Новини
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.№ 46/91 за "Водоснабдяване—Дунав"—ЕООД (обявление № 5127, ДВ, бр. 45/92): вместо досегашния управител Йордан Георгиев Митев е назначен Петър Илиев Димитров, който ще управлява и представлява дружеството.
Източник: Държавен вестник (06.05.1994)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 46/91 за "Водоснабдяване – Дунав" – ЕООД, Разград (обявление № 5127, ДВ, бр. 45/92): увеличава капитала от 91 813 000 лв. на 315 758 981 лв.
Източник: Държавен вестник (12.11.1996)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 46/91 за "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД: увеличава капитала на дружеството от 320 337 083 лв. на 661 973 085 лв.
Източник: Държавен вестник (14.08.1998)
 
"Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, ул. Костур 23, факс (084) 2-54-25, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП и Заповед № 267 от 28.XII.1999 г. на управителя на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за покупка от бензиностанции на бензин А-91, А-95, А-98, дизелово гориво, газ пропан-бутан, както и за доставка в склада на дружеството в Разград на двигателно, хидравлично, трансформаторно масло, масло ЕР-90, ЕЛТ2Т, ТП32, спирачна течност, грес и други подобни. Срок на изпълнение на поръчката - цялата 2000 г. Място на изпълнение: а) относно маслата - Разград; б) относно бензините и газьола - бензиностанциите в Разград, Попово, Лозница, Опака и Цар Калоян; в) относно газ пропан-бутан - в газстанциите в Разград и Попово. Качество - отговарящо на действащите в България стандарти. Начин на образуване на предлаганата цена: а) за бензините, газьола и газта пропан-бутан - доставна цена с ДДС франко бензиностанциите и отстъпка от доставната цена; б) за маслата и други - цена франко склада на купувача с ДДС и отстъпка. Плащане - до 30 дни от издаване на фактурата за доставка. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на представянето им. Гаранция за участие - парична в размер 1 % от стойността на цялата годишна доставка, равняваща се на 1500 лв., платими в брой в касата на дружеството. Критерии за оценка: а) за бензин, газьол и газ пропан-бутан - предложената цена с отстъпка плюс размера на транспортните разходи за зареждане с гориво до и от бензиностанциите (отдалечеността на същите и местодомуването на колите); б) за масла и други - цена, размер на отстъпката, качество. Изброените критерии са с еднаква тежест. Документацията се получава в срок до 1.III.2000 г. до 16 ч. в стая "Деловодство" на посочения адрес при цена 30 лв., платими в касата на дружеството. Срок за предаване на предложенията, запечатани в плик - до 27.III.2000 г. до 16 ч. на същото място. Разглеждане и оценяване на предложенията - 28.III.2000 г. в 10 ч.
Източник: Държавен вестник (04.02.2000)
 
"Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, ул. Костур 23, факс (084) 2-54-25, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 6 от 18.I.2000 г. на управителя на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на тръби PEND (полиетилен висока плътност) и фитинги за тях: срок на изпълнение на поръчката - цялата 2000 г.; място на изпълнение - Разград; начин на образуване на предлаганата цена - цена франко склада на купувача с ДДС и отстъпка; плащане - до 30 календарни дни от издаване на фактурата; срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на представянето им; гаранция за участие - парична в размер 1 % от стойността на цялата годишна доставка, равняваща се на 1000 лв., платими в брой в касата на дружеството; критерии за оценка - гаранции за постоянно качество на доставките; приложени сертификати за качество и данни за производителя; цена на 1 м тръби и 1 бр. фитинги, размер на отстъпка от цената; пълна гама от различни диаметри тръби и фитинги; възможност за бърза и навременна доставка (изградена и работеща складова база); изброените критерии са с еднаква тежест. Документацията се получава в срок до 20.III.2000 г., до 16 ч. в стая "Деловодство" на посочения адрес при цена 30 лв., платими в касата на дружеството. Срок за подаване на предложенията запечатани в плик - до 17.IV.2000 г. до 16 ч. на същото място. Разглеждане и оценяване на предложенията - 18.IV.2000 г. в 10 ч. За контакти - тел.: (084) 2-96-96.
Източник: Държавен вестник (18.02.2000)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 46/91 за "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД: увеличава капитала от 661 973 лв. на 1 105 000 лв.
Източник: Държавен вестник (01.09.2000)
 
Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, ул. Костур 23, факс (084) 2-54-25, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОП и заповед № 189 от 10.XI.2000 г. на управителя на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на необходимите документи с цел получаване на разрешително за водоползване за водоизточниците, стопанисвани от дружеството, по смисъла на чл. 44, ал. 1, чл. 59 и 60 от Закона за водите. Вид на процедурата - открита. Място на изпълнение на поръчката - на територията на общини Разград, Попово, Лозница, Опака и Цар Калоян. Гаранция за участие - 1 % от стойността на поръчката, 2000 лв., платими в брой в касата на дружеството. Документацията за участие в процедурата се получава от 8 до 16 ч. в стая "Деловодство" на посочения адрес при цена 30 лв., платими в касата на дружеството. Срок за предаване на предложенията, запечатани в плик - до 8.I.2001 г., до 16 ч. на същото място. За контакти: тел. (084) 2-96-96 и 2-96-26.
Източник: Държавен вестник (24.11.2000)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. по ф. д. № 46/91 на "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (19.10.2001)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, по ф. д. № 46/91 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (18.10.2002)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен отчет за 2002 г. на "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, по ф. д. № 46/91 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (02.12.2003)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 46/91 за "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД: заличава като управител Петър Илиев Димитров; вписва като управител Огнян Христов Хинов, който ще управлява и представлява дружеството.
Източник: Държавен вестник (26.10.2004)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен отчет за 2003 г. на "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, по ф. д. № 46/91 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (05.07.2005)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 46/91 за "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД: вписа нов адрес на управление ул. Сливница 3А.
Източник: Държавен вестник (20.01.2006)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен отчет за 2004 г. на "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, по ф. д. № 46/91, е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (12.05.2006)
 
Безпрецедентно дело стартира в Районния съд в Разград. Държавното “Водоснабдяване-Дунав” ЕАД съди единственото у нас частно “ВиК” ЕТ “Ердуван Чакър” заради водопроводите в селата Раковски и Киченица. Монополистите претендират, че тръбите са държавни и искат пари за наем, за пропуснати ползи и нанесени щети. Частниците твърдят, че направената в Киченица през 1956-1957 година и в Раковски през 1967-1968 година водопреносна система не е на държавата, защото местните хора са я строили със собствени сили и средства.
Източник: Труд (02.03.2007)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен отчет за 2005 г. на "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, по ф. д. № 46/91, е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (11.09.2007)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен отчет за 2006 г. на “Водоснабдяване - Дунав” - ЕООД, Разград, по ф.д. № 46/91 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (05.09.2008)
 
Понеделник в Попово. Улиците са пусти, със зейнали дупки и градът изглежда обезлюден. Обществото тук се дели на хора, които се страхуват от кмета Людмил Веселинов или нямат нищо против него и от други - които му противостоят. Веселинов е кмет пет мандата - от 21 години, избран от квотата на БСП. На последните избори се явява като кандидат на коалиция "Заедно", в която влизат Федерация за активно гражданско общество (ФАГО) и Граждански съюз за нова България (ГСНБ). Местните се изселват "Тук партии няма, ние сме като във феодализма", казва Тодор Тодоров, общински съветник от ГЕРБ. Според него и някои от колегите му от опозицията, кметът използва жандармерски методи и е стъпил навсякъде - полиция, съд, партии, медии. Хората ги е страх, да надигнат глави, много напускат. От 26 хиляди, вече сме останали сигурно 8 хиляди, разказват поповци. "Веселинов е с всички партии, като се появи някоя нова, национално обявена, той праща свой човек. Може да е червен, но ще го прати за представител на сините. Важното е да е доверен. А тези, които се осмелят да му противоречат са мачкани по всякакъв начин. В местните магазини и заведения за Веселинов почти не обелват и дума."Как да ви кажа, какво мисля за кмета, аз вземане даване с него нямам", ми отговаря троснато един човек в магазина за електроуреди. Според опозицията в Попово, кметът е много богат и влиятелен човек и има имоти и в други градове на страната. Два случая били показателни за произвола на Веселинов. Строежът Става дума за имот на търговската улица в центъра на Попово, който е отужден през 1989 г. В него влизат къща и два магазина, като тогава той e оценен за около 25 хил. лв. Срещу тази сума собствениците трябва да бъдат обезщетени с двустаен апартамент, който те така и не получават. През 2006 г. когато вече са изтекли 18 години от отчуждаването, собствениците рeшават да поискат възстановяване на имота, след като не е спазен законовия срок в рамките на три години да ги обезщетят. "Тогава Веселинов се активизира и издаде акт за общинска собственост за имота", обясни адвоката на собствениците Стефан Петков. По закон след като те не са обезщетени, имотът все още е частна собственост и Веселинов няма право на това, казва още Петков. Според него произвола по случая е пълен, след като той учредява право на строеж на частната фирма "Стройкомерс - Т.Т" ЕООД, без дори да има решение на общинския съвет за това. Собствениците завеждат дело, като на два пъти Търговишкия и Върховния административен съд постановяват, че кмета няма право на отказ и трябва да възстанови имота. Веселинов не изпълнява тези решения и дава мълчалив отказ. Собствениците подават сигнал в Окръжната прокуратура, но оттам оправдават кмета с мотива, че не знаел законите, поради което не може да носи отговорност. Това е посегателство върху частна собственост", казва още адвокатът. Срещу Веселинов тече вече наказателно дело за неизпълнение на тези съдебни решения, като в рамките на това производство може да се иска отстраняване от длъжност. "Делата, които текат срещу кмета вече са над 10", обяснява Петков. На последното от началото на октомври, адвокатката на Веселинов е предложила споразумение, с което на собствениците на имота се предлата двустаен апартамент в сградата, която се строи на мястото на дома им. Всички опити в продължение на повече от седмица за връзка с Веселинов бяха неуспешни. Той не отговаряше на мобилния си телефон, както и свободно даваше постоянно телефонът на началника на кабинета му Христо Белчев. Концесията През 1999г. общинския съвет в Попово решава да даде на концесия минералната вода в село Водица на "Калев Партнърс" -ООД Русе. Според общински съветници от опозицията обаче при сключването на договора, Веселинов съзнателно е подменил основни клаузи, заради което общината е била ощетена с близо 200 хил. лв. Срещу него започва дело, като през септември окръжният съд в Търговище го оневинява. В жалба на общинския съветник Христо Цонев, изпратена до бившия главен прокурор Никола Филчев и сегашния Борис Велчев се посочват текстовете от договора, които са били подменени (виж на dnevnik.bg целият текст на жалбата). Пропуснато е да се впише, че еднократното концесионно възнграждение, което е 20 % от цялото трябва да се изплати до един месец от подписването на договора. Без общинския съвет да е гласувал решение, е било записано, че срокът за плащане започва да тече от датата на получаване на разрешителното за експлоатация на завода за бутилиране. Предприятието е открито през 2004г., като според съветниците в общинския бюджет не са постъпили и досега дължимите 4200 долара. Според апелативната прокуратура, повдигнала обвинението, най-големите нарушения на кмета са, че не е изпълнил волята на Общинския съвет за ежегодно заплащане на концесионното възнаграждение от 21 хил. щатски долара. От опозицията смятат дори, че Веселинов е подменил решението и така е облаготелствал концесионера "Калев Партнърс" - ООД Русе и е лишил общината с над 100 хил. лв. В същото време "Калев Партнърс" - ООД Русе между август 2001 г. и ноември 2002 г. е продала над 1210 куб. м. минерална вода от извора в с. Водица на "Водоснябдяване Дунав" ЕООД- Разград, като така е спечелила над 37 хил. лв. Подменено е и решението на съветниците за откриване на 72 работни места с цифрата 25. Оказва се, че общината не може да прекрати едностранно договора, ако има неизпълнение от страна на концесионера, защото такава клауза не присъства в подписания документ. Заводът "Водица" е открит през октомври 2004 г. Малко по-рано "Калев- Партнърс" ООД се преименува във "Водица Ботълинг"- ООД. Един от собствениците й става "Златен лев холдинг". Начело на компанията застават Петър Александров и Радослав Йонков. Дружеството увеличава капитала си от 5 хил. лв на 50 хил. лв. по данни от националния концесионен регистър. При откриването на завода се обявява, че "Златен лев холдинг" е инвестирал в завода над 1 млн. лв.
Източник: Дневник (20.10.2008)
 
Областният управител на област с административен център Търговище, на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 145, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е одобрил инвестиционен проект и е издал разрешение за строеж № 001 от 22.Х.2008 г. в полза на “Водоснабдяване - Дунав” - ЕООД, Разград, ЕИК по БУЛСТАТ 826043778, със седалище Разград, ул. Сливница 3А, представлявано от Огнян Христов Хинов - управител, за обект “Реконструкция на водопровод от НВ “Голямо Градище” до с. Цар Асен, на територията на община Опака и община Попово - област Търговище. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.
Източник: Държавен вестник (07.11.2008)
 
Приеха Кубрат и Завет в Асоциацията на „Водоснабдяване – Дунав“ Още две общини се присъединиха към Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ЕООД – съобщават от пресцентъра на Областна администрация – Разград. Това е станало на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. Заседанието е свикано и ръководено от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията. На заседанието са присъствали кметовете на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака, управителите на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД и В и К „Меден кладенец“ ЕООД-гр. Кубрат и кметът на община Кубрат. На основание на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е следното: Държавата, представлявана от областния управител е с 35%, община Разград – 32,56%, община Попово – 18,34%, Лозница – 5,90%, Опака – 4,25%, Цар Калоян – 3,95%. По първа точка от дневния си ред членовете на асоциацията единодушно са приели решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав„ ЕООД, гр. Разград чрез присъединяване на Община Завет. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Завет от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих. По втора точка също така единодушно е присъединена и Община Кубрат. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Кубрат от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия В и К оператор „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат. Членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград са приели решение за препоръчителния размер на вноската на държавата да е в размер на 9 871,72 лева. На заседанието е обсъдена и възможността за обявяване на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за консолидирана, с оглед членството на две общини от друга област. Членовете на асоциацията са решили да се проучат правните възможности за осъществяването на тази идея.
Източник: Дарик радио (09.11.2016)