Новини
Новини за 2000
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.III.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в София, бул. Арсеналски 21, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за привеждане на капитала и номиналната стойност на акциите в съответствие със Закона за деноминация на лева; проект за решение: общото събрание приема решение за привеждане на капитала и номиналната стойност на акциите в съответствие със Закона за деноминация на лева; 2. приемане на решение за изменение на устава на дружеството; проект за решение: общото събрание приема решение за изменение на устава на дружеството; 3. приемане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност за дейността им; проект за решение: общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност; 4. приемане на решение за избиране на нови членове на съвета на директорите; проект за решение: общото събрание избира нови членове на съвета на директорите; 5. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (01.02.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 450/95 за "Гимел" - АД: деноминира капитала от 1 000 000 000 лв. на 1 000 000 лв., разпределен в 1000 акции на приносител по 1000 лв.; заличава члена на съвета на директорите и изпълнителен директор Галин Маринов Петров; вписва за член на съвета на директорите Анна Евгениева Маркова; дружеството е със съвет на директорите в състав: Гео Стефанов Дундаров - председател, Крум Николаев Томов - зам.-председател, и Анна Евгениева Маркова; дружеството се представлява от председателя на съвета на директорите Гео Стефанов Дундаров.
Източник: Държавен вестник (30.06.2000)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 5640/95 за "Оранжерии - Гимел" - ООД, с държавно имущество: деноминира капитала от 27 676 000 лв. на 27 676 лв., в т.ч. и размера на дяловете.
Източник: Държавен вестник (26.09.2000)
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.II.2001 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на дружеството в София, бул. Арсеналски 21, при следния дневен ред: 1. приемане на решение на основание чл. 159, ал. 1 във връзка с чл. 246 ТЗ за преобразуване на дружеството в ЕАД; 2. приемане на решение за изменение на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за изменение на устава на дружеството; 3. приемане на решение за освобождаване членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност за дейността им през 2000 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от длъжност и отговорност за дейността им през 2000 г.; 4. приемане на решение за избиране на нови членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС избира нови членове на съвета на директорите; 5. приемане на отчета и баланса на дружеството за 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите или упълномощени от тях представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (28.12.2000)