Новини
Новини за 1997
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 24679, т. 292, р. I, стр. 106, по ф.д. № 5640/95 на 4 състав преобразуването на "Оранжерии - Звъничево" - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност "Оранжерии - Гимел" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. Втора А № 26А, и с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници Гео Стефанов и Галин Маринов Петров, с капитал 27 676 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от Мария Атанасова Лукова.
Източник: Държавен вестник (24.06.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав преобразуването на "Оранжерии - Левски" - ЕООД, с държавно имущество, в дружество с ограничена отговорност с фирма "Оранжерии - Гимел II" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2-ра № 26А, с непроменени капитал и предмет на дейност, със съдружници "Гимел" - ООД, и Йонка Бончева Бояджиева и се управлява и представлява от Йонка Бончева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (25.07.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав преобразуването на "Оранжерии - Гимел II" - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2 № 26А, и с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 27 991 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Йонка Бочева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (23.09.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 24679, т. 292, р. I, стр. 106, по ф.д. № 5640/95 на 4 състав промени за "Оранжерии - Гимел" - ООД; капиталът на дружеството е в размер 27 676 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от управителя Мария Атанасова Лукова.
Източник: Държавен вестник (26.09.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 22016, т. 265, р. I, стр. 138, по ф.д. № 450/95 на 1 състав промени за "Гимел" - ООД: нов предмет на дейност: "производство и преработка на индустриални и селскостопански продукти, търговия в страната и в чужбина със селскостопанска и промишлена продукция и стоки, внос, износ и реекспорт, транспорт и спедиторство, агентство, представителство, посредничество, рекламна и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон"; дружеството се управлява и представлява от Гео Стефанов Дундаров и Галин Маринов Петров заедно или поотделно съгласно дружествения договор.
Източник: Държавен вестник (01.10.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 22016, т. 265, р. I, стр. 138, по ф.д. № 450/95 на 1 състав преобразуване на "Гимел" - ООД, в акционерно дружество "Гимел" - АД, със седалище и адрес на управление София, район "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2 № 26А, и с предмет на дейност: производство и преработка на индустриални и селскостопански продукти, търговия в страната и в чужбина със селскостопанска и промишлена продукция и стоки, внос, износ и реекспорт, транспорт и спедиторство, агентство, представителство, посредничество, рекламна и консултантска дейност, всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 акции на приносител с право на глас по 1000 лв., управлява се по едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: Гео Стефанов Дундаров - председател, Галин Маринов Петров - зам.-председател, и Крум Николаев Томов; представителството се осъществява от изпълнителните директори Гео Стефанов Дундаров и Галин Маринов Петров заедно и поотделно при сделки с левова равностойност до 1 000 000 щ. д. и заедно при сделки над 1 000 000 щ. д. (левовата равностойност), и поема активите и пасивите на "Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (24.10.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав промени за "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД: заличава управителя Йонка Бочева Бояджиева; вписва за управител Михаил Николов Янакиев.
Източник: Държавен вестник (23.12.1997)