Новини
Новини за 2001
 
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2000 г. по ф. д. № 955/2000 вписа в търговския регистър промени за "Обредни дейности" - ЕООД, Велико Търново: заличи като управител и представляващ дружеството Димитър Момчилов Атанасов; вписа за управител и представляващ дружеството Методи Стефанов Петров.
Източник: Държавен вестник (02.01.2001)