Новини
Новини за 2008
 
С решение от 21.05.2008 г. Софийски градски съд вписва прекратяване без ликвидация на дружество Оранжерии Гимел ООд, поради преминаване на цялото му имущество върху акционерно дружество Оранжерии Гимел АД при условията на универсално правоприемство.
Източник: Агенция по вписвания (21.05.2008)
 
С Решение №6 на СГС от 21.05.2008 год. въз основа на чл. 264 от ТЗ се вписва преобразуване на Дружество с огранична отговорност "Оранжерии Гимел" ООД чрез промяна на правната му форма в акционерно дружество с фирма "Оранжерии Гимел" АД.
Източник: Агенция по вписвания (21.05.2008)
 
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЕ № 3187-П от 4 август 2008 г. На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 31, чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, в съответствие с протоколно решение № 12245 от 4.VIII.2008 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши продажбата на акциите, собственост на държавата, в капитала на: 1. "Елпром - ЗЕМ" - АД, София; 2. "Оранжерии Гимел" - АД, София, да се извърши чрез централизиран публичен търг. Изпълнителен директор: Т. Николов
Източник: Държавен вестник (19.08.2008)
 
Книжа от 85 фирми пуска на 19-ия централизиран публичен търг Агенцията за приватизация. Ще бъдат предложени остатъчни пакети от "Балканкар-Руен", "Винпром-Разград", "Пловдивска консерва", "Оранжерии Гимел", "Калиакра Хотелс", "Клас" - София.
Източник: Стандарт (10.11.2008)
 
Агенцията за приватизация ще предложи дялове от общо 85 дружества на 19-ия централизиран публичен търг на Българската фондова борса, съобщиха от агенцията. Сред по-апетитните пакети са остатъчни държавни дялове от "Балканкар-Руен", "Винпром - Разград", "Пловдивска консерва", "Оранжерии-Гимел", "Калиакра хотелс" и др. За разлика от предишни търгове, при които за много малка част от дружествата се допускаше плащане с непарични средства, в следващия търг срещу компенсаторни инструменти ще могат да се купуват дяловете на 69 компании. За шест ще се допуска комбинирано плащане - с пари и компенсаторки, а десет дружества ще се предлагат само срещу пари. На търга ще бъде предложен и остатъчният под 1% държавен пакет акции от "Лукойл-Нефтохим".
Източник: Дневник (10.11.2008)
 
Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, във връзка с договор № 24/17.ХI.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с “БФБ - София” - АД, и Решение № 117/21.II.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855/8.ХII.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974/11.ХII.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.)и Решение № 424/2.VI.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.) на МС за изм. и доп. на Решение № 117/21.II.2003 г. на МС, Решение № 2253-П/15.IV.2003 г., Решение № 2611-П/15.I.2004 г., Решение № 2681-П/10.III.2004 г., Решение № 2722-П/13.IV.2004 г., Решение № 2886-П/9.IХ.2004 г., Решение № 2935-П/8.ХII.2004 г., Решение № 3015-П/22.VI.2005 г., Решение № 3058-П/28.II.2006 г., Решение № 3072-П/28.VI.2006 г., Решение № 3081-П/9.VIII.2006 г., Решение № 3108-П/21.ХII.2006 г., Решение № 3130-П/13.VI.2007 г., Решение № 3163-П/20.ХI.2007 г., Решение № 3177-П/17.III.2008 г., Решение № 3178-П/15.IV.2008 г., Решение № 3187-П/4.VIII.2008 г. и протоколно решение № 12350/5.ХI.2008 г. на ИС на АП, обявява: 1. Начало на деветнадесети централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:
Източник: Държавен вестник (21.11.2008)