Новини
Новини за 2002
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ с определение от 2.I.2002 г. в по гр. д. № 166/98 обявява, че е одобрил приетото от синдика Лилия Спасова вземане на кредитора "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД, София, срещу дружеството длъжник "Оранжерии - Пазарджик" - ЕАД, Пазарджик, в размер общо 3 104 044,73 лв. по договор за цесия № 1 от 6.ХI.2001 г. с кредитора банка "Хеброс" - АД, Пловдив, за вземанията на клона в Пазарджик.
Източник: Държавен вестник (14.01.2002)
 
Съветът на директорите на "Гимел" - АД, София, на основание чл. 205, ал. 2 ТЗ уведомява потенциалните инвеститори за откриването на частна подписка чрез поименни покани за записване на обикновени безналични поименни лихвоносни облигации. Емисията е в размер 260 000 евро, разпределена в 2600 облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 100 евро. Облигациите могат да се записват на адреса на управление на "Източни финанси" - ООД, София, ул. Бигла 58, от 10 до 16 ч. в работни дни. Начална дата на подписката - 1.III.2002 г. Краен срок за записване на облигациите - денят, следващ изтичането на 14-дневен срок, считано от началната дата. Не се допуска записване преди началната дата и след крайния срок на подписката.
Източник: Държавен вестник (07.02.2002)
 
Списък на одобрените проекти на XI-та комисия на САПАРД - Мярка 1 Идентификац.Nо: Име на бенефициента Дата: "ПИКО-КООП" АД , " Птицеком " ЕООД , ЕТ "ПР Петя Димитрова" , ЕТ "Атанас Иванов" , ЗПК "Нов живот" , "Ташков" АД , ЕТ "Ейвис Иван Георгиев" , "Агрос Грейн Груп" ООД , "Малки Лом" , "Свобода-земеделско сдружение" , СД "Възход-Арньо-сие Йордан Апостолов и Румянка Стоянова" , "Агро-Ролес" ООД , ЗПК "Сливак" , "Интертранс" ЕООД , "ЕКО Зеленчуци" ООД , "Хисар-Агра" , "Агроленд" ЕООД , ЗКПТУ "Напредък" , Енчо Василев Баръмов , "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД , "Оранжерии Гимел " ООД , ЗК"Клас" , ВПК "Агротехникасервиз 94" , "Сортоизпитване-Дъбене" ЕООД , ОК "Косматица" Общ размер на инвестицията 9059275,19 Размер на субсидията 4529637,56
Източник: Други (22.08.2002)
 
Гимел АД-София е извършило в петък първото лихвено плащане по облигационната си емисия, издадена на 15 март т. г., съобщиха от ИП Източни финанси, мениджър на емисията. Тя е непублична със срок 1 година и размер от 260 000 EUR. Облигациите носят фиксирана годишна доходност от 8%, като купонните плащания са през шест месеца. Фирма Гимел има лидерски позиции в производството и търговията с оранжерийни краставици и домати. Тя притежава едни от най-големите и най-модерни оранжерии в страната.
Източник: Пари (16.09.2002)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ обявява, че с определение от 25.Х.2002 г. по гр. д. № 166/98 е одобрил приетото от синдика Лилия Спасова вземане на кредитора "Оранжерии ГИМЕЛ - II" - ЕООД, София, срещу дружеството - длъжник "Оранжерии - Пазарджик" - ЕАД, Пазарджик (в несъстоятелност), в размер 3 350,39 лв. по договор за цесия № 25435 от 20.ХII.2001 г. с РДВР - Пазарджик, за вземанията му.
Източник: Държавен вестник (12.11.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 5640/95 за "Оранжерии - Гимел" - ООД: заличава като управител Мария Атанасова Лукова; вписва за управител Александър Крумов Златарев.
Източник: Държавен вестник (26.11.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.IХ.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (26.11.2002)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.IХ.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 5640/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на "Оранжерии - Гимел" - ООД.
Източник: Държавен вестник (26.11.2002)