Новини
Новини за 1998
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9275/95 промени за "Оранжерии - Гимел 2" - ЕООД, с държавно имущество: вписва промяна в предмета на дейност: производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност, товарен автомобилен международен и вътрешен транспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Източник: Държавен вестник (09.06.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9275/95 промени за "Оранжерии - Гимел II" - ЕООД: заличава управителя Михаил Николов Янакиев; вписва за управител Иван Димитров Пернев.
Източник: Държавен вестник (31.07.1998)