Новини
Новини за 2004
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 12.VIII.2003 г. по ф. д. № 4399/99 вписа промени за "ЕРП Златни пясъци" - АД: заличава като членове на съвета на директорите Веселин Бориславов Русев и Величко Константинов Великов; вписва като член на съвета на директорите Лъчезар Здравков Димитров; заличава като прокурист и представляващ Лъчезар Здравков Димитров; вписва като изпълнителен директор и представляващ дружеството Лъчезар Здравков Димитров.
Източник: Държавен вестник (03.02.2004)