Новини
Новини за 2000
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VIII.2000 г. по ф.д. № 2330/2000 вписа еднолично акционерно дружество с държавно имущество "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Богоров 19, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ. Дружеството е с капитал 1 119 000 лв., разпределен в 111 900 акции по 10 лв. Дружеството е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Санитарно-курортен комплекс - Бургаски минерални бани, Бургас, по баланса му към 31.XII.1999 г., управлява се от съвет на директорите в състав: Кирил Младенов Младенов, Анета Димитрова Янкова и Вера Любенова Лишева, и се представлява от изпълнителния директор Кирил Младенов Младенов.
Източник: Държавен вестник (10.10.2000)