Новини
Новини за 2002
 
"ЕРП Златни пясъци" АД (с предишна фирма "Златни пясъци Сервиз" АД), Варна, на основание чл. 202 във връзка с чл. 150 ТЗ уведомява кредиторите на дружеството, че с решение на общото събрание от 10.ХII.2001 г. капиталът на дружеството е намален от 11 398 000 лв. на 3 098 000 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите си, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването в "Държавен вестник".
Източник: Държавен вестник (21.06.2002)
 
За 29,5 милиона лева е оценена инфраструктурата на курорта Златни пясъци, съобщи изпълнителният директор на едноименното туристическо дружество Николай Недков. Според него оценката, направена от експерти на Министерството на икономиката е изключително коректна. Проблемът с поддържането на инфраструктурата, която бе включена в приватизационната сделка "Златни пясъци - АД, - Томас Кук /Некерман/ заедно с няколко хотела и туристически обекта, предизвика конфликт между многобройните собственици в курорта. Икономическото ведомство и община Варна поеха ангажимента да посредничат в разрешаването на споровете. Вече е създадено и реално действа дружеството "Електроразпределение - Златни пясъци". Сегашното дружество "Златни пясъци - сервиз" ще бъде разделено на две дружества - "В и К - Златни пясъци" и "Паркоподдържане - Златни пясъци". Обособените дружества ще бъдат изчистени от неприсъщи активи. От тези три дружества всеки собственик на хотел ще си вземе дялове или акции, в зависимост от схемата за участие, пропорционално на броя на леглата в хотелите.
Източник: БТА (22.07.2002)
 
29,5 млн. лева е оценката на инфраструктурата на курорта “Златни пясъци”, стана ясно вчера. Тя е направена от икономическото министерство и е изключително коректна, съобщи изпълнителният директор на туристическото дружество Николай Недков. Според него в началото на есента ще се изясни и схемата за закупуване на акции или дялове от дружествата, които ще бъдат обособени специално за поддържането на инфраструктурата на курорта. Вече е създадено дружеството "Електроразпределение - Златни пясъци", предстои фирмата "Златни пясъци - сервиз" да бъде разделена на две – "В и К” и "Паркоподдържане”.
Източник: Дневник (22.07.2002)
 
Съветът на директорите на "ЕРП Златни пясъци" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 20.IХ.2002 г. в 11 ч. във Варна, к. к. Златни пясъци, заседателната зала на дирекцията, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им по управление на същото през 2001 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС назначава предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 8. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; проект за решение: ОС определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите съгласно предложението на акционерите. Поканват се акционерите на дружеството или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши в деня на общото събрание от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството във Варна, к. к. Златни пясъци, отдел "Правен". При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (09.08.2002)