Новини
Новини за 1999
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свива извънредно общо събрание на акционерите на 29.XI.1999 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в София, бул. Арсеналски 21, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност; проект за решение - общото събрание приема решение дружеството да се преобразува в дружество с ограничена отговорност; 2. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (22.10.1999)