Новини
Новини за 2007
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к, ал. 2 ТЗ с разпореждане от 20.IV.2007 г. по ф. д. № 4399/99 допуска прилагането на договор за преобразуване на "ЕРП Златни пясъци" - АД, чрез вливане на преобразуващото се търговско дружество в приемащото търговско дружество "ЕСП Златни пясъци" - ООД, и писмен доклад за преобразуването, съставен от управителните органи на дружествата.
Източник: Държавен вестник (08.05.2007)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.VII.2007 г. по ф. д. № 4399/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "ЕРП Златни пясъци" - АД: вписа преобразуването на "ЕРП Златни пясъци" - АД, чрез отделяне от него чрез придобиване от "ЕСП Златни пясъци" - ООД, на имущество, служещо за извършване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на к. к. Златни пясъци; приемащото дружество "ЕСП Златни пясъци" - ООД, е правоприемник на част от активите и пасивите на "ЕРП Златни пясъци" - АД, подробно описани в договора за преобразуване от 12.I.2007 г.; заличава като член на СД и представляващ дружеството Елена Добрева Петкова; вписва нов предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна; вписва изменения в устава на дружеството, приети на ОС на акционерите на 19.VI.2007 г.
Източник: Държавен вестник (27.07.2007)