Новини
Новини за 1996
 
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.X.1994 г. по ф.д. № 2176/94 вписа в търговския регистър, т. 3, парт. 210, стр. 366, еднолично дружество с ограничена отговорност "Оранжерии – Левски" – ЕООД, със седалище гр. Левски, с предмет на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад, семена, търговия, изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителска и търговска дейност, и с капитал 27 991 хил. лв., разпределен в 27 991 дяла по 1000 лв. Дружеството поема активите и пасивите на поделение "Оранжерии" – гр. Левски, и съответната част от пасивите и активите на "Оранжерии" – Пазарджик, съгласно разпределителен протокол на баланса към 31.VIII.1994 г. и се представлява и управлява от Йонка Бочева Бояджиева.
Източник: Държавен вестник (21.05.1996)