Новини
Новини за 2010
 
Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 29.03.2010. Дневният ред съдържа: промени в устава на дружеството, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (25.02.2010)
 
Оранжерии Гимел АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2010. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2009 година.
Източник: Агенция по вписвания (13.05.2010)
 
Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 24.09.2010. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2007 и 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (16.08.2010)