Новини
Новини за 2002
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.I.2002 г. по ф. д. № 2330/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - БМБ" - ЕАД, Бургас.
Източник: Държавен вестник (26.04.2002)
 
"Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, тел. 05512/23 21, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП, чл. 1, ал. 2, т. 4 от Наредбата за търговете, решение № 1 от 14.ХI.2002 г. на изп. директор в изпълнение на т. 2 от протокол № 6 от 12.ХI.2002 г. на съвета на директорите обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани МПС с начална тръжна цена, както следва: санитарна линейка "Шкода" - 600 лв.; санитарна линейка "Ниса" - 350 лв.; товарен автомобил "Газ 53А", самосвал - 800 лв.; автоцистерна "Газ 53А" - 1400 лв. Цените са без включен ДДС. Търгът ще се проведе в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, в 10 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването в "Държавен вестник". Депозит - 10% от началната тръжна цена за всяко МПС, внесен в касата на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 до 16 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга. Продажната цена се заплаща в деня на сключване на договора за покупко-продажба на МПС. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторен търг ще се проведе 3 дни след датата на първоначалния търг, на същото място и при същите условия. Тръжната документация се получава в отдел "Личен състав" в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. срещу платена такса от 10 лв. в касата на дружеството. Оглед на предлаганите за продажба МПС се извършва всеки работен ден от 10 до 14 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга, срещу документ за внесен депозит. Справки - на тел. 05512/22 69 и 05512/23 21.
Източник: Държавен вестник (29.11.2002)
 
"Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП, чл. 1, ал. 2, т. 4 и чл. 3 от Наредбата за търговете, решение № 2 от 26.ХI.2002 г. на изпълнителния директор в изпълнение на т. 1 от протокол № 6 от 12.ХI.2002 г. на съвета на директорите обявява търг с тайно наддаване с предмет - продажба на ДМА, собственост на дружеството - Ro апарат "ТУР Д-700" - графичен и скопичен пост, комплектуван - 10 500 лв.; Ro апарат "Кугел РС-8-1", зъболекарски - 600 лв.; бунгала дървени - 3 бр. х 120 лв.; резервоар за нафта - 4 т - 100 лв.; ел. телфер - 500 лв.; зъболекарска машина "Юнит" - 600 лв.; сглобяема хладилна камера - 500 лв.; хладилна камера, вградена - 300 лв.; павилион тип "Бреза" - 250 лв., и други ДМА (машини и оборудване) съгласно опис, който е неразделна част от тръжната документация. Търгът ще се проведе в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, в 10 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". Депозит - 10% от началната тръжна цена за всеки актив, внесен в касата на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 до 16 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторен търг ще се проведе три дни след датата на първоначалния търг, на същото място и при същите условия. Тръжната документация се получава в отдел "Личен състав в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. срещу платена такса 10 лв. в касата на дружеството. Оглед на предлаганите за продажба ДМА се извършва всеки работен ден от 10 до 14 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. Справки - на тел. 05512/22-69 и 05512/23-21.
Източник: Държавен вестник (10.12.2002)