване на мандата на членовете с една година; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2019 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2019 г.
Източник: БФБ (28.05.2019)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклади (индивидуален и консолидиран) на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 год.; - Приема годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2018 год.; - Приема доклади на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.; - Избор на регистриран одитор; - Приема доклада на Одитния комитет; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите; - Удължава мандата на членовете на Одитния комитет с една година; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2018 г.; - Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Източник: БФБ (01.07.2019)