Новини
Новини за 1998
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 40098, т. 441, р. I, стр. 169, по ф.д. № 450/95 на 1 състав промяна за "Гимел" - АД: увеличава капитала от 1 000 000 лв. на 1 000 000 000 лв. чрез издаване на нови 999 000 акции на приносител по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (11.03.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9275/95 промени за "Оранжерии - Гимел 2" - ЕООД, с държавно имущество: вписва промяна в предмета на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, товарен автомобилен международен и вътрешен транспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Източник: Държавен вестник (09.06.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9275/95 промени за "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД: заличава управителя Михаил Николов Янакиев; вписва за управител Иван Димитров Пернев.
Източник: Държавен вестник (31.07.1998)
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.I.1999 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в София, бул. Арсеналски 21, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството; проект за решение - общото събрание одобрява отчета за дейността на дружеството и приема годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 2. приемане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност; проект за решение - общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1997 г.; 3. избор на експерт-счетоводител; проект за решение - общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за приходите и разходите на дружеството за 1998 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (24.11.1998)