Новини
 
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.X.1994 г. по ф.д. № 2176/94 вписа в търговския регистър, т. 3, парт. 210, стр. 366, еднолично дружество с ограничена отговорност "Оранжерии – Левски" – ЕООД, със седалище гр. Левски, с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад, семена, търговия, изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителска и търговска дейност, и с капитал 27 991 хил. лв., разпределен в 27 991 дяла по 1000 лв. Дружеството поема активите и пасивите на поделение "Оранжерии" – гр. Левски, и съответната част от пасивите и активите на "Оранжерии" – Пазарджик, съгласно разпределителен протокол на баланса към 31.VIII.1994 г. и се представлява и управлява от Йонка Бочева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (21.05.1996)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав преобразуването на "Оранжерии - Левски" - ЕООД, с държавно имущество, в дружество с ограничена отговорност с фирма "Оранжерии - Гимел II" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2-ра № 26А, с непроменени капитал и предмет на дейност, със съдружници "Гимел" - ООД, и Йонка Бончева Бояджиева и се управлява и представлява от Йонка Бончева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (25.07.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав преобразуването на "Оранжерии - Гимел II" - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район "Кремиковци", кв. Враждебна, ул. 2 № 26А, и с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 27 991 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Йонка Бочева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (23.09.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 25483, т. 300, р. 1, стр. 82, по ф.д. № 9275/95 на 3 състав промени за "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД: заличава управителя Йонка Бочева Бояджиева; вписва за управител Михаил Николов Янакиев.
Източник: Държавен вестник (23.12.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9275/95 промени за "Оранжерии - Гимел 2" - ЕООД, с държавно имущество: вписва промяна в предмета на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, товарен автомобилен международен и вътрешен транспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Източник: Държавен вестник (09.06.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9275/95 промени за "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД: заличава управителя Михаил Николов Янакиев; вписва за управител Иван Димитров Пернев.
Източник: Държавен вестник (31.07.1998)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ с определение от 2.I.2002 г. в по гр. д. № 166/98 обявява, че е одобрил приетото от синдика Лилия Спасова вземане на кредитора "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД, София, срещу дружеството длъжник "Оранжерии - Пазарджик" - ЕАД, Пазарджик, в размер общо 3 104 044,73 лв. по договор за цесия № 1 от 6.ХI.2001 г. с кредитора банка "Хеброс" - АД, Пловдив, за вземанията на клона в Пазарджик.
Източник: Държавен вестник (14.01.2002)
 
Списък на одобрените проекти на XI-та комисия на САПАРД - Мярка 1 Идентификац.Nо: Име на бенефициента Дата: "ПИКО-КООП" АД , " Птицеком " ЕООД , ЕТ "ПР Петя Димитрова" , ЕТ "Атанас Иванов" , ЗПК "Нов живот" , "Ташков" АД , ЕТ "Ейвис Иван Георгиев" , "Агрос Грейн Груп" ООД , "Малки Лом" , "Свобода-земеделско сдружение" , СД "Възход-Арньо-сие Йордан Апостолов и Румянка Стоянова" , "Агро-Ролес" ООД , ЗПК "Сливак" , "Интертранс" ЕООД , "ЕКО Зеленчуци" ООД , "Хисар-Агра" , "Агроленд" ЕООД , ЗКПТУ "Напредък" , Енчо Василев Баръмов , "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД , "Оранжерии Гимел " ООД , ЗК"Клас" , ВПК "Агротехникасервиз 94" , "Сортоизпитване-Дъбене" ЕООД , ОК "Косматица" Общ размер на инвестицията 9059275,19 Размер на субсидията 4529637,56
Източник: Други (22.08.2002)
 
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ обявява, че с определение от 25.Х.2002 г. по гр. д. № 166/98 е одобрил приетото от синдика Лилия Спасова вземане на кредитора "Оранжерии ГИМЕЛ - II" - ЕООД, София, срещу дружеството - длъжник "Оранжерии - Пазарджик" - ЕАД, Пазарджик (в несъстоятелност), в размер 3 350,39 лв. по договор за цесия № 25435 от 20.ХII.2001 г. с РДВР - Пазарджик, за вземанията му.
Източник: Държавен вестник (12.11.2002)
 
Списък на одобрените проекти по Мярка 1 по САПАРД- XXX заседание Върбан Атанасов Колчаков Реконструкция на съществуваща сграда за отглеждане на дойни крави, закупуване на дойни крави, доилна инсталация и охладителен танк ЕТ "Градус-Иван Ангелов 55" Закупуване на технологично оборудване за помещение за отглеждане на кокошки носачки "Фуражи - 2000" ООД Закупуване на специализирана земеделска техника Ивайло Николов Калинов Създаване на 40 дка кайсиево и 13 дка черешово насаждение "Зора-95" ООД Закупуване на система за капково напояване на 104,572 дка малиново насаждение "Лом Валей" ООД Създаване на 90 дка лозово насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника Георги Иванов Бекяров Засаждане на малини - 103,218 дка "Нити" ООД Създаване на малиново насаждение от 1848 дка "М и Н Фрут" ООД Изграждане на система за капково напояване и оросителна система за 52 дка ябълково насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника Георги Младенов Младенов Създаване на малиново насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника ЕТ "Сев-Стефан Николов" Създаване на 500 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника "Кролик" ООД Създаване на 750 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника Светлозар Радославов Стоев Закупуване на машини и оборудване за земеделско производство Станимир Божидаров Енчев Създаване на 595 дка малинов масив Атанас Костов Вангелов Създаване, презасаждане и възстановяване на овощни градини и ягодоплодни Пенка Иванова Воденичарова Създаване на ягодово насаждение и система за капково напояване Иван Атанасов Червениванов Създаване на 124 дка ягоди и 70 дка малини Атанас Светлозаров Цветков Създаване на 138 дка ягодово насаждение "Дани-ЕМ" ООД Създаване на 18 дка зимни круши и 17 праскови и закупуване на техника "Масив" ООД Създаване на 108 дка ябълкова градина, изграждане на напоителна система "Балкан Обст" ООД Създаване на ягодови и малинови насаждения и закупуване на техника Милен Иванов Димитров Възстановяване на 206 дка лозово насаждение Стефан Тодоров Маринов Създаване на 63 дка ягодово насаждение и напоителна система ЕТ "Пехри-Петко Христов" Създаване на 55 дка ягодово насаждение и система за капково напояване "Беса Валей" ООД Създаване на 300 дка лозов масив "ЛВК-56" ЕООД Създаване на 750 дка лозов масив и закупуване на земеделска техника ЕТ "Матеев - Петко Матеев" Създаване на 250 дка лозово насаждение и закупуване на земеделска техника "Фруктос България" ООД Създаване на 275 дка ябълкова градина, закупуване на специализирана техника и система за капково напояване Христина Христова Чанева Създаване на 26 ягодово насаждение "Еделвайс Чери" ЕООД Създаване на 160 дка черешови насъждения в замлището на с. Тулово 31 0104 280104200054 "Репродуктор по свиневъдство" АД Закупуване на земеделска техника 32 0104 040104200105 "Дина Агро" ЕООД Закупуване на земеделска техника Младен Николаев Денев Закупуване на земеделска техника Кирил Георгиев Енев Закупуване на земеделска техника Тодор Григоров Пачев Закупуване на земеделска техника 36 0104 150104200065 "Сиби Илчовски" ЕООД Закупуване на земеделска техника Събчо Стоянов Стоянов Закупуване на земеделска техника, тръбно-ролкова поливна система, дизелов помпен агрегат и торов инжектор 38 0104 020104200231 "Агропрогрес 2000" ЕООД Закупуване на земеделска техника Мирослав Велев Иванов Закупуване на земеделска техника ЕТ "Четири плюс три - Петър Касъров" Закупуване на земеделска техника ЗК "Възход 39" Закупуване на земеделска техника 42 0104 040104200089 "Евро-къмпани" ООД Закупуване на земеделска техника Борис Георгиев Иванов Закупуване на земеделска техника ЕТ "Томи - Веселка Папазова" Модернизация и оборудване на свинеферма 45 0104 080104200155 К "Асен-1" с Белгун Закупуване на земеделска техника 46 0104 170104200061 "Агротида" ООД Закупуване на земеделска техника, сушилня, семечистачна машина, изграждане на силозно складово стопанство и лаборатория с автокантар и авторазтоварище Димитър Георгиев Благов Закупуване на дъждовална система за зеленчуково стопанство Диян Христов Цонев Закупуване на земеделска техника ЕТ "Вива - Шунк - Радослав Шунк" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Иван Жеков-98" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Лачко-Петър Петров" Закупуване на земеделска техника КПУ "Мъглен" Закупуване на земеделска техника Производствена кооперация "Клас" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Изобилие" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Светослав Илчовски" Закупуване на земеделска техника "Оранжерии Гимел" ООД Реконструкция на съществуваща оранжерия и закупуване на земеделска техника ЧОПК "Бразди" Закупуване на земеделска техника "Оранжерии Гимел ІІ" ЕООД Реконструкция на съществуваща оранжерия и закупуване на земеделска техника 59 0104 150104200061 "Керчев и синове" ООД Закупуване на земеделска техника Кооперация "Алваново" Закупуване на земеделска техника ЗКПТУ "Златен клас" Закупуване на земеделска техника ЗКПУ "Земляк" Закупуване на земеделска техника СД "Карина - Донев и Донев - с-ие" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Гурково" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Терамис - Снежана Иванова" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Асмарал - Теодор Иванов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Петър Ганчев-Джано" Закупуване на земеделска техника 68 0104 200104200051 "Агротрейд-ДД" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Калейски-Румен Пенов" Закупуване на земеделска техника 70 0104 190104200113 "Земеделска техника" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Вирджиния - Димитър Димитров" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Трансвел ВМХГ - Велко Велев" Закупуване на земеделска техника 73 0104 180104200073 "Сафари - М" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Радомир - ПТ - Пеньо Тодоров" Закупуване на земеделска техника 75 0104 180104200076 "Мелница Русе" ООД Изграждане на силози за съхранение на зърнени и маслодайни култури 76 0104 030104200080 "К-ЕИ-Г" АД Закупуване на земеделска техника 77 0104 080104200159 Кооперация "Граница" Закупуване на земеделска техника 78 0104 150104200063 ЗКПУ "Искър" Закупуване на земеделска техника 79 0104 030104200059 ЕТ "Земя 2001-Христо Жеков" Закупуване на земеделска техника 80 0104 180104200074 "Интертранс" ЕООД Закупуване на земеделска техника 81 0104 270104200056 "Екани" АД Закупуване на земеделска техника 82 0104 080104200162 ЕТ "Астер - 62" Закупуване на земеделска техника 83 0104 180104200075 "Агрофактор" ООД Закупуване на земеделска техника 84 0104 160104200196 ЕТ "Луиджо Работов" Закупуване на земеделска техника ЗК "Христо Ботев" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Инсайт - Камелия Христова-Илия Христов" Закупуване на земеделска техника Слави Недков Славов Закупуване на земеделска техника 88 0104 190104200107 "Еко зеленчуци" ООД Оборудване на оранжериен комплекс в гр. Силистра, със селскостопанска техника 89 0104 280104200049 ЕТ "Икар-Ваня Михайлова" Изграждане на система за дъждуване на насаждение от 510 дка зеленчуци ЕТ "Елиа-Елисавета Тодорова" Закупуване на земеделска техника Кооперация "Слънце" Закупуване на земеделска техника 92 0104 190104200121 "Зелен пазар" АД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Сребърна" Закупуване на земеделска техника 94 0104 240104200052 "Фуражен завод" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Анмет - Андрей Младенов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Георги Балев-БЕГЕ" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Ренк-Румен Райчев" Закупуване на земеделска техника 98 0104 280104200057 "Зомаш" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Агрогард-Георги Недев" Закупуване на земеделска техника 100 0104 270104200057 "Агрострой" ООД Закупуване на земеделска техника Иван Алексиев Иванов Закупуване на земеделска техника 102 0104 020104200230 "Съединение 02" ООД Закупуване на земеделска техника 103 0104 260104200051 "Булханмраз" ЕООД Изграждане на тръбно-ролкова поливна система за напояване на 234 дка зеленчуци 104 0104 150104200064 "Агрокорект" ООД Закупуване на земеделска техника Райко Иванов Чифлиджанов Закупуване на земеделска техника 106 0104 060104200037 "Ремусс" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Елит-61-Иван Иванов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Аладин-Аднан Мехмед" Закупуване на земеделска техника ПЧЗК "Напредък-93" Закупуване на земеделска техника 110 0104 280104200059 "Биосим" ЕООД Закупуване на земеделска техника 111 0104 280104200060 "Агрозем АВ" ООД Закупуване на земеделска техника 112 0104 180104200072 ЕТ "Борис Михайлов" Закупуване на земеделска техника 113 0104 270104200053 "Агросъвет" ООД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Сила" Закупуване на земеделска техника Иван Славов Найдев Закупуване на земеделска техника ЗК "Козлодуйци" Закупуване на земеделска техника ЗКПУ "Безводица" Закупуване на земеделска техника "ССОЗ Клас" ООД Закупуване на земеделска техника ЗПК "Авангард-94" Закупуване на земеделска техника ЗК "Ламбриново" Закупуване на земеделска техника 121 0104 110104200051 "Ажд-Агро" ЕООД Закупуване на земеделска техника 122 0104 240104200093 К "Земеделец" Закупуване на земеделска техника 123 0104 110104200046 "Агроком инвест" ЕООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Белчев-55-Иван Белчев" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Бисерка Петрова" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Янакиев-Митко Янакиев" Закупуване на земеделска техника Косьо Николов Рачев Закупуване на мобилна дъждовална система 128 0104 080104200132 "Петров-Агропродукт" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Земеделска къща Агрика-Михаил Шевкенов" Закупуване на земеделска техника 130 0104 270104200047 "Агросвей 2000" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Албена Катранджиева" Закупуване на земеделска техника 132 0104 190104200100 "Добруджанска земя" ООД Закупуване на земеделска техника 133 0104 110104200044 "Гардения" ООД Закупуване на земеделска техника 134 0104 180104200066 "Релакс" ООД Закупуване на земеделска техника "Траян" ООД Закупуване на земеделска техника ЕТ "Бояна - Диляна - Боян Стоянов" Закупуване на земеделска техника ЕТ "Златен клас - Димитър Петков" Закупуване на земеделска техника "Чифлика" ЕООД Закупуване на земеделска техника Станка Петкова Панева Закупуване на земеделска техника ЕТ "Лейбер-Мехмед Мухарем" Закупуване на земеделска техника
Източник: Други (09.07.2004)
 
Софийската фирма "Гимел II" печели търга за продажба на "Оранжерии Пазарджик", предлагайки цена от 2.5 млн. лева за обявеното в несъстоятелност дружество, съобщи синдикът на пазарджишкото предприятие Лилия Спасова. Тя уточни, че в търга са участвали четири компании. Цената трябва да бъде платена в законово установения петдневен срок. Ако това не стане, фалиралото дружество ще бъде предложено на втория в наддаването - "Агротермкомерс", собственост на украинския гражданин Виктор Демянук. Фирмата е предложила 22.2 хил. лв. над двата милиона. Продаденият обект се състои от 775 116 кв.м земеделска земя, четвърта категория, 33 сгради (включително оранжерийни блокове, оборудвани с отоплителна инсталация), административна сграда, манипулационни, бригадни складове, складове за материали, столова с кухня, машини, съоръжения, стопански инвентар и материали. Половината от оранжериите бяха повредени от миналогодишния сняг. Според оценителите стойността на имота е около 1.8 млн. лева. Представителят на "Гимел II" Станислав Тихов каза, че в оранжериите ще се отглеждат предимно краставици. Дружеството ще направи ремонт на парниците веднага след уреждане на сделката. "Гимел II" продава оранжерийни зеленчуци в Австрия, Холандия и Германия и притежава свои оранжерии в пазарджишкото село Звъничево, както и в градовете Левски и Русе. С парите от продажбата ще бъдат погасени дълговете на "Оранжерии Пазарджик" към кредиторите "Хебросбанк", "Лукойл Нефтохим" и "Ейвис". В началото на 90-те години фалиралото дружество тегли кредит от "Хебросбанк" в размер на 2 млн. долара, който не обслужва. Дълговете за мазут към "Лукойл Нефтохим" възлизат на около 400 хил. лв. към момента на фалита, обясни Лилия Спасова. Задълженията към фирма "Ейвис" са на стойност 70 хил. лева. Продажбата на държавния имот на "Оранжерии Пазарджик" има дълга предистория. Тя започва през 1998 г., когато предприятието е обявено в несъстоятелност и преминава през два неуспешни търга. Единият се проваля заради това, че основният кредитор на дружеството "Хебросбанк" обжалва пред Върховния касационен съд. Съдът установява, че е направен опит продажбата да се извърши на цена четири пъти по-ниска от стойността на активите и анулира продажбата. Вторият търг се проваля, след като четирима от петимата участници в наддаването обжалват, а ВКС отново анулира продажбата.
Източник: Дневник (12.11.2004)