Новини
Новини за 2000
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VII.2000 г. по ф.д. № 2133/2000 вписа еднолично акционерно дружество "Ученическо и столово хранене" - ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цанко Дюстабанов 1, и с предмет на дейност: доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово хранене. Дружеството е с капитал 292 000 лв., с едноличен собственик на капитала Община - Варна, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Петър Иванов Кадънков.
Източник: Държавен вестник (03.10.2000)