Новини
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VIII.2000 г. по ф.д. № 2330/2000 вписа еднолично акционерно дружество с държавно имущество "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Богоров 19, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ. Дружеството е с капитал 1 119 000 лв., разпределен в 111 900 акции по 10 лв. Дружеството е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Санитарно-курортен комплекс - Бургаски минерални бани, Бургас, по баланса му към 31.XII.1999 г., управлява се от съвет на директорите в състав: Кирил Младенов Младенов, Анета Димитрова Янкова и Вера Любенова Лишева, и се представлява от изпълнителния директор Кирил Младенов Младенов.
Източник: Държавен вестник (10.10.2000)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.VI.2001 г. по ф. д. № 2330/2000 вписа промени за "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД: вписва намаление на капитала от 1 119 000 лв. на 965 350 лв., разпределен в 96 535 поименни акции по 10 лв., поради отделяне на новообразувано еднолично дружество с ограничена отговорност "Черноморски хоспис" - ЕООД, Бургас, с част от имуществото на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (16.11.2001)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2001 г. по ф. д. № 1529/2001 вписа денолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество "Черноморски хоспис" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, в.з. Минерални бани, с предмет на дейност: осъществяване от медицински и други специалисти на продължително медицинско наблюдение и поддържащо лечение, предписано от лекар, осъществяване от медицински и други специалисти на сппецифични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. Дружеството е с капитал 158 650 лв., учредява се чрез отделяне от "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, поема съответната част от активите и пасивите съгласно разделителен протокол по баланса му към 30.III.2001 г. и се управлява и представлява от управителя Митко Бончев Колев.
Източник: Държавен вестник (04.12.2001)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.I.2002 г. по ф. д. № 2330/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - БМБ" - ЕАД, Бургас.
Източник: Държавен вестник (26.04.2002)
 
"Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, тел. 05512/23 21, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП, чл. 1, ал. 2, т. 4 от Наредбата за търговете, решение № 1 от 14.ХI.2002 г. на изп. директор в изпълнение на т. 2 от протокол № 6 от 12.ХI.2002 г. на съвета на директорите обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани МПС с начална тръжна цена, както следва: санитарна линейка "Шкода" - 600 лв.; санитарна линейка "Ниса" - 350 лв.; товарен автомобил "Газ 53А", самосвал - 800 лв.; автоцистерна "Газ 53А" - 1400 лв. Цените са без включен ДДС. Търгът ще се проведе в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, в 10 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването в "Държавен вестник". Депозит - 10% от началната тръжна цена за всяко МПС, внесен в касата на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 до 16 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга. Продажната цена се заплаща в деня на сключване на договора за покупко-продажба на МПС. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторен търг ще се проведе 3 дни след датата на първоначалния търг, на същото място и при същите условия. Тръжната документация се получава в отдел "Личен състав" в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. срещу платена такса от 10 лв. в касата на дружеството. Оглед на предлаганите за продажба МПС се извършва всеки работен ден от 10 до 14 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга, срещу документ за внесен депозит. Справки - на тел. 05512/22 69 и 05512/23 21.
Източник: Държавен вестник (29.11.2002)
 
"Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП, чл. 1, ал. 2, т. 4 и чл. 3 от Наредбата за търговете, решение № 2 от 26.ХI.2002 г. на изпълнителния директор в изпълнение на т. 1 от протокол № 6 от 12.ХI.2002 г. на съвета на директорите обявява търг с тайно наддаване с предмет - продажба на ДМА, собственост на дружеството - Ro апарат "ТУР Д-700" - графичен и скопичен пост, комплектуван - 10 500 лв.; Ro апарат "Кугел РС-8-1", зъболекарски - 600 лв.; бунгала дървени - 3 бр. х 120 лв.; резервоар за нафта - 4 т - 100 лв.; ел. телфер - 500 лв.; зъболекарска машина "Юнит" - 600 лв.; сглобяема хладилна камера - 500 лв.; хладилна камера, вградена - 300 лв.; павилион тип "Бреза" - 250 лв., и други ДМА (машини и оборудване) съгласно опис, който е неразделна част от тръжната документация. Търгът ще се проведе в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, в 10 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". Депозит - 10% от началната тръжна цена за всеки актив, внесен в касата на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 до 16 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторен търг ще се проведе три дни след датата на първоначалния търг, на същото място и при същите условия. Тръжната документация се получава в отдел "Личен състав в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. срещу платена такса 10 лв. в касата на дружеството. Оглед на предлаганите за продажба ДМА се извършва всеки работен ден от 10 до 14 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. Справки - на тел. 05512/22-69 и 05512/23-21.
Източник: Държавен вестник (10.12.2002)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.ХII.2002 г. по ф. д. № 2330/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (11.03.2003)
 
"Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, Бургас, на основание чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 150 ТЗ обявява, че с протоколи на общото събрание на дружеството № РД 16-051 от 16.III.2005 г. и № РД 16-074 от 4.IV.2005 г. капиталът на дружеството се намалява от 965 350 лв. на 692 742,84 лв., разпределен в 69 274 поименни акции по 10 лв. всяка, чрез обезсилване на 27 261 поименни акции, съответстващи на стойността на правото на собственост върху недвижими имоти, намиращи се във вилна зона "Минерални бани" - Бургас, парцели 1 и 4 в кв. 9 и парцел 2 в кв. 11. Дружеството заявява, че е готово да предостави обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите си, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародване в "Държавен вестник".
Източник: Държавен вестник (03.06.2005)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2330/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на ”Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ – ЕАД.
Източник: Държавен вестник (14.12.2010)
 
Министерският съвет на редовното си заседание тази седмица ще предостави за безвъзмездно управление на община Бургас "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД. Причината е, че дружеството не поддържа материалната база в добро състояние повече от 20 години, тя не се използва по предназначение и генерира разходи. С придобиването на терена община Бургас възнамерява да изгради база за развитието на спортен, културен туризъм, развлечения, балнеолечебни и СПА комплекси, зелено училище и др. Кабинетът ще предостави и още три терена на други три общини в страната. На община Каварна за управление ще бъде предоставена Буна №3 (4010 кв. м). Брегозащитното съоръжение е изградено по проект за укрепване на нос Чиракман, реализиран от МРРБ с целево финансиране от МФ. С получаването на правото на управление община Каварна ще може да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за поддържане на съоръжението по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство". Правителството ще обяви пет ж. п. линии – Видин-София, София-Перник-Радомир, София-Пловдив, София-Драгоман и Радомир- Кулата, както и интермодалния терминал в Пловдив, за обекти с национално значение. Решението би трябвало да създаде възможност за облекчаване на процедурите по съгласуването и реализацията на инвестиционните намерения, свързани с модернизацията на ж. п. мрежата и изграждането на интермодалния терминал.
Източник: БГНес (06.07.2011)
 
Министърът на финансите Симеон Дянков съобщи, че с решение Министерският съвет прехвърли в ръцете на община Бургас 34 дка терени в района на Минералните бани. Запустелият в момента район да се превърне в атрактивен туристически, рекреативен и спортен център са амбициите на общинската администрация. Идеята е да се изготви проект с цел да се развие както археологията и музейна сбирка, така и минералните бани. Скоро са били прехвърлени и 4 минерални извора за стопанисване на общината от страна на Министерството на екологията. Сега има възможност за участие по оперативни програми на Европейския съюз, както и със собствени средства да бъде възстановен запуснатият район. Общината кандидатства и за финансиране по българо-норвежка програма. Втората част от проекта е да се възстанови спортният комплекс, двата плувни басейна. Заедно с тях да функционират и две игрища за минифутбол, тенискорт, баскетбол и успоредно с развитието на археологията и на туризма да се развива и спортът, коментира, разглеждайки разкопките на Аква калиде, кметът Николов. Сериозна сума се очаква и от държавата за финансиране на археологическите разкопки в района. Това бе и целта на вчерашното разузнаване на финансовия министър на Минералните бани. Търси се възможност за отпускане на половин милион лева финансиране на археологическите разкопки в района, коментира финансовият министър. По негови думи реставрирането на историческите паметници в района е добра инвестиция за подпомагане на българската икономика, като бъдат привлечени повече туристи. Дъждът не попречи на вицепремиера да извърши огледа. Докато се криеха от дъжда, Цоня Дражева, директор на Регионалния исторически музей, показа находки, открити в района на Аква калиде. Тя демонстрира на финансист № 1 и на кмета Николов как се свири на древен музикален инструмент.
Източник: Бургас-днес и утре (07.07.2011)