Новини
Новини за 2000
 
"Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, ул. Костур 23, факс (084) 2-54-25, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП и Заповед № 267 от 28.XII.1999 г. на управителя на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за покупка от бензиностанции на бензин А-91, А-95, А-98, дизелово гориво, газ пропан-бутан, както и за доставка в склада на дружеството в Разград на двигателно, хидравлично, трансформаторно масло, масло ЕР-90, ЕЛТ2Т, ТП32, спирачна течност, грес и други подобни. Срок на изпълнение на поръчката - цялата 2000 г. Място на изпълнение: а) относно маслата - Разград; б) относно бензините и газьола - бензиностанциите в Разград, Попово, Лозница, Опака и Цар Калоян; в) относно газ пропан-бутан - в газстанциите в Разград и Попово. Качество - отговарящо на действащите в България стандарти. Начин на образуване на предлаганата цена: а) за бензините, газьола и газта пропан-бутан - доставна цена с ДДС франко бензиностанциите и отстъпка от доставната цена; б) за маслата и други - цена франко склада на купувача с ДДС и отстъпка. Плащане - до 30 дни от издаване на фактурата за доставка. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на представянето им. Гаранция за участие - парична в размер 1 % от стойността на цялата годишна доставка, равняваща се на 1500 лв., платими в брой в касата на дружеството. Критерии за оценка: а) за бензин, газьол и газ пропан-бутан - предложената цена с отстъпка плюс размера на транспортните разходи за зареждане с гориво до и от бензиностанциите (отдалечеността на същите и местодомуването на колите); б) за масла и други - цена, размер на отстъпката, качество. Изброените критерии са с еднаква тежест. Документацията се получава в срок до 1.III.2000 г. до 16 ч. в стая "Деловодство" на посочения адрес при цена 30 лв., платими в касата на дружеството. Срок за предаване на предложенията, запечатани в плик - до 27.III.2000 г. до 16 ч. на същото място. Разглеждане и оценяване на предложенията - 28.III.2000 г. в 10 ч.
Източник: Държавен вестник (04.02.2000)
 
"Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, ул. Костур 23, факс (084) 2-54-25, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 6 от 18.I.2000 г. на управителя на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на тръби PEND (полиетилен висока плътност) и фитинги за тях: срок на изпълнение на поръчката - цялата 2000 г.; място на изпълнение - Разград; начин на образуване на предлаганата цена - цена франко склада на купувача с ДДС и отстъпка; плащане - до 30 календарни дни от издаване на фактурата; срок на валидност на предложенията - 60 дни от датата на представянето им; гаранция за участие - парична в размер 1 % от стойността на цялата годишна доставка, равняваща се на 1000 лв., платими в брой в касата на дружеството; критерии за оценка - гаранции за постоянно качество на доставките; приложени сертификати за качество и данни за производителя; цена на 1 м тръби и 1 бр. фитинги, размер на отстъпка от цената; пълна гама от различни диаметри тръби и фитинги; възможност за бърза и навременна доставка (изградена и работеща складова база); изброените критерии са с еднаква тежест. Документацията се получава в срок до 20.III.2000 г., до 16 ч. в стая "Деловодство" на посочения адрес при цена 30 лв., платими в касата на дружеството. Срок за подаване на предложенията запечатани в плик - до 17.IV.2000 г. до 16 ч. на същото място. Разглеждане и оценяване на предложенията - 18.IV.2000 г. в 10 ч. За контакти - тел.: (084) 2-96-96.
Източник: Държавен вестник (18.02.2000)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 46/91 за "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД: увеличава капитала от 661 973 лв. на 1 105 000 лв.
Източник: Държавен вестник (01.09.2000)
 
Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, ул. Костур 23, факс (084) 2-54-25, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОП и заповед № 189 от 10.XI.2000 г. на управителя на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на необходимите документи с цел получаване на разрешително за водоползване за водоизточниците, стопанисвани от дружеството, по смисъла на чл. 44, ал. 1, чл. 59 и 60 от Закона за водите. Вид на процедурата - открита. Място на изпълнение на поръчката - на територията на общини Разград, Попово, Лозница, Опака и Цар Калоян. Гаранция за участие - 1 % от стойността на поръчката, 2000 лв., платими в брой в касата на дружеството. Документацията за участие в процедурата се получава от 8 до 16 ч. в стая "Деловодство" на посочения адрес при цена 30 лв., платими в касата на дружеството. Срок за предаване на предложенията, запечатани в плик - до 8.I.2001 г., до 16 ч. на същото място. За контакти: тел. (084) 2-96-96 и 2-96-26.
Източник: Държавен вестник (24.11.2000)