Новини
Новини за 1996
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 61, 62 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2578 от 5.X.1994 г. по ф.д. № 2138/94 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Оранжерии – Звъничево" – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Звъничево, Пловдивска област, с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад, семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителска и търговска дейност, и с капитал 27 676 000 лв. Дружеството поема активите и пасивите на поделение "Оранжерии" – с. Звъничево, и съответна част от активите и пасивите на "Оранжерии – Пз" – ЕООД, Пазарджик, по баланса към 31.VIII.1994 г. и се представлява и управлява от Мария Атанасова Лукова.
Източник: Държавен вестник (10.05.1996)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 22016, т. 265, р. 1, стр. 138, по ф.д. № 450/95 дружество с ограничена отговорност с фирма "Гимел" – ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2-ра № 26А, и с предмет на дейност: производство и преработка на индустриални и селскостопански продукти, търговия, внос, износ и реекспорт на стоки, съоръжения, машини и резервни части, предоставяне на съоръжения и машини под наем и на лизинг, сервизни услуги на съоръжения и машини, посредническа дейност на местни и чуждестранни лица, транспортна, рекламна, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от Гео Стефанов Дундаров и Галин Маринов Петров заедно и поотделно.
Източник: Държавен вестник (03.12.1996)