Новини
Новини за 2020
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 18.06.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2020 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.; - Подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.07.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2020 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.06.2020 г. Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата
Източник: БФБ (18.05.2020)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 18.06.2020 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Приема доклади на регистрирания одитор за 2019 г.; - Приема доклада на Одитния комитет; - Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; - Избира регистриран одитор за 2020 г.; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.; - Подновява мандата на членовете на Одитния комитет с една година и определя възнаграждението им; - Приема доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Източник: БФБ (19.06.2020)
 
Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 28.09.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9, при следния дневен ред: - Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.10.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.09.2020 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.09.2020 г.
Източник: БФБ (25.08.2020)
 
Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 28.09.2020 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните решения: - Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Източник: БФБ (29.09.2020)