Новини
Новини за 2001
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.VI.2001 г. по ф. д. № 2330/2000 вписа промени за "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД: вписва намаление на капитала от 1 119 000 лв. на 965 350 лв., разпределен в 96 535 поименни акции по 10 лв., поради отделяне на новообразувано еднолично дружество с ограничена отговорност "Черноморски хоспис" - ЕООД, Бургас, с част от имуществото на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (16.11.2001)
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2001 г. по ф. д. № 1529/2001 вписа денолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество "Черноморски хоспис" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, в.з. Минерални бани, с предмет на дейност: осъществяване от медицински и други специалисти на продължително медицинско наблюдение и поддържащо лечение, предписано от лекар, осъществяване от медицински и други специалисти на сппецифични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. Дружеството е с капитал 158 650 лв., учредява се чрез отделяне от "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, поема съответната част от активите и пасивите съгласно разделителен протокол по баланса му към 30.III.2001 г. и се управлява и представлява от управителя Митко Бончев Колев.
Източник: Държавен вестник (04.12.2001)