Новини
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 61, 62 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2578 от 5.X.1994 г. по ф.д. № 2138/94 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Оранжерии – Звъничево" – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Звъничево, Пловдивска област, с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад, семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителска и търговска дейност, и с капитал 27 676 000 лв. Дружеството поема активите и пасивите на поделение "Оранжерии" – с. Звъничево, и съответна част от активите и пасивите на "Оранжерии – Пз" – ЕООД, Пазарджик, по баланса към 31.VIII.1994 г. и се представлява и управлява от Мария Атанасова Лукова.
Източник: Държавен вестник (10.05.1996)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 22016, т. 265, р. 1, стр. 138, по ф.д. № 450/95 дружество с ограничена отговорност с фирма "Гимел" – ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2-ра № 26А, и с предмет на дейност: производство и преработка на индустриални и селскостопански продукти, търговия, внос, износ и реекспорт на стоки, съоръжения, машини и резервни части, предоставяне на съоръжения и машини под наем и на лизинг, сервизни услуги на съоръжения и машини, посредническа дейност на местни и чуждестранни лица, транспортна, рекламна, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от Гео Стефанов Дундаров и Галин Маринов Петров заедно и поотделно.
Източник: Държавен вестник (03.12.1996)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 24679, т. 292, р. I, стр. 106, по ф.д. № 5640/95 на 4 състав преобразуването на "Оранжерии - Звъничево" - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност "Оранжерии - Гимел" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. Втора А № 26А, и с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници Гео Стефанов и Галин Маринов Петров, с капитал 27 676 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от Мария Атанасова Лукова.
Източник: Държавен вестник (24.06.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав преобразуването на "Оранжерии - Левски" - ЕООД, с държавно имущество, в дружество с ограничена отговорност с фирма "Оранжерии - Гимел II" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2-ра № 26А, с непроменени капитал и предмет на дейност, със съдружници "Гимел" - ООД, и Йонка Бончева Бояджиева и се управлява и представлява от Йонка Бончева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (25.07.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав преобразуването на "Оранжерии - Гимел II" - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2 № 26А, и с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 27 991 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Йонка Бочева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (23.09.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 24679, т. 292, р. I, стр. 106, по ф.д. № 5640/95 на 4 състав промени за "Оранжерии - Гимел" - ООД; капиталът на дружеството е в размер 27 676 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от управителя Мария Атанасова Лукова.
Източник: Държавен вестник (26.09.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 22016, т. 265, р. I, стр. 138, по ф.д. № 450/95 на 1 състав промени за "Гимел" - ООД: нов предмет на дейност: "производство и преработка на индустриални и селскостопански продукти, търговия в страната и в чужбина със селскостопанска и промишлена продукция и стоки, внос, износ и реекспорт, транспорт и спедиторство, агентство, представителство, посредничество, рекламна и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон"; дружеството се управлява и представлява от Гео Стефанов Дундаров и Галин Маринов Петров заедно или поотделно съгласно дружествения договор.
Източник: Държавен вестник (01.10.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 22016, т. 265, р. I, стр. 138, по ф.д. № 450/95 на 1 състав преобразуване на "Гимел" - ООД, в акционерно дружество "Гимел" - АД, със седалище и адрес на управление София, район "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2 № 26А, и с предмет на дейност: производство и преработка на индустриални и селскостопански продукти, търговия в страната и в чужбина със селскостопанска и промишлена продукция и стоки, внос, износ и реекспорт, транспорт и спедиторство, агентство, представителство, посредничество, рекламна и консултантска дейност, всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 акции на приносител с право на глас по 1000 лв., управлява се по едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: Гео Стефанов Дундаров - председател, Галин Маринов Петров - зам.-председател, и Крум Николаев Томов; представителството се осъществява от изпълнителните директори Гео Стефанов Дундаров и Галин Маринов Петров заедно и поотделно при сделки с левова равностойност до 1 000 000 щ. д. и заедно при сделки над 1 000 000 щ. д. (левовата равностойност), и поема активите и пасивите на "Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (24.10.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав промени за "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД: заличава управителя Йонка Бочева Бояджиева; вписва за управител Михаил Николов Янакиев.
Източник: Държавен вестник (23.12.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 40098, т. 441, р. I, стр. 169, по ф.д. № 450/95 на 1 състав промяна за "Гимел" - АД: увеличава капитала от 1 000 000 лв. на 1 000 000 000 лв. чрез издаване на нови 999 000 акции на приносител по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (11.03.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9275/95 промени за "Оранжерии - Гимел 2" - ЕООД, с държавно имущество: вписва промяна в предмета на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, товарен автомобилен международен и вътрешен транспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Източник: Държавен вестник (09.06.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9275/95 промени за "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД: заличава управителя Михаил Николов Янакиев; вписва за управител Иван Димитров Пернев.
Източник: Държавен вестник (31.07.1998)
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.I.1999 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в София, бул. Арсеналски 21, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството; проект за решение - общото събрание одобрява отчета за дейността на дружеството и приема годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 2. приемане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност; проект за решение - общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1997 г.; 3. избор на експерт-счетоводител; проект за решение - общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите на дружеството за 1998 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (24.11.1998)
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свива извънредно общо събрание на акционерите на 29.XI.1999 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в София, бул. Арсеналски 21, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност; проект за решение - общото събрание приема решение дружеството да се преобразува в дружество с ограничена отговорност; 2. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (22.10.1999)
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.III.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в София, бул. Арсеналски 21, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за привеждане на капитала и номиналната стойност на акциите в съответствие със Закона за деноминация на лева; проект за решение: общото събрание приема решение за привеждане на капитала и номиналната стойност на акциите в съответствие със Закона за деноминация на лева; 2. приемане на решение за изменение на устава на дружеството; проект за решение: общото събрание приема решение за изменение на устава на дружеството; 3. приемане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност за дейността им; проект за решение: общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност; 4. приемане на решение за избиране на нови членове на съвета на директорите; проект за решение: общото събрание избира нови членове на съвета на директорите; 5. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (01.02.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 450/95 за "Гимел" - АД: деноминира капитала от 1 000 000 000 лв. на 1 000 000 лв., разпределен в 1000 акции на приносител по 1000 лв.; заличава члена на съвета на директорите и изпълнителен директор Галин Маринов Петров; вписва за член на съвета на директорите Анна Евгениева Маркова; дружеството е със съвет на директорите в състав: Гео Стефанов Дундаров - председател, Крум Николаев Томов - зам.-председател, и Анна Евгениева Маркова; дружеството се представлява от председателя на съвета на директорите Гео Стефанов Дундаров.
Източник: Държавен вестник (30.06.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 5640/95 за "Оранжерии - Гимел" - ООД, с държавно имущество: деноминира капитала от 27 676 000 лв. на 27 676 лв., в т.ч. и размера на дяловете.
Източник: Държавен вестник (26.09.2000)
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.II.2001 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на дружеството в София, бул. Арсеналски 21, при следния дневен ред: 1. приемане на решение на основание чл. 159, ал. 1 във връзка с чл. 246 ТЗ за преобразуване на дружеството в ЕАД; 2. приемане на решение за изменение на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за изменение на устава на дружеството; 3. приемане на решение за освобождаване членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност за дейността им през 2000 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност за дейността им през 2000 г.; 4. приемане на решение за избиране на нови членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС избира нови членове на съвета на директорите; 5. приемане на отчета и баланса на дружеството за 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите или упълномощени от тях представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (28.12.2000)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ с определение от 2.I.2002 г. в по гр. д. № 166/98 обявява, че е одобрил приетото от синдика Лилия Спасова вземане на кредитора "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД, София, срещу дружеството длъжник "Оранжерии - Пазарджик" - ЕАД, Пазарджик, в размер общо 3 104 044,73 лв. по договор за цесия № 1 от 6.ХI.2001 г. с кредитора банка "Хеброс" - АД, Пловдив, за вземанията на клона в Пазарджик.
Източник: Държавен вестник (14.01.2002)
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 205, ал. 2 ТЗ уведомява потенциалните инвеститори за откриването на частна подписка чрез поименни покани за записване на обикновени безналични поименни лихвоносни облигации. Емисията е в размер 260 000 евро, разпределена в 2600 облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 100 евро. Облигациите могат да се записват на адреса на управление на "Източни финанси" - ООД, София, ул. Бигла 58, от 10 до 16 ч. в работни дни. Начална дата на подписката - 1.III.2002 г. Краен срок за записване на облигациите - денят, следващ изтичането на 14-дневен срок, считано от началната дата. Не се допуска записване преди началната дата и след крайния срок на подписката.
Източник: Държавен вестник (07.02.2002)
 
Списък на одобрените проекти на XI-та комисия на САПАРД - Мярка 1 Идентификац.Nо: Име на бенефициента Дата: "ПИКО-КООП" АД , " Птицеком " ЕООД , ЕТ "ПР Петя Димитрова" , ЕТ "Атанас Иванов" , ЗПК "Нов живот" , "Ташков" АД , ЕТ "Ейвис Иван Георгиев" , "Агрос Грейн Груп" ООД , "Малки Лом" , "Свобода-земеделско сдружение" , СД "Възход-Арньо-сие Йордан Апостолов и Румянка Стоянова" , "Агро-Ролес" ООД , ЗПК "Сливак" , "Интертранс" ЕООД , "ЕКО Зеленчуци" ООД , "Хисар-Агра" , "Агроленд" ЕООД , ЗКПТУ "Напредък" , Енчо Василев Баръмов , "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД , "Оранжерии Гимел " ООД , ЗК"Клас" , ВПК "Агротехникасервиз 94" , "Сортоизпитване-Дъбене" ЕООД , ОК "Косматица" Общ размер на инвестицията 9059275,19 Размер на субсидията 4529637,56
Източник: Други (22.08.2002)
 
Гимел АД-София е извършило в петък първото лихвено плащане по облигационната си емисия, издадена на 15 март т. г., съобщиха от ИП Източни финанси, мениджър на емисията. Тя е непублична със срок 1 година и размер от 260 000 EUR. Облигациите носят фиксирана годишна доходност от 8%, като купонните плащания са през шест месеца. Фирма Гимел има лидерски позиции в производството и търговията с оранжерийни краставици и домати. Тя притежава едни от най-големите и най-модерни оранжерии в страната.
Източник: Пари (16.09.2002)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ обявява, че с определение от 25.Х.2002 г. по гр. д. № 166/98 е одобрил приетото от синдика Лилия Спасова вземане на кредитора "Оранжерии ГИМЕЛ - II" - ЕООД, София, срещу дружеството - длъжник "Оранжерии - Пазарджик" - ЕАД, Пазарджик (в несъстоятелност), в размер 3 350,39 лв. по договор за цесия № 25435 от 20.ХII.2001 г. с РДВР - Пазарджик, за вземанията му.
Източник: Държавен вестник (12.11.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 5640/95 за "Оранжерии - Гимел" - ООД: заличава като управител Мария Атанасова Лукова; вписва за управител Александър Крумов Златарев.
Източник: Държавен вестник (26.11.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.IХ.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (26.11.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.IХ.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (26.11.2002)
 
Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание Върбан Атанасов Колчаков Реконструкция на съществуваща сграда за отглеждане на дойни крави, закупуване на дойни крави, доилна инсталация и охладителен танк ЕТ "Градус-Иван Ангелов 55" Закупуване на технологично оборудване за помещение за отглеждане на кокошки носачки "Фуражи - 2000" ООД Закупуване на специализирана земеделска техника Ивайло Николов Калинов Създаване на 40 дка кайсиево и 13 дка черешово насаждение "Зора-95" ООД Закупуване на система за капково напояване на 104,572 дка малиново насаждение "Лом Валей" ООД Създаване на 90 дка лозово насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника Георги Иванов Бекяров Засаждане на малини - 103,218 дка "Нити" ООД Създаване на малиново насаждение от 1848 дка "М и Н Фрут" ООД Изграждане на система за капково напояване и оросителна система за 52 дка ябълково насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника Георги Младенов Младенов Създаване на малиново насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника ЕТ "Сев-Стефан Николов" Създаване на 500 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника "Кролик" ООД Създаване на 750 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника Светлозар Радославов Стоев Закупуване на машини и оборудване за земеделско производство Станимир Божидаров Енчев Създаване на 595 дка малинов масив Атанас Костов Вангелов Създаване, презасаждане и възстановяване на овощни градини и ягодоплодни Пенка Иванова Воденичарова Създаване на ягодово насаждение и система за капково напояване Иван Атанасов Червениванов Създаване на 124 дка ягоди и 70 дка малини Атанас Светлозаров Цветков Създаване на 138 дка ягодово насаждение "Дани-ЕМ" ООД Създаване на 18 дка зимни круши и 17 праскови и закупуване на техника "Масив" ООД Създаване на 108 дка ябълкова градина, изграждане на напоителна система "Балкан Обст" ООД Създаване на ягодови и малинови насаждения и закупуване на техника Милен Иванов Димитров Възстановяване на 206 дка лозово насаждение Стефан Тодоров Маринов Създаване на 63 дка ягодово насаждение и напоителна система ЕТ "Пехри-Петко Христов" Създаване на 55 дка ягодово насаждение и система за капково напояване "Беса Валей" ООД Създаване на 300 дка лозов масив "ЛВК-56" ЕООД Създаване на 750 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника ЕТ "Матеев - Петко Матеев" Създаване на 250 дка лозово насаждение и закупуване на земеделска техника "Фруктос България" ООД Създаване на 275 дка ябълкова градина, закупуване на специализирана техника и система за капково напояване Христина Христова Чанева Създаване на 26 ягодово насаждение "Еделвайс Чери" ЕООД Създаване на 160 дка черешови насъждения в замлището на с. Тулово 31 0104 280104200054 "Репродуктор по свиневъдство" АД Закупуване на земеделска техника 32 0104 040104200105 "Дина Агро" ЕООД Закупуване на земеделска техника Младен Николаев Денев Закупуване на земеделска техника Кирил Георгиев Енев Закупуване на земеделска техника Тодор Григоров Пачев Закупуване на земеделска техника 36 0104 150104200065 "Сиби Илчовски" ЕООД Закупуване на земеделска техника Събчо Стоянов Стоянов Закупуване на земеделска техника, тръбно-ролкова поливна система, дизелов помпен агрегат и торов инжектор 38 0104 020104200231 "Агропрогрес 2000" ЕООД Закупуване на земеделска техника Мирослав Велев Иванов Закупуване на земеделска техника ЕТ "Четири плюс три - Петър Касъров" Закупуване на земеделска техника ЗК "Възход 39" Закупуване на земеделска техника 42 0104 040104200089 "Евро-къмпани" ООД Закупуване на земеделска техника Борис Георгиев Иванов Закупуване на земеделска техника ЕТ "Томи - Веселка Папазова" Модернизация и оборудване на свинеферма 45 0104 080104200155 К "Асен-1" с Белгун Закупуване на земеделска техника 46 0104 170104200061 "Агротида" ООД Закупуване на земеделска техника, сушилня, семечистачна машина, изграждане на силозно складово стопанство и лаборатория с автокантар и авторазтоварище Димитър Георгиев Благов Закупуване на дъждовална система за зеленчуково стопанство Диян Христов Цонев Закупуване на земеделска техника ЕТ "Вива - Шунк - Радослав Шунк" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Иван Жеков-98" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Лачко-Петър Петров" Закупуване на земеделска техника КПУ "Мъглен" Закупуване на земеделска техника Производствена кооперация "Клас" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Изобилие" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Светослав Илчовски" Закупуване на земеделска техника "Оранжерии Гимел" ООД Реконструкция на съществуваща оранжерия и закупуване на земеделска техника ЧОПК "Бразди" Закупуване на земеделска техника "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД Реконструкция на съществуваща оранжерия и закупуване на земеделска техника 59 0104 150104200061 "Керчев и синове" ООД Закупуване на земеделска техника Кооперация "Алваново" Закупуване на земеделска техника ЗКПТУ "Златен клас" Закупуване на земеделска техника ЗКПУ "Земляк" Закупуване на земеделска техника СД "Карина - Донев и Донев - с-ие" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Гурково" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Терамис - Снежана Иванова" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Асмарал - Теодор Иванов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Петър Ганчев-Джано" Закупуване на земеделска техника 68 0104 200104200051 "Агротрейд-ДД" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Калейски-Румен Пенов" Закупуване на земеделска техника 70 0104 190104200113 "Земеделска техника" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Вирджиния - Димитър Димитров" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Трансвел ВМХГ - Велко Велев" Закупуване на земеделска техника 73 0104 180104200073 "Сафари - М" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Радомир - ПТ - Пеньо Тодоров" Закупуване на земеделска техника 75 0104 180104200076 "Мелница Русе" ООД Изграждане на силози за съхранение на зърнени и маслодайни култури 76 0104 030104200080 "К-ЕИ-Г" АД Закупуване на земеделска техника 77 0104 080104200159 Кооперация "Граница" Закупуване на земеделска техника 78 0104 150104200063 ЗКПУ "Искър" Закупуване на земеделска техника 79 0104 030104200059 ЕТ "Земя 2001-Христо Жеков" Закупуване на земеделска техника 80 0104 180104200074 "Интертранс" ЕООД Закупуване на земеделска техника 81 0104 270104200056 "Екани" АД Закупуване на земеделска техника 82 0104 080104200162 ЕТ "Астер - 62" Закупуване на земеделска техника 83 0104 180104200075 "Агрофактор" ООД Закупуване на земеделска техника 84 0104 160104200196 ЕТ "Луиджо Работов" Закупуване на земеделска техника ЗК "Христо Ботев" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Инсайт - Камелия Христова-Илия Христов" Закупуване на земеделска техника Слави Недков Славов Закупуване на земеделска техника 88 0104 190104200107 "Еко зеленчуци" ООД Оборудване на оранжериен комплекс в гр. Силистра, със селскостопанска техника 89 0104 280104200049 ЕТ "Икар-Ваня Михайлова" Изграждане на система за дъждуване на насаждение от 510 дка зеленчуци ЕТ "Елиа-Елисавета Тодорова" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Слънце" Закупуване на земеделска техника 92 0104 190104200121 "Зелен пазар" АД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Сребърна" Закупуване на земеделска техника 94 0104 240104200052 "Фуражен завод" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Анмет - Андрей Младенов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Георги Балев-БЕГЕ" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Ренк-Румен Райчев" Закупуване на земеделска техника 98 0104 280104200057 "Зомаш" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Агрогард-Георги Недев" Закупуване на земеделска техника 100 0104 270104200057 "Агрострой" ООД Закупуване на земеделска техника Иван Алексиев Иванов Закупуване на земеделска техника 102 0104 020104200230 "Съединение 02" ООД Закупуване на земеделска техника 103 0104 260104200051 "Булханмраз" ЕООД Изграждане на тръбно-ролкова поливна система за напояване на 234 дка зеленчуци 104 0104 150104200064 "Агрокорект" ООД Закупуване на земеделска техника Райко Иванов Чифлиджанов Закупуване на земеделска техника 106 0104 060104200037 "Ремусс" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Елит-61-Иван Иванов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Аладин-Аднан Мехмед" Закупуване на земеделска техника ПЧЗК "Напредък-93" Закупуване на земеделска техника 110 0104 280104200059 "Биосим" ЕООД Закупуване на земеделска техника 111 0104 280104200060 "Агрозем АВ" ООД Закупуване на земеделска техника 112 0104 180104200072 ЕТ "Борис Михайлов" Закупуване на земеделска техника 113 0104 270104200053 "Агросъвет" ООД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Сила" Закупуване на земеделска техника Иван Славов Найдев Закупуване на земеделска техника ЗК "Козлодуйци" Закупуване на земеделска техника ЗКПУ "Безводица" Закупуване на земеделска техника "ССОЗ Клас" ООД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Авангард-94" Закупуване на земеделска техника ЗК "Ламбриново" Закупуване на земеделска техника 121 0104 110104200051 "Ажд-Агро" ЕООД Закупуване на земеделска техника 122 0104 240104200093 К "Земеделец" Закупуване на земеделска техника 123 0104 110104200046 "Агроком инвест" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Белчев-55-Иван Белчев" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Бисерка Петрова" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Янакиев-Митко Янакиев" Закупуване на земеделска техника Косьо Николов Рачев Закупуване на мобилна дъждовална система 128 0104 080104200132 "Петров-Агропродукт" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Земеделска къща Агрика-Михаил Шевкенов" Закупуване на земеделска техника 130 0104 270104200047 "Агросвей 2000" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Албена Катранджиева" Закупуване на земеделска техника 132 0104 190104200100 "Добруджанска земя" ООД Закупуване на земеделска техника 133 0104 110104200044 "Гардения" ООД Закупуване на земеделска техника 134 0104 180104200066 "Релакс" ООД Закупуване на земеделска техника "Траян" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Бояна - Диляна - Боян Стоянов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Златен клас - Димитър Петков" Закупуване на земеделска техника "Чифлика" ЕООД Закупуване на земеделска техника Станка Петкова Панева Закупуване на земеделска техника ЕТ "Лейбер-Мехмед Мухарем" Закупуване на земеделска техника
Източник: Други (09.07.2004)
 
Държавните ловни полета на лесничействата в Буйновци и Елена са дадени за ползване на софийското акционерно дружество “Гимел” с договори от края на юни. Заради това Гео Дундаров в качеството си на председател на борда на директорите оспорва постановлението и разпореждането на Еленската районна прокуратура за премахване на 27 бариери в този район в жалби до окръжна прокуратура от 20 октомври. “До 1 ноември 2004 г. въпросните бариери в Еленския балкан трябва да бъдат премахнати”, заяви районният прокурор на Елена Красимира Христова, защото са незаконни!” Жалбите на Гео Дундаров до окръжната прокуратура са придружени от два договора от 25 юни 2004 Г. Единият е сключен с шефа на държавното лесничейство в Буйновци инж. Р. Хараламов. Според него за ползване на дивеча, добиване на ловни трофеи и дивечови продукти “Гимел” заплаща на държавата 7810 евро за шест месеца. Половината от парите вече би трябвало да са преведени със седемдневен срок от подписването. Третата вноска трябва да се плати в средата на декември. Другият договор е с лесничейство “Елена” и е за 6840 евро. Подписан е от инж. Н. Найденов. СПОРЕД ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРИТЕ, КОИТО СА ЕДНАКВИ, “ГИМЕЛ” ОСИГУРЯВА НЕОБХОДИМИЯ брой ловни туристи, а лесничействата трябва да осигурят ползването на дивеча и т.н. ”Гимел” предоставя при възможност ловен туризъм, комплексно обслужване на гости, водач и транспорт. В чл. 10 от договорите е залегнала и клауза фирмата да осигури охрана. В жалбите си до окръжна прокуратура Гео Дундаров се позовава именно на този член от договорите и признава, че част от бариерите е заварил, а част от тях е поставил сам, за да няма бракониерски набези. В никакъв случай целта не била лишаване на собственици от достъп до имотите им. В ПОДКРЕПА НА ТВЪРДЕНИЯТА НА ДУНДАРОВ НА 20 ОКТОМВРИ 2004 Г. ДЪРЖАВНОТО ЛЕСНИЧЕЙСТВО В ЕЛЕНА изпраща писмо. В него се твърди, че ”всички бариери са отключени и не спират, нито пък възпрепятстват дейностите в горите”. Нямало и жалби от дърводобивните фирми за ограничен достъп до временните складове в района, претенции на собственици на земи и имоти, които искат да стигнат до тях. Според инж. Найденов охраната на “Гимел” в района била правилна.
Източник: Борба - Велико Търново (26.10.2004)
 
Софийската фирма "Гимел II" печели търга за продажба на "Оранжерии Пазарджик", предлагайки цена от 2.5 млн. лева за обявеното в несъстоятелност дружество, съобщи синдикът на пазарджишкото предприятие Лилия Спасова. Тя уточни, че в търга са участвали четири компании. Цената трябва да бъде платена в законово установения петдневен срок. Ако това не стане, фалиралото дружество ще бъде предложено на втория в наддаването - "Агротермкомерс", собственост на украинския гражданин Виктор Демянук. Фирмата е предложила 22.2 хил. лв. над двата милиона. Продаденият обект се състои от 775 116 кв.м земеделска земя, четвърта категория, 33 сгради (включително оранжерийни блокове, оборудвани с отоплителна инсталация), административна сграда, манипулационни, бригадни складове, складове за материали, столова с кухня, машини, съоръжения, стопански инвентар и материали. Половината от оранжериите бяха повредени от миналогодишния сняг. Според оценителите стойността на имота е около 1.8 млн. лева. Представителят на "Гимел II" Станислав Тихов каза, че в оранжериите ще се отглеждат предимно краставици. Дружеството ще направи ремонт на парниците веднага след уреждане на сделката. "Гимел II" продава оранжерийни зеленчуци в Австрия, Холандия и Германия и притежава свои оранжерии в пазарджишкото село Звъничево, както и в градовете Левски и Русе. С парите от продажбата ще бъдат погасени дълговете на "Оранжерии Пазарджик" към кредиторите "Хебросбанк", "Лукойл Нефтохим" и "Ейвис". В началото на 90-те години фалиралото дружество тегли кредит от "Хебросбанк" в размер на 2 млн. долара, който не обслужва. Дълговете за мазут към "Лукойл Нефтохим" възлизат на около 400 хил. лв. към момента на фалита, обясни Лилия Спасова. Задълженията към фирма "Ейвис" са на стойност 70 хил. лева. Продажбата на държавния имот на "Оранжерии Пазарджик" има дълга предистория. Тя започва през 1998 г., когато предприятието е обявено в несъстоятелност и преминава през два неуспешни търга. Единият се проваля заради това, че основният кредитор на дружеството "Хебросбанк" обжалва пред Върховния касационен съд. Съдът установява, че е направен опит продажбата да се извърши на цена четири пъти по-ниска от стойността на активите и анулира продажбата. Вторият търг се проваля, след като четирима от петимата участници в наддаването обжалват, а ВКС отново анулира продажбата.
Източник: Дневник (12.11.2004)
 
2.5 милиона лева извади на 10 ноември столичната фирма “Гимел” АД за най-големия оранжериен комплекс на Балканите. Дружеството ще стане собственик на парниците между селата Звъничево и Мокрище, които до този момент се водеха към фалиралото държавно дружество “Оранжерии - Пазарджик” ЕАД. “Гимел” успя да се пребори чрез тайно наддаване в сериозна битка с трима конкуренти. Втори в класацията остана столичното дружество “Агротермкомерс” ЕООД, собственост на украинския гражданин Виктор Демянук. Чужденецът предложи 2 022 200 лева. Веднага след тях се класира крупният земеделец от Раковски Рангел Берберов, който бе готов да плати 2 000 111 лева. Най-скромна оферта за звъничевските оранжерии извади зеленчукопроизводителят от село Варвара Иван Георгиев. Неговата фирма ЕТ “Ейвис” оферира 1 816 100 лева за комплекса.
Източник: Марица (17.11.2004)
 
По данни от производители с биоземеделие в България се занимават около 20 фирми, но има и много дребни фермери, които произвеждат по тяхна поръчка. Според Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена“ и сдружението „Биопродукт БГ“, обединяващи биофермерите в страната, делът на българските биопродукти е под 1% от пазара на такива стоки в света. В световен мащаб делът на биопродуктите от общия пазар на хранителни продукти пък е между 1.5 и 2%. Международният пазар обаче непрекъснато се разраства, като годишният ръст е около 15%, посочва Вихра Андонова, представител на сдружението „Биопродукт БГ“ и председател на борда на директорите на фирма „Балкан био херб“, която произвежда екологично чисти билки, чайове и подправки. В Европейския съюз пазарът на органични продукти се оценява на около 2 млрд. долара. Главните конкуренти на ЕС - и като потенциален пазар, и като производство, са Китай и Индия. В страните от ЕС с биологични култури са заети между 2% и 10% от общите земеделски терени. Най-голям дял те имат в Швейцария, Швеция, Дания, Италия, Финландия. Директивите на общността обаче задължават всички страни членки да увеличат площите си с биопродукти до 20% през 2010 г. Това условие би трябвало да важи и за България след присъединяването и, но засега изглежда като невъзможна мисия. Заетите площи с биокултури в момента по оценки на фирмите са някъде под 1% от общите земеделски терени. Що е то био „Реално пазар на биопродукти в България все още няма. Българинът няма почти никакви познания за естеството им и тепърва трябва да се работи за развиването на потребителската му култура. Няма и наложени търговски марки, под които да се продават този тип продукти. В страната освен това все още липсват институция и организации, които да контролират и сертифицират биологичното производство, което е най-важната стъпка, за да се развие пазарът, и то на основата на гарантиран произход и качество на продукцията“, обобщава Вихра Андонова. Безразборното използване на „био“ в наименованията на продуктите също е объркващо за потребителите. Много фирми в България например произвеждат чайове, на опаковката на които е изписано, че са „био“, но това не означава, че произходът им е от екологично чист район. Това например важи за чайовете на „Биопрограма“, но самата фирма се занимава с производството им още преди в България да се е заговорило за биоземеделие изобщо. А точно символът на опаковката трябва да гарантира произхода на съответния продукт. Заради множеството интерпретации на „био“ много европейски държави са въвели по един национален символ. Например в Швеция биопродуктите се бележат със знака KRAV. България вече има регистриран знак в патентното ведомство - „Bio продукт“. Знакът е на сдружението „Биопродукт БГ“, което с финансиране от швейцарското правителство откри първия специализиран щанд в софийските Централни хали. Сдружението обединява седем фирми - производителки на биологични продукти, и четири неправителствени организации. Под знака „Вio продукт“ обаче фирмите могат да продават само в България. Всъщност това са и първите плахи стъпки на българските компании от сектора за пробив на вътрешния пазар. Според Вихра Андонова На вътрешния пазар се разкрива огромна ниша пред производителите на биопродукти. „В България има много неизползваеми земеделски площи, които са екологично чисти и в тях се крие потенциалът за развитието на този бизнес“, смята и Ивайло Радев от „Ира еко“ ЕООД, която също произвежда биоподправки и екологично чисти, сушени плодове и гъби за износ в Холандия, Германия и Великобритания. Въпреки че до момента не е правено цялостно проучване на почвите, което да доказва, че земята в България е подходяща за екологично чисто производство, това твърдение се приема като безспорен факт. Положителна предпоставка за развитието на биологичното земеделие се оказва намаляването на индустриалното производство през последните години. Най-важното условие при отглеждането на биокултурите е именно екологично чистата земя, която да не е обработвана с торове, синтетични вещества, хербициди, пестициди. Терените освен това трябва да са далеч от индустриални райони, пътни артерии и масиви с генно модифицирани култури. Задължителното условие, на което трябва да отговарят преработените екопродукти, е произходът им да е от екологично чисти суровини. Екологично чистите райони Частични проучвания за замърсеността на земята са правени в някои от полупланинските райони от консултанти по линия на швейцарското правителство. Като екологично чисти, но от гледна точка на замърсяването на въздуха, са определени Централен Балкан, Странджа и Рила. Това са и най-подходящите терени за отглеждане на диворастящи растения и билки. В момента производството на биопродукция в страната е съсредоточено основно в Родопите, Пазарджишко, и в Делиормана. Пустеещите земи в страната са близо 30-40% и това са площи, които не са обработвани с години и които са подходящи за биопроизводство“, коментира Стоилко Апостолов, председател на сдружението „Биопродукт БГ“ и фондация „Биоселена“, в която също членуват биофермери. По думите му биопроизводство не може да бъде стартирано, без да бъде направен биологичен анализ на поч­вите. Фирмите, които се занимават с биопроизводство, са задължени да правят такива анализи веднъж годишно, тъй като без наличието му няма да им бъде издаден сертификат, позволяващ реализацията на продукцията на външните пазари. Първата стъпка - сертификатът За да реализират продукцията си на външните пазари, българските производители се сертифицират от чуждестранни организации. Причината за това, от една страна, е липсата на сертифициращ орган в страната. Сега първи опит да бъде създадена такава организация правят „SGS - България“, дъщерна организация на „SGS интернешънъл“ и „Балканбиосерт“ ООД, Пловдив. Производителите обаче гледат със смесени чувства на евентуалното създаване на български сертифициращ орган. От една страна, те се надяват, че така ще намалят разходите си за сертифициране. От друга обаче, поне на първо време българската организация едва ли ще бъде международно призната. А компаниите в този сектор работят главно за международния пазар и няма да имат полза от такъв чисто „вътрешен“ сертификат, който не важи зад граница. „В бранша вече се говори, че вероятно ще ни задължат по административен ред да имаме и този сертификат, за да си платим за него“, коментира бизнесмен, пожелал анонимност. Сертифицирането на продукцията се плаща на час или на площ, като разходите са около 60 лв. на час или 3 лв. на декар в зависимост от вида на продукцията, казва Стоилко Апостолов. „Плащаме между 10 и 20 хил. евро годишно и това естествено се отразява върху цената“, коментира Светлана Папукчиева, представител на фирма „Дикон“, която отглежда горски плодове и произвежда конфитюри от тях за износ в ЕС, Япония и Малта. Според нея биопродуктите по принцип са по-скъпи от конвенционалните, защото при този тип производство добивите са по-ниски, ползва се ръчен труд, а дори за някои продукти като конфитюрите например се внася тръстикова захар. Друга гледна точка към проб­лема добавят Ивайло Радев и Стоилко Апостолов: „В България биологичното производство не се субсидира, за разлика от ЕС, и затова ценовата разлика между него и конвенционалното се измерва в пъти.“ Мярка 3.1 по САПАРД, по която трябва да бъдат усвоени 12 млн. евро за биологично земеделие, все още не е стартирала. Реализацията на биопродуктите Българските фирми работят по поръчка от чужбина, като изнасят продуктите в непреработен вид. Контрагентът им в съответната страна преработва или преопакова продукта и го продава със свой етикет и под своя марка. На опаковката задължително се слага и кодът на сертифициращата организация, което е гаранция, че продуктът е „био“. Организациите, които се занимават със сертификация в тази сфера, са над 200 само в ЕС. Директива 2092/91 на ЕС подробно описва условията, на които трябва да отговарят продуктите, за да получат биосертификат. За растенията най-важното условие е чистотата на почвите и семената, от които се произвеждат. За животните има специални изисквания към начина на отглеждане и към сградите, в които става то. За да са в категорията „биопродукти“, животните например не трябва да бъдат връзвани (така отпадат около десет болести при тях) и не трябва да са лекувани с антибиотици. По мнение на експерти от сектора овцете отговарят най-пълно на условията за биопродукция. Засега обаче в България няма сертифицирано био животновъдство. Условието за сертифициране на биологичен продукт е да се сертифицира всеки етап от производството му. Например биологичен чипс може да се получи от отглеждани при специални условия картофи и слънчоглед (за олиото) и при специални условия за производството му. Ако един продукт съдържа различни съставки, всяка, която е над пет процента от теглото му, трябва да е „био“, за да получи и той такъв етикет. И розовото масло в българската листа Най-търсените биопродукти, които се произвеждат в страната и се изнасят, са диворастящи и биологично отглеждани растения и билки, чайове, подправки, сушени плодове, гъби, мед, а също и горски плодове като малини, къпини, ягоди, които се преработват в конфитюри. Произвеждат се и екологично чисто етерични култури и масла от тях. В това число влиза и розовото масло, за което има търсене в Швейцария, Германия и Франция. Биологично розово масло произвеждат група фермери от района на Карловско, които членуват във фондацията „Биоселена“. За сравнение - цената на „биологичното“ розово масло достига 5500 евро за литър срещу около 3000 евро на конвенционалното. За износ в Германия фирма „Гимел“ произвежда екологично чисти домати и краставици. Двете страни, за които се изнасят най-много биопродукти, са Германия и Швейцария. За биопрозводството всъщност липсват и каквито и да било общи статистически данни. Земеделското министерство дори не е правило пазарни проучвания за този сектор и перспективите за развитието му, въп­реки че на биоземеделието се залага като на основен приоритет, тъй като това е приоритет и в политиката на Европейската общност. Причината за липсата на информация е, че чуждестранните контролни органи, които сертифицират биологичното производство в България, не са задължени да изпращат информация в Министерството на земеделието и горите или в друга държавна институция за конт­ролираните от тях производители. Самите фирми също подават данните си директно на международните организации. Освен това компаниите, които се занимават с биоземеделие в България, обикновено имат и „конвенционално“ земеделско производство и статистиката не отчита каква част от общото е „био“ и каква - конвенционално. „Годишните ни обороти са между 200 и 400 хил. лв.“, казва Виолета Радева от „Ира еко“. Така индиректна представа за този сектор може да бъде направена само от приблизителните сведения, които самите компании дават за себе си.
Източник: Капитал (11.12.2004)
 
2.5 милиона лева брои столичната фирма “Гимел” АД за най-големия оранжериен комплекс на Балканите. Дружеството ще стане собственик на парниците между селата Звъничево и Мокрище, които до този момент се водеха към фалиралото държавно дружество “Оранжерии Пазарджик” ЕАД. “Гимел” успя да се пребори чрез тайно наддаване в сериозна битка с трима конкуренти. Второ в класацията остана столичното дружество “Агротермкомерс” ЕООД, собственост на украинския гражданин Виктор Демянук. Чужденецът предложи 2 022 200 лева. Веднага след тях се класира крупният земеделец от Раковски Рангел Берберов.
Източник: Марица (04.01.2005)
 
В местността Шишковци, до язовир Йовковци", софиянецът Гео Дундаров създава елитна база за лов. Шефът на фирма "Гимел" АД, първа в бранша на производство на оранжерийни домати и краставици в страната, е създал и образцова конеферма с 12 коня, четири от които използва и за охрана на ловните райони. Дундаров влага много средства, за да възроди старата ловна слава на района и да развива организиран ловен туризъм. Ловната база стартира с обикновена вила за почивка Дундаров купува наследствена къща в Шишковци преди 4-5 години, събаря част от нея и построява в същия стил малка къща за отдих. Тъй като е страстен почитател на конете, софиянецът изгражда и конеферма, където отглежда елитни животни за езда. Внася и порода "Хавлингер" от Австрия и сега използва част от тях за охрана на дивеча. Отглежда ги в индивидуални клетки, животните имат и ветеринарен лекар, който се грижи за тях. 20 души от местните махалички работят в чифлика на Дундаров, а да се запази районът и природата чиста, всички отпадъци от конефермата се събират и се карат на далечно торище за наторяване на земеделските ниви. Преди две години "Гимел" АД сключва договор за стопанисване на държавните ловни райони на държавните лесничейства в Елена и Буйновци. Договорите са подписани от шефа на Националното горско управление Илия Симеонов и става въпрос за купуване на дивеча на 12 000 ха. Договорите са едногодишни, с клаузи да бъдат продължени. Лесничействата вече са си получили парите след миналогодишната таксация, като само за Костелския ловен район еленското горско стопанство е взело 7000 евро. Тази година се очаква дивечът да бъде повече и лесничействата очакват повече средства, тъй като "Гимел" плаща според броя на животните. Искаме да създадем едно истинско ловно стопанство и да установим максимално добри условия за развитие на дивеча, каза управителят на ловната база инж. Бисер Дачев, бивш директор на регионално горско управление и специалист по лова. За целта покрай дивечовъдните райони на двете лесничейства са поставени бариери, където пише, че е забранено влизането с автомобили. Всеки може да влезе в гората, стига да не смущава дивеча и да не бракониерства, обясни Дачев. Според управителя бариерата не е измислена от вчера. Имало ги е в бившите ловни стопанства на Буйновци и Стара река, сега само са подновени. Дори самите ловни райони, взети под наем, ще бъдат оградени, за да не мигрират животните, за които се грижи и плаща "Гимел". Дива свиня, сърна и благороден елен са основните видове дивеч в ловното стопанство на Гео Дундаров. За съжаление през миналогодишната таксация са засечени само 35 благородни елени, вместо 85 според допустимите запаси и лесоустройствените проекти на лесничействата в Буйновци и Елена. Трябва да минат 5 години без отстрел, че да се мисли за лов. Затова усилията ще бъдат насочени за увеличаване на популацията на благородния елен, осигуряване на спокойствие на дивеча, никакъв отстрел и бракониерство. За целта охраната е постоянното присъствие, а наред с това всеки ден животните се подхранват. Възстановени са старите и са създадени нови дивечови ниви и те вече са 600 дка. Сее се пшеница и овес, чака се подходящо време и за царевицата. Освен това са възстановени старите чакала и са изградени нови. Поставени са нови автоматични хранилки и за дивата свиня, но щели да се усъвършенстват, тъй като глиганите били голяма напаст и изяждали всичко много бързо. Докато при благородния елен числеността е далеч под нормата, дивите свине са много, с много кръстоски след свободното отглеждане на източно-балканската свиня. В момента има бели, черни, жълти, кафяви и какви ли не свине, които са 60 от популацията, твърди Дачев. За да се подобри породата, ще бъде изградена база за интензивно развъждане. Ще се внесе кръвна банка за създаване на основно стадо от чиста дива свиня, която после ще бъде разселена. В момента Дундаров влага средства, без още да ползва дивеча Всеки ден два автомобила изминават над 80 км, за да сипят концентриран фураж в 42 хранилки и това се прави целогодишно. 100 т царевица, 4000 бали люцерна и 25 т каменна сол са осигурени за дивеча, като прогнозите са, че добрите грижи ще дадат и повече трофейни животни. Но това ще покаже предстоящата таксация. Само два вълка в района е забелязал Дачев, които са дошли откъм Твърдица и Гурково. Повече от три часа екипът вървя по следите на благородния елен, сърните и дивите свине в ловния район на Буйновци. Завъртяхме се покрай чакалата и хранилките, нашарени от копитата на животните, но дивеч не се появи наблизо. Има подходящи местообитания за муфлон и лопатар, а на по-късен етап и на благороден елен, затова ще изградим бази, като купим животни от други райони с много по-добри трофейни заложби, разказа Дачев. Целта на "Гимел" е да изгради елитна база за основните видове трофеен дивеч, съгласно лесоустройствените проекти и едва тогава да започне организираният ловен туризъм. Откакто "Гимел" стопанисва под наем двете ловни полета, няма бракониери се похвалиха директорите на лесничействата в Елена и Буйновци. Надко Найденов и Румен Хараланов заявиха, че няма и бракониерска сеч. Шефовете са доволни, че получават приходи от "Гимел" и признаха, че държавата никога не може да им осигури тези средства по грижите за дивеча. Получавам 3000-4000 лв. за ловно-стопански мероприятия, това е нищо, заяви Найденов. Що се отнася до контрола и разрешителния режим за отстрел, то той си е приоритет на лесничействата. Но тъй като има и охрана от "Гимел", крадец не смее да припари в дивечовъдните райони. Още преди три години правителството реши да даде държавни ловни райони под наем на бизнесмени, които да инвестират в лова и да развиват ловен туризъм, но депутатите не одобриха идеята. Не ставаше въпрос за традиционните държавни дивечовъдни станции, където държавата е инвестирала много пари, обясни Дачев. Според него не било обяснено добре на депутатите, че става въпрос за такива райони като Буйновци и Елена, които могат да бъдат възродени само с частни инвестиции. Сега се очаква да бъде одобрен проектът за създаване на национална горска компания, който да регламентира и дава под наем стопанисването на дивеча. А в страната ни има вече 25 частни инициативи в дивечовъдните полета.
Източник: Борба - Велико Търново (14.03.2005)
 
Интереси към ловните полета в държавните лесничейства "Елена" и "Буйновци" са причина за атаката срещу столичния бизнесмен Гео Дундаров. Шефът на фирма "Гимел", която ползва 12 000 хектара от лесничействата "Елена" и "Буйновци" за ловен туризъм, беше обвинен, че огражда незаконно чужди имоти в Еленския Балкан. Освен това стопанството му било в застрашителна близост до язовир "Йовковци". 350 жители от села в региона са подали петиция до парламентарната комисия по жалби. В нея се оплакват, че Дундаров е заграбил над 120 декара до язовира. Той оградил пътища и не пускал хората да минават. Жалбите били изпратени до Главна прокуратура. "До този момент няма данни срещу Дундаров да се води разследване, не е получавал и призовка", каза адвокатът на "Гимел" Стефан Ангелов. Дундаров беше обвинен още, че тровел кучетата на ловци и че негови служители са пребили двама горски стражари. Дундаров има договор от три години със земеделското министерство да ползва 12 000 хектара от лесничействата "Буйновци" и "Елена" за ловен туризъм. Той се подновява всяка година. Земята, където е къщата на Дундаров в махала Шишковци, е негова собственост и има нотариални актове за това. Не всички постройки обаче са законни. "Затова сме подали молба за узаконяване до ДНСК още на 14 януари 2004 г. и чакаме решение", казаха още от "Гимел". Адвокат Ангелов уточни, че повечето сгради всъщност са навеси за техника и фураж. Дундаров обясни, че харесал природата в Еленския Балкан и искал да развие ловен туризъм от световна класа там. Неговият баща е известният академик вирусолог Стефан Дундаров.
Източник: Стандарт (23.02.2006)
 
ДНСК е издала 11 заповеди за премахване на обекти от чифлика на Гео Дундаров, съобщи прокурорът Стоян Вараджаков от апелативната прокуратура. Заповедите за събаряне на незаконното строителство в китното градче край язовир “Йовковци” и махала Яковци в Еленския балкан били издадени преди две седмици и препратени за изпълнение до РДНСК и общината в Елена. Гео Дундаров се криел и не можел да бъде намерен, за да му връчат разпорежданията. В крайна сметка обаче или в София, или в Елена, или във Велико Търново въпросните депеши щели да бъдат връчени срещу подпис или на самия шеф на фирма “Гимел”, или на негови партньори.
Източник: Борба - Велико Търново (18.04.2006)
 
На 8 май в София Гео Дундаров е катастрофирал и няколко дни е бил в болница, след което излязъл по собствено желание. Полицията разбрала, че е обявен за издирване, след като направили проверка на търсените лица. „След като излезе от “Пирогов”, Дундаров трябва да бъде доведен в Елена по етапния ред, защото срещу него е повдигнато обвинение по чл. 339 от НК за незаконно притежаване на оръжие, а освен това общината трябва да му връчи и 11 заповеди за събаряне на незаконни обекти в имението му”, коментира вчера Стоян Вараджаков от Апелативна прокуратура, който отговаря за случая. ПРЕДИ ОКОЛО МЕСЕЦ ДУНДАРОВ БЕ ОБЯВЕН ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ДОВЕЖДАНЕ В ЕЛЕНСКАТА ПРОКУРАТУРА. След като не можа да бъде открит, бе обявен за общодържавно издирване от същата инстанция. Срещу него има няколко дознания за най-различни нарушения. Той владее 75 кв. км ловни полета в две лесничейства “Елена” и “Буйновци”. Бизнесменът от София с фирма “Гимел” гради чифлика си край яз. „Йовковци” от 2001 г., но скандалът около него гръмна тази зима след нападение над лесничеи, на които бе отнето оръжието и бяха бити при изпълнение на служебни задължения. На един от тях Дундаров е отнел пушката и я държал неправомерно, заради което е образувано и дознанието срещу него за незаконно притежание на оръжие. След дълги проверки от ловните полета в Еленско бяха премахнати и бариерите, които спираха хората да стигат до къщите си. Дни по-късно обаче Дундаров сложи телени ограждения, които смениха бариерите. В момента прокуратурата е образувала дознание и заради това самоуправство.
Източник: Борба - Велико Търново (16.05.2006)
 
Българо-холандското дружество "Гимел Биопак" откри в пазарджишкото село Звъничево цех за пакетиране на екологично чисти плодове и зеленчуци. "Гимел Биопак" спечели финансиране от холандското правителство. Инвестицията от 600 хил. евро в оборудването от Холандия е осигурена по проект "Екологични оранжерийни зеленчуци от България", съобщи управителят на компанията Елена Герганова. Проектът се изпълнява в рамките на програма PSO Business to business, финансирана от Министерството на икономиката и енергетиката и кралство Холандия. По проекта са закупени машини за сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и са изградени хладилни камери за съхранение на готовата продукция. В новото дружество с 80% в капитала участват "Оранжерии Гимел", а останалите 20% са собственост на холандския им партньор Eosta B.V. (Еоста). "Еоста" е един от най-престижните и големи логистични центрове за реализация на пресни екологично чисти плодове и зеленчуци. Подкрепяйки нашия проект, холандското правителство даде възможност на своите производители на машини да стигнат до българския пазар, защото ние не сме получили пари, а оборудване, поясни Елена Герганова. Техниката за сортиране и пакетиране в цеха на "Гимел Биопак" е на холандската фирма Aweta B.V, а опаковъчните машини на Viskon B.V. Хладилните инсталации са изградени от българското дружество "Фриготерм". Директорът на "Eоста" Питър Стайкъл демонстрира работата на машините в цеха, които обхващат процесите на фолиране, сортиране, пакетиране и палетизация. Цехът на "Гимел Биопак" ще може да се ползва и от други производители на екологично чиста продукция за пакетирането й. Цехът е сертифициран от германския контролен орган BCS Oeko Garantie като екологично чист обект, както и оранжериите на "Гимел", където се произвеждат краставици, домати и чушки. Готовата продукция се изнася в Германия, Холандия, Англия, Швейцария, Австрия и Чехия.
Източник: Дневник (01.06.2006)
 
Българо-холанското дружество „Гимел Биопак“ ООД откри в пазарджишкото село Звъничево цех за сортиране и пакетиране на екологично чисти плодове и зеленчуци. Смесеното дружество е спечелило финансиране от холандското правителство, с което е оборудван цехът и са изградени хладилни камери за съхранение на готовата продукция. Цехът е сертифициран за пакетиране и съхранение на екологично чиста продукция и може да се ползва и от други производители на биосертифицирани плодове и зеленчуци.
Източник: Строителство Градът (06.06.2006)
 
Миноритарни държавни пакети от осем дружества с ограничена отговорност излизат на фондовата борса, съобщиха в сряда от Агенцията за приватизация. Това ще стане на 13-ия неприсъствен публичен търг, който ще стартира на шестия работен ден от обнародването на решението в Държавен вестник и трябва да приключи за 10 дни. Всички акции ще могат да се купуват само срещу пари. Най-високата цена е за 168 дяла от капитала на “Техномат – Меркурий” ООД, Габрово – 300.80 лв. От пазарджишкото “Водно стопанство” ООД се предлагат 142 акции за 213.70 лв. всяка. 2748 дяла от "Оранжерии - Гимел" ООД, София, ще се продават за 101.06 лв. Цената на 133 дяла от капитала на “Мездрея-91” ООД, Мездра, е 58.77 лв. всеки. За 19,45 лв. ще се търгува брой акция от 145-те дяла от “МУРСС” ООД, Кочериново. 39 дяла от капитала на “Диана фиш” ООД, Ямбол, ще се предлагат за по 19.36 лв. По 10 лв. ще върви всеки то 110-те дяла от капитала на “РУНО-Г” ООД, София. За толкова ще се продаде и единственият дял от “Мина Лев” ООД, с. Кръстец.
Източник: Агенция Фокус (28.09.2006)
 
Агенцията за приватизация пуска остатъчни пакети от 8 фирми на борсата. Те ще се продават на 13-ия неприсъствен публичен търг срещу парични средства. Осемте ООД, чиито дялове ще се предложат за продан, са "Водно стопанство" - Пазарджик, "Диана фиш" - Ямбол, "Мездрея-91" - Мездра, "Мина Лев" - с. Кръстец, "МУРСС" - Кочериново, "Оранжерии - Гимел" - София, "РУНО-Г" - София, и "Техномат - Меркурий" - Габрово.
Източник: Сега (28.09.2006)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2002 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (05.12.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2003 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (05.12.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (05.12.2007)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (05.12.2007)
 
С решение от 21.05.2008 г. Софийски градски съд вписва прекратяване без ликвидация на дружество Оранжерии Гимел ООд, поради преминаване на цялото му имущество върху акционерно дружество Оранжерии Гимел АД при условията на универсално правоприемство.
Източник: Агенция по вписвания (21.05.2008)
 
С Решение №6 на СГС от 21.05.2008 год. въз основа на чл. 264 от ТЗ се вписва преобразуване на Дружество с огранична отговорност "Оранжерии Гимел" ООД чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество с фирма "Оранжерии Гимел" АД.
Източник: Агенция по вписвания (21.05.2008)
 
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЕ № 3187-П от 4 август 2008 г. На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 31, чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, в съответствие с протоколно решение № 12245 от 4.VIII.2008 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши продажбата на акциите, собственост на държавата, в капитала на: 1. "Елпром - ЗЕМ" - АД, София; 2. "Оранжерии Гимел" - АД, София, да се извърши чрез централизиран публичен търг. Изпълнителен директор: Т. Николов
Източник: Държавен вестник (19.08.2008)
 
Книжа от 85 фирми пуска на 19-ия централизиран публичен търг Агенцията за приватизация. Ще бъдат предложени остатъчни пакети от "Балканкар-Руен", "Винпром-Разград", "Пловдивска консерва", "Оранжерии Гимел", "Калиакра Хотелс", "Клас" - София.
Източник: Стандарт (10.11.2008)
 
Агенцията за приватизация ще предложи дялове от общо 85 дружества на 19-ия централизиран публичен търг на Българската фондова борса, съобщиха от агенцията. Сред по-апетитните пакети са остатъчни държавни дялове от "Балканкар-Руен", "Винпром - Разград", "Пловдивска консерва", "Оранжерии-Гимел", "Калиакра хотелс" и др. За разлика от предишни търгове, при които за много малка част от дружествата се допускаше плащане с непарични средства, в следващия търг срещу компенсаторни инструменти ще могат да се купуват дяловете на 69 компании. За шест ще се допуска комбинирано плащане - с пари и компенсаторки, а десет дружества ще се предлагат само срещу пари. На търга ще бъде предложен и остатъчният под 1% държавен пакет акции от "Лукойл-Нефтохим".
Източник: Дневник (10.11.2008)
 
Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, във връзка с договор № 24/17.ХI.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с “БФБ - София” - АД, и Решение № 117/21.II.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855/8.ХII.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974/11.ХII.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.)и Решение № 424/2.VI.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.) на МС за изм. и доп. на Решение № 117/21.II.2003 г. на МС, Решение № 2253-П/15.IV.2003 г., Решение № 2611-П/15.I.2004 г., Решение № 2681-П/10.III.2004 г., Решение № 2722-П/13.IV.2004 г., Решение № 2886-П/9.IХ.2004 г., Решение № 2935-П/8.ХII.2004 г., Решение № 3015-П/22.VI.2005 г., Решение № 3058-П/28.II.2006 г., Решение № 3072-П/28.VI.2006 г., Решение № 3081-П/9.VIII.2006 г., Решение № 3108-П/21.ХII.2006 г., Решение № 3130-П/13.VI.2007 г., Решение № 3163-П/20.ХI.2007 г., Решение № 3177-П/17.III.2008 г., Решение № 3178-П/15.IV.2008 г., Решение № 3187-П/4.VIII.2008 г. и протоколно решение № 12350/5.ХI.2008 г. на ИС на АП, обявява: 1. Начало на деветнадесети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
Източник: Държавен вестник (21.11.2008)
 
АП ще предложи акции от 74 дружества за продажба на 20-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на "Българска фондова борса-София" АД. В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Неохим" АД", "Биовет" АД, "Дунавска коприна" АД, "Оранжерии гимел" АД и др. 54 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 15 - срещу пари. За пет дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната - 14 работни дни след обнародването. Дружествата ще се продават на сегмент "Централизиран публичен търг" на "Приватизационен пазар" на "Българска фондова борса София" АД.
Източник: profit.bg (11.02.2009)
 
АП ще предложи акции от 74 дружества за продажба на 20-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД. В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като: “Лукойл Нефтохим Бургас” АД; “Неохим” АД“; “Биовет” АД; “Дунавска коприна” АД; “Оранжерии гимел” АД и др. 54 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 15 – срещу пари. За пет дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването. Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.
Източник: Insurance.bg (11.02.2009)
 
Агенцията за приватизация пуска за продажба през фондовата борса държавни акции от 74 дружества. Сред предлаганите на 20-ия централизиран публичен търг пакети са дялове от “Лукойл Нефтохим Бургас”,“Неохим”, “Биовет”, “Дунавска коприна”; “Оранжерии Гимел“ и др. От търгуваните дружества държавното участие в 54 от тях ще се предлага срещу непарични платежни средства, а 15 – срещу пари. За пет дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването.
Източник: Медия Пул (11.02.2009)
 
Акции от 74 дружества ще бъдат предложени за продажба на 20-ия централизиран публичен търг на БФБ, съобщи Агенцията за приватизация с изп. директор Тодор Николов. В рамките на търга ще бъдат предложени пакети от Лукойл Нефтохим АД, Неохим АД, Биовет АД, Дунавска коприна АД, Оранжерии гимел АД и др. 54 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 15 - срещу пари, пет с комбинирано плащане. акциите от капитала на Биовет за продажба са 4 785 при минамална продажна цена 3.8 лв., а от Неохим - 9 418 при минимална продажна цена от 28.1 лв. Датата на търга не е определена.
Източник: Пари (11.02.2009)
 
Агенция за приватизация (АП) ще предложи акции от 66 дружества за продажба на 21-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД. В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като: 19,4% от “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, 30% от “Клас-София” АД, 29% от “Лесилхарт” АД“, 32% от “Балканкар-Руен” АД; 20% от “Оранжерии Гимел” АД; 33% от “Фуражи” АД; 2.3% “Мода-Ф” АД и др. 47 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 13 – срещу пари. За шест дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването. Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.
Източник: Insurance.bg (08.05.2009)
 
19,4% от капитала на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД се предлагат за продажба на фондовата борса от Агенцията за приватизация. Днес започва 21-вият централизиран публичен търг, съобщиха от АП. В рамките на търга ще бъдат предложени за продажба и 30% от "Клас-София" АД, 29% от "Лесилхарт" АД, 32% от "Балканкар-Руен" АД, 20% от "Оранжерии Гимел" АД, 33% от "Фуражи" АД и други.
Източник: Стандарт (27.05.2009)
 
Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24/17.11.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с ”БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.) и Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ, бр. 72 от 2009 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2653-П от 16.02.2004 г., Решение № 2681-П/10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г., Решение № 2886-П от 9.09.2004 г., Решение № 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 3015-П от 22.06.2005 г., Решение № 3047-П от 11.11.2005 г., Решение № 3058-П от 28.02.2006 г., Решение № 3081-П от 9.08.2006 г., Решение № 3108-П от 21.12.2006 г., Решение № 3130-П от 13.06.2007 г., Решение № 3177-П от 17.03.2008 г., Решение № 3178-П от 15.04.2008 г., Решение № 3187-П от 4.08.2008 г., Решение № 3189-П от 23.09.2008 г., Решение № 3203-П от 21.04.2009 г., Решение № 3206-П от 23.06.2009 г. и Протоколно решение № 12766 от 14.10.2009 г. на ИС на АП обявява: 1. Начало на двадесет и втори централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества: 2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1, ще се проведе на ”приватизационен пазар“ сегмент ”Централизиран публичен търг“ на ”Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и Приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове. 3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в ”Държавен вестник“. 4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в ”Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции. 5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг ”БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница. 6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от тръжното обявление. 7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата. Изпълнителен директор: Т. Николов
Източник: Държавен вестник (27.10.2009)
 
Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 03.11.2009. Дневният ред съдържа: промени в устава на дружеството, промени в капитала на дружеството. Увеличава капитала на дружеството от 50 000 на 3 050 000 лв.
Източник: Агенция по вписвания (15.12.2009)
 
Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 29.03.2010. Дневният ред съдържа: промени в устава на дружеството, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (25.02.2010)
 
Оранжерии Гимел АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2010. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2009 година.
Източник: Агенция по вписвания (13.05.2010)
 
Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 24.09.2010. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2007 и 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (16.08.2010)
 
БДЖ не ще Васил Божков за съдружник Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол все още няма план за работа през 2017-а, макар че годината е вече преполовена. Вярно, че имаше извънредни избори, след които изпълнителният й директор - Емил Караниколов, се премести в креслото на министъра на икономиката. А с един от първите си актове в новия си мандат правителството на ГЕРБ обяви, че приватизацията се спира. При встъпването си в длъжност Караниколов обяви, че по искане на премиера Бойко Борисов Министерството на икономиката е приготвило промените за спиране на приватизация на акции и дялове, собственост на българската държава. Обособени части могат да бъдат продавани по предложение на Министерския съвет след решение на Народното събрание, обобщи той възможността да бъдат раздържавявани дружества или обособени техни части. Фокусът ще бъде върху ефективно и прозрачно управление на държавната собственост и публично-частното портньорство, обеща министър Караниколов. Проектозаконът отлежава на страницата на Министерството на икономиката и очаква да бъде публично обсъден, преди да влезе в Народното събрание за гласуване по него. Новият икономически министър заяви, че раздържавяването вече е изиграло своята роля и каквото е продадено - продадено, останалото вече ще бъде управлявано... Но, покрай забраната за продажба на акции от държавни предприятия, стана ясно, че АП все пак ще продължи да продава имоти... А този факт е основание да се изготви план какво ще се продава. Така или иначе АП я има заедно с бюджета и със служителите й и трябва да знаем какво ще върши, след като никой не каза, че тя ще бъде закрита или слята с друга държавна структура. Още повече, че приходите от приватизация подкрепят и Сребърния фонд, от който се изплащат пенсиите у нас. Вярно, че управляващите направиха един финт, като създадоха "Държавна консолидационна компания" (ДКК), в която вкараха част от дружествата, предвидени за приватизация, и приходите от продажбата им влизаха в тази държавна фирма. А чрез изплащаните от ДКК дивиденти тези пари влизаха в държавния бюджет. Сега, с промяната в Закона за приватизацията, това поточе също пресъхва. Но инвеститорите бяха изненадани - вместо да оповести ясен план за действие, новият изпълнителен директор на Агенцията за приватизация насрочи 40-ти пореден централизиран публичен търг (ЦПТ). Трябва да кажем, че в него няма кой знае какви изненади - в списъка са познати имена със старите си проблеми (влошаващи се финансови резултати, слаб интерес и неясно бъдеще). Мястото на действие отново е "БФБ-София", а този път се предлагат за продажба пакети от акции на държавата в капитала на 11 дружества. Агенцията упорства и за пореден път включва в списъка все едни и същи фирми. Осем от тях са предлагани и на последния търг през октомври 2016-а. Но сега цените отново са понижени. В рамките на търга ще бъдат предложени за продажба 35% от капитала на "БДЖ - Трансимпекс" АД, собственост на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД, 34.83% от капитала на текстилната фабрика "Галатекс" АД, Варна, 0.057% от капитала на "Оранжерии Гимел" АД и други. Според предварителните изчисления агенцията очаква да получи поне 2 289 640 лв. от сделките с тези дялове. Подготовката на този търг не предизвика оживление на "БФБ-София", на пазара на компенсаторни инструменти (непарични платежни средства) също остана тихо. В момента поименните компенсационни бонове вървят средно по 0.553 лв. за брой, а жилищните компенсаторни записи - по 0.283 лв. за дял. За седем от дружествата от търга ще може да се плаща с такива непарични платежни средства. В шест от дружествата в списъка за 40-ия ЦПТ държавата държи под 1% капитала им, а в други пет контролира по-голям дял. За пореден път държавата се опитва да излезе от съдружието "БДЖ - Трансимпекс". И да вкара някакви пари в държавния жп холдинг. Агенцията за приватизация продава 1 846 667 обикновени налични поименни акции с право на глас от капитала на дружеството. Участието на държавния холдинг в капитала е чрез апортна вноска от цехове за ремонт, машини и оборудване. Минималната цена за една акция е свалена до 1 лв. (колкото е и номиналът им) или срещу 1 846 667 лв. всички те могат да сменят собственика си. На 37-ия ЦПТ дружеството се продаваше при минимална цена на целия пакет от 3.324 млн. лв., но никой тогава не го пожела. Основната дейност на "БДЖ - Трансимпекс" е ремонт на вагони, локомотиви и други железопътни машини. Фирмата притежава имот от 50 декара в северната част на София, близо до Централната гара, на който се намират цеховете за ремонт на компанията. Капиталът й е 5 276 191 лева. Мажоритарният дял държи "Адлер БГ" АД - свързано с Васил Божков. Партньорството между БДЖ и фирмата на Божков бе създадено с цел ремонт на вагони още от януари 2013 г., но не върви още от създаването си. А охлаждането на отношенията между властта и бизнесмена замрази проекта. И сега железниците търсят начин да излязат от съдружието.
Източник: Банкеръ (16.06.2017)