Новини
Новини за 2005
 
"Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, Бургас, на основание чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 150 ТЗ обявява, че с протоколи на общото събрание на дружеството № РД 16-051 от 16.III.2005 г. и № РД 16-074 от 4.IV.2005 г. капиталът на дружеството се намалява от 965 350 лв. на 692 742,84 лв., разпределен в 69 274 поименни акции по 10 лв. всяка, чрез обезсилване на 27 261 поименни акции, съответстващи на стойността на правото на собственост върху недвижими имоти, намиращи се във вилна зона "Минерални бани" - Бургас, парцели 1 и 4 в кв. 9 и парцел 2 в кв. 11. Дружеството заявява, че е готово да предостави обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите си, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародване в "Държавен вестник".
Източник: Държавен вестник (03.06.2005)