Новини
Новини за 2000
 
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.V.2000 г. по ф.д. № 955/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Обредни дейности" - ЕООД (с общинско имущество), със седаище и адрес на управление Велико Търново, пл. Майка България 2, п.к. 325, с предмет на дейност: организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди - сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради (зали) и гробищни паркове в общината, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 55 260 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала Община - гр. Велико Търново, правоприемник е на активите и пасивите на ОП "Обреден дом" - Велико Търново, и се управлява и представлява от управителя Димитър Момчилов Атанасов. 33555
Източник: Държавен вестник (14.06.2000)