Новини
Новини за 2009
 
АП ще предложи акции от 74 дружества за продажба на 20-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на "Българска фондова борса-София" АД. В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Неохим" АД", "Биовет" АД, "Дунавска коприна" АД, "Оранжерии гимел" АД и др. 54 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 15 - срещу пари. За пет дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната - 14 работни дни след обнародването. Дружествата ще се продават на сегмент "Централизиран публичен търг" на "Приватизационен пазар" на "Българска фондова борса София" АД.
Източник: profit.bg (11.02.2009)
 
АП ще предложи акции от 74 дружества за продажба на 20-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД. В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като: “Лукойл Нефтохим Бургас” АД; “Неохим” АД“; “Биовет” АД; “Дунавска коприна” АД; “Оранжерии гимел” АД и др. 54 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 15 – срещу пари. За пет дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването. Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.
Източник: Insurance.bg (11.02.2009)
 
Агенцията за приватизация пуска за продажба през фондовата борса държавни акции от 74 дружества. Сред предлаганите на 20-ия централизиран публичен търг пакети са дялове от “Лукойл Нефтохим Бургас”,“Неохим”, “Биовет”, “Дунавска коприна”; “Оранжерии Гимел“ и др. От търгуваните дружества държавното участие в 54 от тях ще се предлага срещу непарични платежни средства, а 15 – срещу пари. За пет дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването.
Източник: Медия Пул (11.02.2009)
 
Акции от 74 дружества ще бъдат предложени за продажба на 20-ия централизиран публичен търг на БФБ, съобщи Агенцията за приватизация с изп. директор Тодор Николов. В рамките на търга ще бъдат предложени пакети от Лукойл Нефтохим АД, Неохим АД, Биовет АД, Дунавска коприна АД, Оранжерии гимел АД и др. 54 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 15 - срещу пари, пет с комбинирано плащане. акциите от капитала на Биовет за продажба са 4 785 при минамална продажна цена 3.8 лв., а от Неохим - 9 418 при минимална продажна цена от 28.1 лв. Датата на търга не е определена.
Източник: Пари (11.02.2009)
 
Агенция за приватизация (АП) ще предложи акции от 66 дружества за продажба на 21-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД. В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като: 19,4% от “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, 30% от “Клас-София” АД, 29% от “Лесилхарт” АД“, 32% от “Балканкар-Руен” АД; 20% от “Оранжерии Гимел” АД; 33% от “Фуражи” АД; 2.3% “Мода-Ф” АД и др. 47 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 13 – срещу пари. За шест дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването. Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.
Източник: Insurance.bg (08.05.2009)
 
19,4% от капитала на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД се предлагат за продажба на фондовата борса от Агенцията за приватизация. Днес започва 21-вият централизиран публичен търг, съобщиха от АП. В рамките на търга ще бъдат предложени за продажба и 30% от "Клас-София" АД, 29% от "Лесилхарт" АД, 32% от "Балканкар-Руен" АД, 20% от "Оранжерии Гимел" АД, 33% от "Фуражи" АД и други.
Източник: Стандарт (27.05.2009)
 
Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24/17.11.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с ”БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.) и Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ, бр. 72 от 2009 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2653-П от 16.02.2004 г., Решение № 2681-П/10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г., Решение № 2886-П от 9.09.2004 г., Решение № 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 3015-П от 22.06.2005 г., Решение № 3047-П от 11.11.2005 г., Решение № 3058-П от 28.02.2006 г., Решение № 3081-П от 9.08.2006 г., Решение № 3108-П от 21.12.2006 г., Решение № 3130-П от 13.06.2007 г., Решение № 3177-П от 17.03.2008 г., Решение № 3178-П от 15.04.2008 г., Решение № 3187-П от 4.08.2008 г., Решение № 3189-П от 23.09.2008 г., Решение № 3203-П от 21.04.2009 г., Решение № 3206-П от 23.06.2009 г. и Протоколно решение № 12766 от 14.10.2009 г. на ИС на АП обявява: 1. Начало на двадесет и втори централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества: 2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1, ще се проведе на ”приватизационен пазар“ сегмент ”Централизиран публичен търг“ на ”Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и Приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове. 3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в ”Държавен вестник“. 4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в ”Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции. 5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг ”БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница. 6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от тръжното обявление. 7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата. Изпълнителен директор: Т. Николов
Източник: Държавен вестник (27.10.2009)
 
Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 03.11.2009. Дневният ред съдържа: промени в устава на дружеството, промени в капитала на дружеството. Увеличава капитала на дружеството от 50 000 на 3 050 000 лв.
Източник: Агенция по вписвания (15.12.2009)